Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Struktuurivahendid sotsiaalvaldkonnas 2014 - 2020

Struktuurivahendid sotsiaalvaldkonnas 2014 - 2020

 

Euroopa Liidu regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on struktuurifondid, neile lisandub  Ühtekuuluvusfond (ÜF). Rohkem infot erinevate  struktuurifondide kohta leiab siit

Struktuurifondide kasutamise aluseks 2014 - 2020 eelarveperioodil on Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud Partnerluslepe ja Ühtekuuluvusfondide rakenduskava.

Sotsiaalministeeriumi vastutusvaldkondadele eraldati  struktuurivahenditest sel eelarveperioodil 500 000 000 eurot. Koos riikliku omafinantseeringuga investeeritakse sotsiaalvaldkonda  2014-2020 perioodil ligi 600 000 000 eurot.

Struktuurivahendeid koordineerib Strateegia ja eelarve osakond, kontakt kertu.poial@sm.ee

1. Lapsehoiuteenuse kättesaadavuse suurendamine tava-ja puudega lastele, ESF

Meede 2.1  

ESF toetuse abil loodavad lapsehoiukohad peavad aitama lapsevanematel tööle naasta või tööl käimist jätkata ning lühendama kohalike omavalitsuste lasteaiajärjekordi. Samuti on kavas pakkuda puudega lastele hoidu ja hariduses osalemist toetavaid tugiteenuseid, mis vähendavad vanemate hoolduskoormust.

Peamised tegevused:

 •  0-7 aastastele lastele uute lapsehoiuteenuse kohtade loomise ja pakkumise toetamine. Perioodi jooksul rahastatakse 1200 lapsehoiukohta 3-ks aastaks.  Rohkem infot siin
 • 0-17 aastastele puudega lastele lapsehoiuteenuse ning hoius ja hariduses osalemist võimaldavate tugiteenuste (tugiisik, isiklik abistaja, transport) pakkumine ja arendamine. Vastavalt vajadusele plaanitakse hoiukohta või tugiteenust pakkuda 2300 lapsele ja/või vanemale. Tugiteenuse abil saavad puudega lapsed osaleda koolitöös, mis on neile  suure abivajaduse tõttu täna raskendatud ja mistõttu ka lapsevanemad jäävad tööturust kas osaliselt või täielikult eemale.  Rohkem infot siin
 • Lapsehoiuteenuse pakkujate ja teenuse saajate vajaduste analüüsimine, sh lapsehoiu kättesaadavuse mõju emade ja isade tööturukäitumisele ning tugiteenuste vajadust puudega lapse vanematele.
 • Töötaja- ja peresõbralike tööandjate tunnustamine.

2. Tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste pakkumine, ESF

Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused. 

Eesmärk on toetada hoolduskoormusega ja puudega inimesi, vanemaealisi ning multiprobleemseid inimesi töö leidmisel või hoidmisel.

Peamised tegevused:

 • Toimetulekuraskustega inimeste toetamine töö otsimisel ja töötamisel.
 • Hoolduskoormusega pereliikmete toetamine töö otsimisel ja töötamisel, sh pikaajalise koduse hoolduse toetamine. Hoolduskoormust vähendavate teenustena toetatakse hooldusteenuseid nii kodus kui asutuses, sh intervallhooldus, päevahoid, nõustamine, sotsiaaltransport, häirenupu teenus, isiklik abistaja, tugiisik,  virtuaalsed teenused (nt telehooldus, mis võimaldab kombineerida hoolekande- ja tervishoiuteenuseid). Kokku on plaanis hoolekande- ja tugiteenuseid pakkuda 10 000 inimesel (toimetulekuraskustega inimesed +hooldajad).
 • Hoolekandeteenuste kvaliteedi tõstmine: spetsialistide täiendkoolitused ning omavalitsuste omavahelise koostöö toetamine teenuste osutamisel.
 • Vanemliku hoolitsuseta laste perekonnas kasvatamise ning teiste perepõhiste asendushoolduse vormide toetamine, et kasvaks teenuse pakkujate arv.
 • Tugiisikuteenuse ja vajadusel majutusteenuse pakkumine vanglast vabanenutele.  Tugiisik aitab vabanenul uue eluga kohaneda, toetab teda  elu- ja töökoha leidmisel ning töökoha säilitamisel. Kokku plaanitakse teenust pakkuda 700 inimesele.

