Sa oled siin

Tähtvere Avatud Naistekeskus

Tähtvere Avatud Naistekeskus

“Lastele suunatud lähisuhtevägivalla-alaseks teavitustegevuseks metoodilise materjali väljatöötamine,  teavitustegevuse läbi-viimine ja  lastele suunatud teenuste piloteerimine“


Toetuse suurus: €39 996
Projekti periood: 07.11.2014 - 31.03.2016
Projekti partnerid:
  • Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus
  • Eesti Naiste Varjupaikade Koostöökogu
  • Eesti Naiste Varjupaikade Liit
Projekti üldeesmärgiks on lastele suunatud lähisuhtevägivalla-alaseks teavitustegevuseks juhendmaterjali koostamine, teavitustegevuse läbiviimine,  koostöövõrgustiku tegutsemissutlikkuse tõstmine ja  lastele  suunatud uute teenuste piloteerimine.
Selleks:
1) antakse välja raamat  ja metoodiline juhendmaterjal, et selgitada lastele arusaadavas vormis lähisuhtevägivallaga seonduvat ja  sellest väljatuleku võimalusi;
2) viiakse läbi teavitusprogramm neljal tasandil:
 I tasand: seminarid koostöövõrgustiku liikmetele, ametnikele eesmärgiga teavitada probleemist üldisemalt,  tutvustada teavitusprogrammi, koordineerida tegevusi sihtgrupi abistamiseks;
II tasand:  spetsialistide koolitused metoodilise juhendi ja raamatu kasutamiseks,  eesmärgiga laiendada teavitusprogrammi sihtrühma ja  tagada teavituse jätkusuutlikkus ja kvaliteet;
III tasand: vahetu teavitustegevus sihtgrupiga, etendused-jututoad lastele üle Eesti 10 korda, 2 pildi-jututuba (kunstiteraapia raamatu illustratsioonide põhjal) eesti ja vene keeles;
IV tasand: laiema avalikkuse teavitamine sotsiaal-ja trükimeedia kaudu lähedase vastu suunatud vägivalla pealt nägemise  mõjude teadvustamiseks lapse vaimsele ja füüsilisele tervisele.
3)  jõustatakse koostöövõrgustikku  liikmete praktikate ühitamise, kompetentsi ja tegutsemissuutlikkuse tõstmise läbi (õppematerjali ja juhendmaterjali koostamine, koolitused,  seminarid praktikate ühtlustamiseks);
4) luuakse uusi teenuseid. Koostöövõrgustiku tegutsemissuutlikkuse tõstmiseks tagatakse projekti käigus  võimalus suunata vajadusel lapsi ja emasid nõustamisele lähisuhtevägivalla ohvrite abistamisele spetsialiseerunud (laste)psühhiaatri või psühholoogi juurde, teraapiagruppidesse.
Projekti tegevuste elluviimise oodatavad tulemused:
1) Lähisuhtevägivalla tunnistajaks olevate laste vajadus abistavate teenuste järele on ühiskonnas paremini teadvustatud, hoiakud on muutunud vägivalla suhtes vähem tolereerivaks,  spetsialistide ja laiema avalikkuse tasandil  teadvustatakse paremini  vajadust pakkuda lähisuhtevägivalla tunnistajaks olnud lastele teenuseid paralleelselt täiskasvanud ohvritega naiste varjupaikades, hariduse tugiteenuseid osutavad spetsialistid ja pedagoogid on teadvustanud paremini lähisuhtevägivalla tunnistajaks olnud laste probleeme, nende varajase märkamise ja ohvrite toetamise vajadust.
2) Vägivaldses suhtes elavad emad on paremini  teadvustanud vägivalla pealtnägemise  mõju lastele ning on teadlikud abisaamise võimalustest. Samuti on kogukond teadlik abi saamise võimalustest ja vajadusest ohvreid märgata.
3) Sihtgrupiga tegelevate spetsialistide võrgustiku eestkostesuutlikkus on paranenud - kompetents ja teadlikkus on tõusnud,  sekkumispraktikaid on  ühtlustatud,  spetsialistidele on koostatud abivahendid ja metoodilised juhendid tööks lähisuhtevägivalla tunnistajaks olnud lastega.
5) Abi saanud lapsohvrite toimetulek on paranenud, abi saanud emade toimetulek on paranenud ning tõusnud on nende võime oma lapsi toetada.
6) Laiem avalikkus ja ühiskond tervikuna teadvustab paremini vägivaldse peremudeli edasikandumise katkestamise vajalikkust ja võimalusi; pered on teadlikud tervemate peresuhete arendamise võimalikkusest; probleem on ühiskonnas paremini teadvustatud ja käsitletud, see aitab muuta hoiakuid ja seeläbi ennetada perevägivalda; ühiskonnas on tõusnud laste ja perede eestkõnelemise võimekus.
Viimati uuendatud: 21. Jaanuar 2015