Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soopõhise vägivalla vähendamine-Eesti Naiste Varjupaikade Liit

Projekti pealkiri:     Soopõhise vägivalla ohvritele paremate abiteenuste pakkumine, asutustevahelise koosöö tugevdamine ja avalikkuse teadlikkuse tõstmine

Projekti elluviija on Eesti Naiste Varjupaikade Liit ja partneriteks

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
Järvamaa Naiste Tugikeskus
Läänemaa Naiste Tugikeskus
Jõgevamaa Naiste Tugikeskus
Pärnu Naiste Varjupaik
Raplamaa Naiste Tugikeskus
Tallinna Naiste Kriisikodu
Tähtvere Avatud Naistekeskus
Valgamaa Naiste Tugikeskus
Viljandimaa Naiste Tugikeskus
Virumaa Naiste Tugikeskus
Võrumaa Naiste Tugikeskus
Naiste Tugi- ja Teabekeskus               

Norra koostööpartnerid:   Norra Vägivalla ja Traumastressi Uurimiskeskus
                                  Norra naiste varjupaikade katusorganisatsioon Krisesenter

Eraldatud toetussumma:        908 510 €

Projekti elluvimise periood:   25.03.2013-31.12.2015

Eesmärgid:

Projekti üldeesmärgiks on soopõhise perevägivalla vähendamine Eestis.
Alaeesmärgid on:

 • avalikkuse suurem teadlikkus soopõhisest perevägivallast;
 • paremad teenused ja süstemaatilisem lähenemine soopõhise perevägivalla ohvrite abistamisel;
 • parem omavaheline koostöö soopõhise perevägivallaga kokku puutuvate eri spetsialistide vahel.

Planeeritud tegevused:

 • Tugitelefoni 1492 tasuta teenuse pakkumine
 • Psühholoogiline ja juriidiline nõustamine naiste varjupaikade juures
 • Naiste varjupaikade teenusestandardite väljatöötamine
 • Naiste varjupaikade ja tugitelefoni töötajate koolitamine
 • Soopõhise vägivallaga kokku puutuvate spetsialistide koolitamine
 • Soopõhise perevägivalla alase koolitajate koolitussüsteemi juurutamine.
 • Regulaarse supervisiooni korraldamine naiste varjupaikade ja tugitelefoni töötajatele
 • Õppereis Norrasse
 • Avalikkuse informeerimine
 • Temaatiliste aastakonverentside korraldamine
 • Dokumentide ja infomaterjali tõlkimine
 • Uuring projekti tulemuste hindamiseks

Täpsema info projekti kulgemise kohta leiate www.naisteliin.ee

Kontaktinfo ja -isik:

MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade Liit
Eha Reitelmann
Tel: +372 5624 0606
E-mail: eha|ä|naisteliin.ee
 

 
 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017