3. Alkoholist tingitud tervisekahjude ennetamine ja vähendamine, ESF

Meede 2.3.  Alkoholi liigtarvitamise, sh alkoholisõltuvuse, ennetuse, varase avastamise ning nõustamis- ja raviteenuse loomine ja rakendamine. 

Peamised tegevused:

 • Varakult alkoholisõltuvuse avastamise oskuste ning vajaliku nõustamisteenuse pakkumise arendamine.
 • Alkoholisõltuvuse ravi, taastusabi ning tugi- ja  järelteenuste arendamine.
 • Alkoholitarbimise vähendamist toetavate teenuste ja materjalide väljatöötamine ning abisaamise võimalustest teavitamine, sh nõustamisteenuste väljatöötamine ja pakkumine alkoholsõltuvusega inimese lähedastele ja pereliikmetele ning veebipõhiste nõustamisteenuste väljatöötamine ja pakkumine.

Kokku plaanitakse alkoholi tarvitamise vähendamisele suunatud teenuseid pakkuda 20 000 inimesele.

4. Kättesaadava ja kvaliteetse tervishoiuteenuse tagamine, ERF

Meede 2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks. 

Peamised tegevused:

 • Investeerimine kaasaegse taristu loomisesse, et tugevdada haiglavõrgu pädevuskeskusi: jätkatakse Põhja-Eesti Regionaalhaigla  ja TÜ Kliinikumi hoonete renoveerimist.
 • Esmatasandi arstiabi tervisekeskuste loomine tõmbekeskustesse: kaasajastatakse 35 esmatasandi tervisekeskust (perearsti ja -õe, füsioteraapia, ämmaemandaabi, koduõenduse ja koolitervishoiu teenused).

5. Erihoolekande teenuskohtade loomine ja puudega inimeste eluruumide kohandamine, ERF

Meede 2.5  Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks, eelarve 68 000 000 (sh  EL vahendid 57 800 000).


Peamised tegevused:

 • Kodude kohandamine puuetega inimesele sobivaks,  et aidata neil koduses keskkonnas paremini toime tulla ning nii neil kui ka nende perekonnaliikmetel aktiivsem olla (sh tööd teha või tööl käia).  Plaanis on 2000 kodu kohandamine, kohandamise keskmine maksumus kuni 6000 eurot
 •  Erihoolekande teenuskohtade loomine (sh peremajade ehitamine) psüühilise erivajadusega inimestele, et pakkuda paremaid elamis-, õppimis- ja töötamistingimusi. Loodud kohtadel saab inimene elada võimalikult tavapärast elu, lisaks saavad kliendid senisest rohkem abi ja tähelepanu. Kokku on planeeritud luua 1400 kvaliteetset teenuskohta.

 

6. Töövõime toetamise süsteemi käivitamine, ESF

Meede 3.1  Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine. 

ESF toel töötatakse välja uus töövõime hindamise metoodika, teavitatakse tööandjaid ning toetatakse töökeskkonna parandamist. Lõviosas aga osutatakse sihtrühmale vajalikke tööturuteenuseid, soetatakse sobilikke abivahendeid  ja pakutakse rehabilitatsiooniteenuseid. Uue töövõime toetamise süsteemi edukal rakendumisel saavad terviseprobleemide tõttu riskirühma kuuluvad inimesed võimaluse teenida endale sissetulekut, mis tagab parema elujärje ning sotsiaalse kaasatuse. ESF abiga soovime uue perioodi jooksul pakkuda sobivaid teenuseid ja abivahendeid ligi 54 000 töövõimekaoga inimesele ja nõustada ligi 10 000 töötajat/tööandjat.

