Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Toidujäätmete tekke ennetamine ja toidu päästmine

Toidujäätmete ja toidukaoga seotud keskkonna-, majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud on üha suurema tähelepanu all nii globaalselt, Euroopa Liidu tasandil kui ka Eestis.

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni hinnangul läheb igal aastal maailmas üks kolmandik kogu inimestele tarvitamiseks toodetud toidust raisku. Arvestamata maakasutusest tekkivaid kasvuhoonegaaside emissioone, on toodetud ja raisatud toidu süsinikujalajälg väga suur (hinnanguliselt 3,3 gigatonni CO2-ekvivalenti). Kui toidukadu käsitleda riigina, siis saastamiselt oleks see riik kolmandal kohal Ameerika Ühendriikide ja Hiina järel. 

Toiduraiskamisega kaasneb lisaks kasvuhoonegaaside heitele ka tarbetu vee ja põllumajandusmaa kasutamine ning bioloogilise mitmekesisuse kadu. 

Seniste uuringute andmetel tekitavad kõige suurema osa Eesti toidukaost kodumajapidamised, kus tekib inimese kohta 54 kg toidujäätmeid aastas. See tähendab, et kodumajapidamistes tekib üle 70% kogu tekkivast toidujäätmest. Kodumajapidamistele järgnevad toidujäätmete tekkes toitlustusasutused ja toitlustusettevõtted ning kaubandusettevõtted.

Samas on palju inimesi, kellel ei ole vahendeid toitu ja esmatarbekaupu osta ja elavad puuduses, et mitte öelda vaesuses või selle piiril. 

Toidujäätmete tekke vähendamiseks ning toidu annetamise ja päästmise edendamiseks koostati mitmete ministeeriumite koostöös 2020. aasta lõpuks toidujäätmete tekke vältimise tegevuskava.

Kava koostati koostöös paljude partneritega ning selleks korraldati nii ümarlaudu, seminare kui ka konverents. Kava valmimise järel lepiti kokku 2021. aastaks iga ministeeriumi eestveetavad tegevused. Tegevuskava vaadatakse üle igal aastal ning seda täiendatakse pidevalt.

Banaanid poe riiulil

Tegevuskavad

Kontakt

Tea Varrak
sotsiaalministeerium
sotsiaalala nõunik / projektijuht
tel. 626 9130
tea.varrak@sm.ee

 

Toidupäästmise tegevuskava elluviimine

 

Tegevuskava elluviimine algas 2020. aasta viimases kvartalis. Toimus viis ümarlauda ja rahvusvaheline konverents.

2021. aasta alguses koostati retseptiraamatud vähekindlustatud inimestele. Vaata siit (PDF)

Ülaltoodud tegevuskava seab konkreetsed eesmärgid ja oodatavad tulemused. Tegevuskava viiakse ellu koostöös kolme ministeeriumiga. Need on sotsiaal-, keskkonna- ja maaeluministeerium. Toome välja mõned 2021. aastal läbiviidud tegevused:

Tegevus : toiduabi meetme kujundamine.

Lõpusirgel ja vastavasisulised õigusaktid on koostatud ja hanked on väljakuulutatud, lepingud sõlmitakse 2021. aastal. Sotsiaalministeerium on suurendanud märkimisväärselt vahendite hulka toetamaks annetustegevust. Välja on kuulutatud annetustegevuse toetamise hange mahus 1, 2 miljonit eurot aastateks 2022- 2023. Selle rahaline maht on enam kui kolm korda suurem eelmistest mahtudest. Nende suurendatud vahendite mahuga aitame kaasa ülejääva ja kvaliteetse toidu kogumisele kaubandusest, toitlustusasutustest jm. ning suuname puudust kannatavatele inimestele.

Tegevus : heategevusorganisatsioonide enam sidumine toidupäästmise tegevustega.

Eelpoolmainitud hangete kaudu oleme lisaks toidupankadele näinud ette tihedama koostöö kõikide toiduabiga seotud organisatsioonide vahel. Riigi poolt on võimalused loodud, nüüd tuleb paremini läbimõeldud ühiste tegevusteni jõuda.

