Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tartu Laste Tugikeskus

Tartu Laste Tugikeskus
“Erivajadusega noor ja probleemne seksuaalne käitumine“

Toetuse suurus: 28 841,76
Projekti kestus: 07.11.2014 – 06.11.2015.
Projekti partnerid:

  • Eesti Seksuaaltervise Liit
  • SA Tartu Perekodu Käopesa

Projekti põhieesmärk on: Erivajadustega (vaimupuudega) noored saavad teadmisi kohasest seksuaalkäitumisest, mis ei kahjusta teisi lapsi ja mis väldib nende sattumist ohvriks.
Alaeesmärk: Koolitatakse vaimupuuetega noortega töötavaid spetsialiste üle Eesti, et nad oskaksid teha seksuaalse väärkohtlemise preventsiooni noorte hulgas. Spetsialistid oskavad nõustada noori, kellel on seksuaalkäitumise probleemid (teiste laste väärkohtlemine). Projekti tulemusena oskavad projektis osalenud asenduskodudes ja erivajadustega laste koolides, aga ka teistes lasteasutustes töötavad spetsialistid kohaselt käituda, lapsi nõustada ja abi otsida, kui laste vahel toimub seksuaalne väärkohtlemine.
 Projekti eesmärkidega elluviimiseks viiakse läbi järgmised tegevused:
• Läbirääkimised partneritega ja võrgustikuliikmetega vajaduste ja probleemide ulatuse väljaselgitamiseks.
• Ümarlauad võrgustikuliikmetega - arutatakse konkreetseid praktikas ettetulevaid juhtumeid, mida koolituse käigus analüüsida. Eesmärgiks mõista sihtgruppide spetsiifikat, vajadusi.
• Infopäevad – avamis- ja lõpetamisüritus spetsialistidele - Ühel infopäeval esineb 2- 3 erinevat spetsialisti. Valdkonna tutvustamine, probleemide püstitamine, ülevaate andmine lektoritest. Meedia kaasamine ja probleemide valdkonna tutvustamine laiemale üldusele.
• Meedia kajastus- sotsiaalmeedia kajastus- Tugikeskuse kodulehekülg ja facebook’i konto, intervjuu ajakirjanikule;  Eesmärgiks projekti tutvustamine ja probleemi valdkonna selgitamine laiemale üldsusele.
• Koolitused spetsialistidele (asenduskodude töötajad, erivajadustega lastega töötavad pedagoogid, sotsiaaltöötajad, politseitöötajad, psühholoogid) kokku 3  kolmepäevast koolitust. Ühte koolitust viib läbi 2 koolitajat. Koolitajateks on tugikeskuse spetsialistid, pikaajalist kogemust omavad asenduskodu Käopesa töötajad, Eesti Seksuaaltervise Liidu spetsialistid. Koolitust viivad läbi psühholoogid, eripedagoogid, günekoloogid, pediaater. Iga grupp saab 3 päeva koolitust, mis käsitlevad erinevaid teemasid. 1.päev - ülevaade laste väärkohtlemise temaatikast, tutvustatakse väärkohtleja ja ohvri kujunemise riskifaktoreid, põhjuseid, omavahelist seotust, tagajärgi. Räägitakse laste kõrvalekaldunud seksuaalkäitumisest tervte ja erivajadustega laste puhul.  Tutvustakse väärkohtlejate ja väärkohtlemise erinevaid liike.  2.päev – erivajadusega laste õpetamise metoodika. Viivad läbi eripedagoogid, kes on töötanud erivajadusega laste koolis ja omavad praktilist töökogemust erivajadustega laste pedagoogika valdkonnas. 3.päev – seksuaalteadmiste õpetamine poiste ja tüdrukutel, erisused, rollimängude ülesehitus koolituse läbiviimisel – viib läbi Seksuaaltervise Liit.
• Metoodiline materjal  spetsialistidele – trükis erivajadustega laste ja noorukite arengust,   väärkohtlemise preventsioonist, väärkohtlevate noorukite iseärasused ja nende nõustamine, lisaks lastele mõeldud töölehed.. Materjal sobi kasutamiseks igapäevatöös. Trükise saavad kõik koolituse läbinud. Materjal sobib korduvaks kasutamiseks. Praktiline väärtus on töölehtedel.  Materjalil on psühholoogiline osa (erivajadustega laste mõtlemise, tajumise ja käitumise iseärasused), seksuaalne areng, seksuaalteadmiste õpetamine, tundide ülesehitus, töölehed.
• Supervisioon koolituspäevadel 3 supervisiooni + meeskonnale 3 kahetunnist välissuperviisori kohtumist (6h). Iga 3 päevase koolituse läbinud grupp saab kaks tundi juhtumite supervisiooni. Välisekspert viib läbi koolitajate supevisiooni, et aidata neil lahendada grupis kerkinud juhtumeid.

Viimati uuendatud: 30. Jaanuar 2015