Peamised tegevused

 • Töövõime hindamise metoodika viimine uutele alustele. Oluliseks saab, mida iga inimene on suuteline tegema, teda abistatakse sobiva töö leidmisel ja positsiooni tugevdamisel tööturul. Edaspidi arvestatakse isiku tegelike võimalustega töötada, sh vahetades töökohta, õppides uusi oskusi või saades õigeaegselt tööalast rehabilitatsiooni;
 • Aktiivsete tööturuteenuste pakkumise suurendamine  ning uute teenuste osutamine inimestele, kellele on seni peamiselt passiivseid meetmeid osutatud ehk makstud töövõimetuspensioni. Sõltuvalt töövõimest tööturuteenuste, töötamist toetavad rehabilitatsiooniteenuste, abivahendite  ja individuaalsete teenuste kombinatsiooni pakkumine, mis aitavad töökohta säilitada või uut tööd leida.
 • Tööandjate nõustamine töökeskkonnast tulenevate riskide vähendamisel ja töökoha kohandamisel.
 • Spetsialistide koolitamine ja nõustamine tööks töövõimekaoga inimestega, et tekiks kompetents, kuidas hinnata, tööle aidata ning ka tööandjaid toetada.  
 • Tööandjate toetamine, et nad oleksid valmis töövõimekao või puudega inimestele töökoha säilitamiseks või tööle võtmiseks.
 • Tööandjate teadlikkuse suurendamine, et keegi ei jääks ilma heast spetsialistist vaid seetõttu, et potentsiaalne töötaja vajab näiteks töökoha kohandamist või muud tööturuteenust. Samuti üldise teadlikkuse tõstmiseks suunatud tegevuste toetamine, et teadvustada, mil määral tööandjate töötervishoiu- ja tööohutusalane tegevus mõjutab töötajate tervist ja võimet jääda tööle haigusest hoolimata;
 • Töökoha kohandamise ning sellealase nõustamise teenuse pakkumine

7. Tööealiste inimeste ja töötada soovivate vanaduspenasioniealiste parem kaasamine hõivesse, ESF

Meede 1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine  tegevus 4 ja  meede 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks.  

Peamised tegevused:

 • Töötukassa poolt pakutavate tööturuteenuste pakkumine ka kuni 74-aastastele vanaduspensionieas tööotsijatele. Töötamist jätkata soovivatele pensionäridele pakutakse mitmeid olemasolevaid tööturuteenuseid nagu tööturukoolitus, karjäärinõustamine, tööpraktika jne ning lisaks osutatakse terviseseisundi või puude tõttu vajalikke lisateenuseid (nt töökoha kohandamine, abivahendi rent). 
 • Karjäärinõustamise pakkumine töötavatele inimestele. Selleks, et suurendada töötajate valmisolekut kvalifikatsiooni tõsta, hakkab Töötukassa pakkuma karjäärinõustamise teenust ka töötavatele inimestele. See on eriti oluline madalate oskustega inimestele, kes vajavad tuge oma seniste kogemuste ja oskuste hindamisel ning uute väljundite leidmisel tööturul ja hariduses. Tegevus ennetab töötuks jäämist ning toetab töökoha vahetusel. Karjäärinõustamist plaanitakse pakkuda 54 000 inimesele.
 • Avatud taotlusvoorudes saavad raha taotleda projektid, mis pakuvad uuenduslikke lahendusi ja individuaalset lähenemist väheste oskustega inimestele ja tööturu riskirühmadele nende probleemide lahendamisel ning töö leidmisel. Pikaajaliste töötute ja teiste riskirühmadega  kontakti leidmine ning neile vajaliku toe pakkumine on töömahukas protsess, samuti on nende puhul olulised kogukonna tasandi tegevused, mis pakuvad konkreetselt kohalikest võimalustest ja oludest lähtuvaid lahendusi. Seetõttu on vajalik  just kohalike organisatsioonide panus.  Avatud taotlusvoorudes saavad projektirahastust taotleda MTÜ’d,  KOVid ja äriühingud. Teenuseid plaanitakse pakkuda 10 000 inimesele.
 • Regionaalse tööjõu pakkumise suurendamine. Tööl käimisega seotud transpordikulud osaline hüvitamine 4 kuu vältel juhul, kui töötu võtab vastu kodust kaugemal asuva töökoha, millega kaasneb arvestatav kulu transpordile. Teenust plaanitakse pakkuda 3500 inimesele. 

8. Noorte tööelu hea alguse toetamine, ESF

Meede 3.2: Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks. 

