Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Strateegilise partnerluse rahaline toetamine

Strateegiline partnerlus on koostöövorm vabaühendustega. Strateegilised partnerid toetavad ministeeriumi valitsemisala tulemuseesmärkide saavutamist ning panustavad poliitika elluviimisse ja kujundamisse.

Taotlusvoorud kuulutatakse välja kindlate teemade kohta. Taotlusvoore võib toimuda rohkem kui kord aastas. 

Taotlusvoorud 2022. a

 

Strateegilise partnerluse taotlusvoorud:

 • Võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise rahaline toetamine. Taotlusvoor on avatud 09.-28.02.2022. Taotlusvooru infotund toimus 18. veebruaril kell 11:00-12:00. Infotunni slaidid. (246.51 KB, PPTX)

 

 

2022. aastal rahastusotsuse saanud projektid

 

Võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine

 

Taotleja

 • Taotlusi saavad esitada mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotleja võib tegevuste elluviimisse kaasata partnereid.

 • Taotlejal peab olema vähemalt kolmeaastane tõendatav asjakohaste siht- ja sidusrühmadega tegutsemise ja huvikaitse kogemus.

Eesmärgid

 • Toetust antakse eesmärgiga:

  1) suurendada ühiskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest ning võimestada strateegilist partnerit mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdsete võimaluste edendamiseks;
  2) suurendada ühiskonna teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ning võimestada strateegilist partnerit soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.

Eelarve

 • Taotlusvooru eelarve on 1 500 000 €. Sellest 600 000 € eraldatakse võrdse kohtlemise edendamise eesmärgi projektidele ja 900 000 € soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgi projektidele. Need summad on ühtlasi ka toetuse suurimaks summaks ühe projekti kohta.

 • Omafinantseeringu minimaalne määr on 1% projekti abikõlblikest kuludest

Tegevuse kestus

 • Projekti elluviimise perioodi algus ei või olla varasem kui 01.01.2022 ega hilisem, kui kaks kuud taotluse esitamisest arvates. Projekti elluviimise periood peab kestma kuni 31.12.2024.

Määrus ja infomaterjalid

Taotluse esitamine

 • Taotlused esitatakse e-toetuse keskkonna kaudu taotlusvooru käigus.
  Taotlusvoor on avatud 09.-28.02.2022.

 • Taotluste vastuvõtt lõpeb taotluse esitamise tähtpäeval kell 17:00.

Kontakt

Piret Audova
peaspetsialist
tel. 626 9224
piret.audova@sm.ee

 
Viimati uuendatud: 19. aprill 2022