Sotsiaalvaldkond

Käesolev leht koondab Sotsiaalministeeriumis ja tema valitsemisalas asuvates valitsusasutustes ja hallatavates riigiasutustes ning teistes sotsiaalteenuseid osutavates asutustes kogutud ja töödeldud statistikat.  
 
Andmeesitajateks on kohalikud omavalitsusüksused teenuste ja toetuste osas, mille korraldamisega nad otseselt tegelevad, ning erinevaid sotsiaalteenuseid osutavad asutused.
 
Statistika kogumine ja töötlemine on korraldatud veebipõhiselt s-veebi (alates 2001. aasta andmetest) ja h-veebi töökeskkonnas (alates 2003. aasta kohta kogutavatest andmetest).
 
S-veebis kogutavate andmete esitajateks on kohalikud omavalitsusüksused, h-veebi andmeesitajateks on sotsiaalteenuste osutajad.
Viimane, seni mahukaim sotsiaalvaldkonna muutuseid käsitlev kogumik on „Sotsiaalvaldkonna arengud 2000-2006", mis sisaldab põhjaliku analüütilise ülevaate kõrval ka detailsemaid statistilisi andmetabeleid kogumiku lisas. Kogumik koondab järgmiseid teemasid: Eesti rahvastik ja pered, sotsiaalne kaasatus, vaesus ja elatustase, sooline võrdõiguslikkus, sotsiaalkindlustus, sotsiaalhoolekanne ja sotsiaalse kaitse kulutused.
 

Sotsiaalhoolekanne

 

Teenuste statistika ja aruannete vormid

Asendus- ja järelhooldusteenus / Asenduskoduteenus

Eluruumi tagamise teenus / Eluasemeteenus

Isikliku abistaja teenus

Koduteenus

Varjupaigateenus / Kodutute öömaja teenus

Lapsehoiuteenus

Perekonnas hooldamine

Proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid

Puudega inimeste hooldus

Muud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavad sotsiaalteenused / Päevakeskuse teenused

Tugiisikuteenus

Erihoolekandeteenused

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus / Täiskasvanute hooldamine hoolekandeasutuses

Lastekaitse / Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavad lapsed

Hoolekandeasutus

Turvakoduteenus / Varjupaigateenus

Sotsiaaltransporditeenus

Võlanõustamisteenus

 

Viimati uuendatud: 26. Veebruar 2019