Taotlusvoorud

Väikeprojektide avatud taotlusvoor „Taastava õiguse arendamine Eestis“


Toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemiste ja meetodite kasutamist lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses, kinnistes asutustes, sh vanglas, ning ühiskonnas laiemalt.

Taotlusvooru toetatavad tegevused on:

 • uute taastaval õigusel põhinevate meetodite piloteerimine töös alaealiste ja noorte õigusrikkujatega;
 • taastava õiguse põhiste lähenemiste ja meetodite katsetamine erinevates keskkondades, sh lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses ja kinnistes asutustes, sh vanglas;
 • teadlikkuse tõstmise tegevused, sh infopäevad, infomaterjalid, trükised, video- ja helisalvestised jm;
 • kogukonda kaasavad tegevused taastava õiguse osas teadlikkuste, teadmiste ja oskuste parandamisel;
 • koolitustegevused, sh koolitused, seminarid, töötoad, praktikate vahetamine, koolitajate koolitused jm;
 • pilootprojektide läbiviimine, eesmärgiga luua taastaval õigusel põhinev kogukond, nt taastav kool, töökoht, linn jne;
 • õppematerjalide, juhendite, juhiste jm tootmine;
 • muud toetavad tegevused, mis aitavad laiendada taastava õiguse kasutamist.

Taotleja võib olla Eestis registreeritud avalik-õiguslik juriidiline isik, äriline või mitteäriline eraõiguslik juriidiline isik, sh valitsusväline organisatsioon või Eestis tegutsev valitsuste vaheline organisatsioon.

Taotlusvooru maht kokku on 400 000 eurot. Toetuse vähim summa projekti kohta on 30 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 85%-100% projekti abikõlblikust kogueelarvest.

Taotlusvoor on avatud 16.09.2020 – 16.11.2020 kell 17.00. 

Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 

Taotlusvooru infopäev toimub 28.09.2020 algusega Zoom e-keskkonna vahendusel.  

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus. Täpsema info taotlusvooru ja infopäeva kohta leiate siit.   

Lisainfo

 

Väikeprojektide avatud taotlusvoor „Kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes“


Toetuse andmise eesmärgiks on toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisoleku kujunemist tööurule siirdumiseks peale põhikooli. Kutsevaliku õppe peamiseks ülesandeks on toetada iga õppijat karjäärivaliku tegemisel ning seda koostöös kooliväliste partnerite ning ettevõtetega. Õppekava koosneb suures osas valikõpingutest, mis võimaldab koolil  rakendada õppija võimetest ja vajadustest lähtuvat õppesisu koostöös teiste koolide, ettevõtete, noortekeskuste kui teiste kooliväliste partneritega piirkonnas.

Toetatavad tegevused on kutsevaliku õppe rakendamisega seonduv arendustöö koolis ja õppe läbiviimine kutsevaliku õppekaval, sh kutsevaliku õppekava sisu kohandamine vastavalt sihtrühmale, muutmine ja täiendamine vastavalt rakendamiskogemusele ning partnerite ettepanekutele.

Taotleja võib olla Eestis registreeritud riigi või kohaliku omavalitsuse hallatav kutseõppeasutus, kel on kutseõppe tasemeõppe läbiviimise õigus isikuarengu õppekavarühmas ning Eesti hariduse infosüsteemis registreeritud või registreerimisel kutsevaliku õppekava.

Taotlusvooru maht kokku on 1 742 870 eurot. Toetuse vähim summa projekti kohta on 100 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 100% projekti abikõlblikust kogueelarvest.

Taotlusvoor on avatud 01.09.2020 – 01.11.2020 kell 17.00. 

Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 

Taotlusvooru infopäev toimub 17.09.2020 algusega kell 10:00 Zoom e-keskkonna vahendusel.  

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus. Täpsema info taotlusvooru ja infopäeva kohta leiate siit.   

 

Avatud taotlusvoor „Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise nõudluse vähendamiseks“


Toetuse andmise eesmärgiks on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.

Taotlusvooruga toetatakse:

 • kampaania läbiviimist pere- ja soolise vägivalla teemadel, kus on positiivsete eeskujudena kaasatud ka mehi;
 • lastele ja noortele suunatud lühifilmide loomist perevägivalla teemal
 • teadlikkuse tõstmise tegevuste elluviimist tasulise seksi nõudluse vähendamiseks, millega on jõutud vähemalt 12 000 inimeseni Eestis.

