Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Taotlusvoor kahepoolsete suhete arendamiseks Norraga

 


Norra toetused panustavad kontaktide ja koostöö tugevdamisesse Norra ning abisaajariikide vahel.

Laialdaselt soodustatakse doonor- ja abisaajariikide avaliku- ja erasektori asutuste, vabaühenduste ja teadusasutuste kahepoolset koostööd. 


Programmi kahepoolsete suhete fondi kasutamist korraldab Sotsiaalministeerium koostöös programmipartneriga.

Siseriikliku tasandi kahepoolsete suhete fondi kasutamist korraldab riiklik kontaktasutus, milleks on Rahandusministeeriumi välisvahendite osakond.


Kahepoolsete suhete edendamiseks on käesoleva programmi eelarvest eraldatud 50 000 eurot.

2/3 sellest on ettenähtud väikeprojektide toetusskeemist rahastatud projektide elluviijatele kahepoolseid suhteid edendavate tegevuste elluviimiseks. 

Taotlusvooru eesmärk on soodustada ja toetada koostööd Eesti ning Norra organisatsioonide vahel. Fondist rahastatavatest algatustest oodatakse, et need suurendavad vastastikust mõistmist ja teadmiste vahetamist läbi koostöö edendamise spetsialistide, organisatsioonide või kogukonna tasandil.

Toetatakse tegevusi, mis keskenduvad teadmiste ja kogemuste vahetamisele väiketoetusskeemist rahastatud projektide elluviijate ja Norras asuvate organisatsioonide vahel ning mis vastavad programmi eesmärkidele ja täiendavad juba rahastatud projekti tegevusi. Näiteks on toetust võimalik taodelda nii konverentsidel, seminaridel, kursustel, kohtumistel ja töötubades osalemiseks kui ka Norra osapoolte reisikulude katteks Eestis toimuvatel üritustel osalemiseks.

Taotlusvooru kogusumma on 30 000 eurot. Ühe väikeprojektide toetusskeemist rahastatud projekti elluviija kohta on maksimaalne toetussumma 5000 eurot. Toetuse määr on 100%, st puudub omafinantseeringu katmise kohustus.

Taotlema olid oodatud kõik programmi väikeprojektide toetusskeemist rahastud projektide elluviijad. Praeguseks on taotlusvoor suletud

Taotluse esitamiseks vajalikud dokumendid

Taotlusi oli võimalik esitada kuni 30. septembrini 2015 (k.a). 

Kahepoolsete suhete fondist tänaseks toetuse saanud algatused

  • MTÜ BPW Estonia, väikeprojekti „Naistele meestega võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus“ elluviija

Partnerorganisatsioon: BPW Follonettverket Business and Professional Women
Toetuse suurus: €5000

Kahepoolsete suhete fondi toel korraldab BPW Estonia väikeprojekti üheksale võtmeisikule õppevisiidi Norrasse. Sõidu eesmärgiks on vahetada häid praktikaid, koolitada tulevasi mentoreid ning koguda materjale arenguringide metoodika kohta. Õppevisiit toimub 2015. a juunis. 

  • MTÜ Oma Tuba, väikeprojekti "Oma hääl" elluviija

Partnerorganisatsioon: FETT magazine, Oslo

Toetuse suurus: €3358

Kahepoolsete suhete fondi toel kohtuvad Oma Toa feministeeriumi ja feministliku ajakirja FETT toimetajad, et jagada kogemusi ja parimaid praktikaid. Lisaks avaldatakse artikleid üksteise väljaannetes. Õppevisiit ja kohtumine toimub veebruaris 2016 ning artiklid ilmuvad kevadel 2016.

Otsite koostööpartnerit?

Paljud Norra organisatsioonid ja äriühingud on erinevatel tasemetel loonud hulgaliselt partnerlusi ja sidemeid erinevate institutsioonidega abisaajates riikides. Norra toetused Eestis aitavad seda koostööd tugevdada ning sõlmida uusi koostöösidemeid just Norra ja Eesti vahel.

Allpool olevast tabelist leiate nimekirja potentsiaalsetest Norra partneritest. Soovitame lugeda ka Norra Saatkonna veebilehte, mis käsitleb detailselt partnerite leidmist Norrast. Üksikasjalik ülevaade partnerluse ja partnerite leidmise kohta on leitav ka Norra Finantsmehhanismide Kantselei veebilehelt ning Norra MTÜ-de infoportaalist.

Organisatsioon

Kodulehekülg

Kontakt

KUN (soolise võrdõiguslikkuse keskus) www.kun.nl.no post@kun.nl.no
Likestillingssenteret (võrdõiguslikkuse keskus) www.likestillingssenteret.no  post@likestillingssenteret.no
Agderi Ülikool (soolise võrdõiguslikkuse keskus) www.senterforlikestilling.org post@senterforlikestilling.org
Reform (tugikeskus meestele) www.reform.no post@reform.no
Oslo Ülikool (soopõhiste uuringute keskus) www.stk.uio.no  postmottak@stk.uio.no
KIF Komitee (sooline tasakaal teadustöös)  eng.kifinfo.no/index.html  
KS (kohalike omavalitsuste katusorganisatsioon) www.ks.no/tema/Om-KS/KS-in-English/ Liss Schanke: liss.schanke@ks.no
NHO (ettevõtete konföderatsioon) www.nho.no/english/ Kristina Jullum Hagen: kristina.jullum.hagen@nho.no
Kilden (soopõhised uuringud) www.eng.kilden.forskningsradet.no  post@kilden.forskningsradet.no
Norra Naisliit www.kvinnesak.no/english post@kvinnesak.no
Kvinnefronten www.kvinnefronten.no npost@kvinnefronten.no
Ottar www.kvinnegruppa-ottar.no/en/   post@kvinnegruppa-ottar.no
Norra Naiste ja Perekondade Assotsiatsioon www.kvinnerogfamilie.no post@kvinnerogfamilie.no
Viimati uuendatud: 11. detsember 2015