Taotlusvoorud

Väikeprojektide avatud taotlusvoor „Spetsialistide koolitamine perevägivalla teemal ning sotsiaalprogrammi loomine seksiostjatele“


Toetuse andmise eesmärgiks on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.

Taotlusvooruga toetatakse:

  • Perevägivalla ohvritega kokkupuutuvate spetsialistide koolitamist perevägivalla põhjuste, tagajärgede, abistamisvõimaluste ja ametkondade koostöö tõhustamise võimaluste teemadel, eesmärgiga tugevdada nende teadmisi ja koostööoskusi. 
  • Sotsiaalprogrammi loomist ja rakendamist seksiostjatele nende hoiakute ja käitumise muutmiseks, eesmärgiga ennetada ja tõkestada prostitutsiooni ja sellega seotud inimkaubanduse nõudlust Eestis.

Toetust võib taotleda Eestis registreeritud valitsusväline organisatsioon, avalik-õiguslik või eraõiguslik ülikool või riiklik rakenduskõrgkool.

Taotlusvooru maht on kokku 180 000 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta on 40 000 eurot ja suurim summa 60 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr valitsusvälistel organisatsioonidele on 90% projekti abikõlblikust kogueelarvest ja kõigile teistele taotlejatele 85% projekti abikõlblikust kogueelarvest.

Taotlusvoor on avatud 05.06.2020 – 06.08.2020 kell 17.00. 

Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 

Taotlusvooru infopäev toimus 10. juunil 2020. Infopäev on järelvaadatav siit

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus. Täpsema info taotlusvooru ja infopäeva kohta leiate siit

Lisainfo

 

Avatud taotlusvoor „Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes“


Toetuse andmise eesmärgiks on väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimine ning kasutuselevõtt kohaliku kogukonna vajadusteks ning muinsuskaitseala kasutuse elavdamiseks.

Taotlusvooruga toetatakse:

  • väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimist ja avalikku kasutusse võtmisega seotud tegevusi;
  • tegevusi, mis on vajalikud programmi väljundite saavutamiseks, sh hoonete restaureerimistööd ning muud tööd, teenused ja ostud, mis on seotud restaureerimistööde teostamisega ja koostöötegevused projekti partneritega;
  • taotluse objektiks olev hoone peab asuma Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Valga või Võru linna muinsuskaitsealal. Eelistatakse hooneid, mis asuvad Eesti Arhitektide Liidu programmi „Hea avalik ruum“ konkursi objektiks olnud keskväljaku või kesktänava võistlusalal või sellega külgneval kinnistul.

Toetust võib taotleda Eestis registreeritud avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, valitsusväline organisatsioon, kes on taotluse objektiks oleva hoone kinnistusraamatusse kantud omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul kõigi omanike volitatud esindaja või isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus taotluse esitamise ajast kuni vähemalt 5 aastat alates eeldatavast projekti lõpparuande kinnitamisest.

Taotlusvooru maht kokku on 2 859 647 eurot. Toetuse vähim summa projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 80% projekti abikõlblikust kogueelarvest.

Taotlusvoor on avatud 01.07.2020 – 30.11.2020 kell 17.00. 

Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 

Taotlusvooru infopäev toimub 18.08.2020 algusega Zoom e-keskkonna vahendusel.  

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus. Täpsema info taotlusvooru ja infopäeva kohta leiate siit.

Lisainfo

Viimati uuendatud: 29. juuni 2020