Sotsiaalministeerium toetab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ESF vahenditest järgmise seitsme aasta jooksul mitmeid noortele suunatud tegevusi. Lisaks tavapärastele tööturuteenustele, mida Töötukassa pakub kõigile registreeritud töötutele on noortele mõeldud algatus „Minu esimene töökoht“. Samuti hakatakse noori ette valmistama tulevasteks tööotsinguteks ja tutvustama  tööturu olukorda juba koolipingis.

Peamised tegevused:

 • Tööturgu, tööelu ja töösuhteid tutvustavate ning tööotsinguteks ettevalmistavate töötubade korraldamine 8. ja 11. klassi õpilastele, et ennetada noorte tööpuudust ning tõsta nende tööalast teadlikkust. Just selles eas noored teevad olulisi valikuid, mis paljuski loovad aluse nende edasisele õnnestumisele tööturul.
 • 17-29-aastastele noortele suunatud meetme „Minu esimene töökoht“ loomine.  See hõlmab palgatoetust tööandjale, mis teeb kogemusteta noore palkamise tööandjale atraktiivsemaks ning samas annab noorele võimaluse saada oma esimene töökoht. Tööandjat toetatakse kui ta sõlmib noorega vähemalt 2-aastase töölepingu ning õpetab ta välja töökohal või võimaldab osaleda erialases õppes.  Osaleda saavad noored, kes on töötuna registreeritud ega ole leidnud tööd hiljemalt nelja kuu jooksul, kellel on alg-, põhi- või üldkeskharidus ning  puudub eelnev töökogemus. Teenust planeeritakse pakkuda 3200 noorele. 

9. Personaalmeditsiini toetamine, ERF

Meede 12.3: Avalike teenuste pakkumise arendamine. 

Eesti Haigekassa, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ning Tartu Ülikooli elluviidavate tegevuste eesmärk on personaalmeditsiini jätkusuutlik arendamine ja rakendamine tervishoiuvaldkonnas. Tervisetehnoloogiate arendamise käigus keskendutakse personaalmeditsiini innovaatiliste lahenduste loomisele ja juurutamisele eesmärgiga teha tervishoiutöötajatele kättesaadavaks lisatööriist inimestele parema tervishoiuteenuse osutamiseks ja rahvatervise edendamiseks. Tervisetehnoloogiate arendamise teine sihtrühm on Eesti elanikud, kelle teadlikkust tervisest ja terviskäitumisest suurendatakse parema teenusepõhise info jagamisega geenikaartide ja teiste tervisenäitajate tulemustest.

Peamised tegevused:

 • Luuakse personaalmeditsiini IT-lahendus, mis võimaldab geeniandmed tuua tervise infosüsteemi ehk tervishoiuteenuste osutamisse ning võimaldab geeniandmete integratsiooni ja analüüsi teiste terviseandmetega. Loodav lahendus võimaldab geneetilise info haldust ja kasutust krooniliste haiguste ennetuseks ja efektiivsemaks raviks. Tulevikus tekivad tööriistad näiteks sõeluuringutesse kaasatavate elanikkonnagruppide täpsemaks valimiseks. Tegevuskava täitmise käigus korraldatavad koolitused suurendavad tervishoiutöötajate teadlikkust geneetika valdkonnast ja kasvab personaalmeditsiini rakendamine tervishoiupraktikas.
 • Arendustööde käigus keskendutakse personaalmeditsiini IT-lahenduse viie osa (nõusolekute infosüsteem, geneetiliste andmete infosüsteem, riskimudelite halduse ja seire keskkond, personaalmeditsiini arvutuskeskkond, personaalsete tervise- ja ravisoovituste keskkond, ja liidestus) valmimisele eesmärgiga teha tervishoiutöötajatele kättesaadavaks lisatööriist inimestele parema tervishoiuteenuse osutamiseks ja rahvatervise edendamiseks. Farmakogeneetiliste soovituste keskkond on osa personaalsete tervise- ja ravisoovituste keskkonna arendustööst. Suurendatakse inimeste teadlikkust tervisest ja tervisekäitumisest tervisetehnoloogia arendamise tulemusel jagatava teenusepõhise infoga.
Viimati uuendatud: 31. oktoober 2019