Toetust võib taotleda Eestis registreeritud avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, valitsusväline organisatsioon või Eestis tegutsev valitsustevaheline organisatsioon.

Taotlusvooru maht on kokku 200 000 eurot. Toetus eraldatakse ühele projektile summas 200 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on valitsusvälistel organisatsioonidel 90% projekti abikõlblikust kogueelarvest ja kõigil teistel taotlejatel maksimaalselt 85%.

Taotlusvoor on avatud 17.07.2020 – 30.09.2020 kell 17.00. 

Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 

Taotlusvooru infopäev toimus 12.08.2020. Infopäev on järelvaadatav siit.  

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus. Täpsema info taotlusvooru ja infopäeva kohta leiate siit.   

Lisainfo

 

Avatud taotlusvoor „Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes“


Toetuse andmise eesmärgiks on väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimine ning kasutuselevõtt kohaliku kogukonna vajadusteks ning muinsuskaitseala kasutuse elavdamiseks.

Taotlusvooruga toetatakse:

 • väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimist ja avalikku kasutusse võtmisega seotud tegevusi;
 • tegevusi, mis on vajalikud programmi väljundite saavutamiseks, sh hoonete restaureerimistööd ning muud tööd, teenused ja ostud, mis on seotud restaureerimistööde teostamisega ja koostöötegevused projekti partneritega;
 • taotluse objektiks olev hoone peab asuma Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Valga või Võru linna muinsuskaitsealal. Eelistatakse hooneid, mis asuvad Eesti Arhitektide Liidu programmi „Hea avalik ruum“ konkursi objektiks olnud keskväljaku või kesktänava võistlusalal või sellega külgneval kinnistul.

Toetust võib taotleda Eestis registreeritud avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, valitsusväline organisatsioon, kes on taotluse objektiks oleva hoone kinnistusraamatusse kantud omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul kõigi omanike volitatud esindaja või isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus taotluse esitamise ajast kuni vähemalt 5 aastat alates eeldatavast projekti lõpparuande kinnitamisest.

Taotlusvooru maht kokku on 2 859 647 eurot. Toetuse vähim summa projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 80% projekti abikõlblikust kogueelarvest.

Taotlusvoor on avatud 01.07.2020 – 30.11.2020 kell 17.00. 

Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 

Taotlusvooru infopäev toimus 18.08.2020.Infopäev on järelvaadatav siit.  

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus. Täpsema info taotlusvooru ja infopäeva kohta leiate siit.

Lisainfo

 

Väikeprojektide avatud taotlusvoor „Spetsialistide koolitamine perevägivalla teemal ning sotsiaalprogrammi loomine seksiostjatele“


Toetuse andmise eesmärgiks on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.

Taotlusvooruga toetatakse:

 • Perevägivalla ohvritega kokkupuutuvate spetsialistide koolitamist perevägivalla põhjuste, tagajärgede, abistamisvõimaluste ja ametkondade koostöö tõhustamise võimaluste teemadel, eesmärgiga tugevdada nende teadmisi ja koostööoskusi. 
 • Sotsiaalprogrammi loomist ja rakendamist seksiostjatele nende hoiakute ja käitumise muutmiseks, eesmärgiga ennetada ja tõkestada prostitutsiooni ja sellega seotud inimkaubanduse nõudlust Eestis.

Toetust võib taotleda Eestis registreeritud valitsusväline organisatsioon, avalik-õiguslik või eraõiguslik ülikool või riiklik rakenduskõrgkool.

Taotlusvooru maht on kokku 180 000 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta on 40 000 eurot ja suurim summa 60 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr valitsusvälistel organisatsioonidele on 90% projekti abikõlblikust kogueelarvest ja kõigile teistele taotlejatele 85% projekti abikõlblikust kogueelarvest.

Taotlusvoor on avatud 05.06.2020 – 06.08.2020 kell 17.00. 

Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 

Taotlusvooru infopäev toimus 10. juunil 2020. Infopäev on järelvaadatav siit

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus. Täpsema info taotlusvooru ja infopäeva kohta leiate siit

Lisainfo

Viimati uuendatud: 14. september 2020