Tegevus: tähelepanu alla on tõstetud abivajajate leidmine, kelleni annetatud toiduabi jõudma peab.

2021. aasta jooksul on korraldatud enam kui 10 maakonna sotsiaalosakondade, heategevusorganisatsioonide ( Lasterikaste Perede Liit, Puuetega Inimeste Koda jne ) kohtumised ja arutelud, kuidas kaasa aidata inimeste leidmisele. Nõu on peetud, et kelle roll see on ja kuidas riik saab siin toeks olla. Vahetatud parimaid praktikaid ja juunis toimus ümarlaud, kus muu hulgas räägiti riigi tegevustest ja ootustest selles vallas. Strateegilise partnerluse raames on Eesti Toidupangal kohustus välja töötada abivajavate inimeste leidmise mudel ning seda siis ka rakendada üle Eesti.

Tegevus: Koos Tervise Arengu Instituudiga on välja töötatud riigihangete koostamise nn juhend, mis toetab toitlustushanke korraldajaid ja suunab nad toidupäästmisele mõtlema.

Tegevus: andmekorje on hetkel probleem, sest meil puudub ülevaade annetustegevuse mahust Eestis. Uus keskkonnaministeeriumi poolt koostatud ringmajanduse arengukava annab meile võimaluse hakata koguma täpsemaid andmeid.

Tegevus: Teadlikkuse tõstmine toidupäästmise teemast.

Toidupäästmise tegevuskava elluviimine algas 2020. aasta viimases kvartalis. 2020. aastal toimus viis ümarlauda ja rahvusvaheline konverents, mille eestvedaja oli Eesti Toidupank koostöös sotsiaal-, keskkonna – ja maaeluministeeriumiga. Otseülekannet sai jälgida nii Delfi, Postimehe vahendusel nii Eestis kui üle maailma. Konverents oli kahekeelne.

2020 – 2021. aastal on läbi viidud rida kampaaniaid juhtimaks tähelepanu toiduraiskamisele ja selle ennetamisele ning seeläbi on aidatud kaasa teadlikkuse tõstmisele antud valdkonnas. Suurt rolli teadlikkuse tõstmisel mängivad ka erinevad toidujagamise punktid nii Tartus kui Tallinnas. Erasektorist saame hea näitena tuua RIMI, kes on oma kampaaniatega toetanud isegi abivajajate leidmist ja sellest teavitamist lisaks paljudele tegevustele toidupäästmisel.

Veel 2021 aasta teises pooles toimub järjekordne ümarlaud parimate praktikate vahetamiseks.

Tegevus: Innovaatiliste ideede ja projektide käivitamiseks algatati 2020. aastal ka nn Innoteami projekt, mis tegeleb toiduraiskamise vähendamisega ning pilootprojektide loomisega teadlikkuse tõstmiseks. Osalejateks on ministeeriumide ja kohalike omavalitsuste ja erasektori esindajad.

Puudust kannatavate inimeste jaoks on toodetud retseptiraamat ja infoleht nõuannetega toidu ostmiseks ja säilitamiseks. Uus ja järgmine retseptiraamat on valmimisel.

Valminud on abistav materjal riigihangete koostamiseks toitlustuse korraldamiseks.

Temaatilisi artikleid on ilmunud Eesti Toidupangalt ja paljudelt arvamusliidritelt.

Tegevus: 2021. aastal on valminud toiduannetamise aktiviseerimise interaktiivne leht, millega saab tutvuda siin.

 

Hange annetustegevuse toetamiseks

 

Sotsiaalministeerium on koos Riigi Tugiteenuste Keskusega kuulutanud välja hanke annetustegevuse toetamiseks kahel järgmisel aastal 1,2 miljoni euroga. Oleme sel korral hanke teinud osadeks maakondade kaupa.

Kutsume teid üles hankega tutvuma. Soovime selle hankega enam arvestada piirkondlike eripäradega ja kaasata enam kohalikke organisatsioone oma inimesi toiduabiga toetama. Hankes saavad pakkumisi teha nii heategevusorganisatsioonid kui ka kohalikud omavalitsused. Ootame väga ühispakkumisi.

Tutvu presentatsiooniga (170 KB, PPT), mis tutvustab hankeid (esitati 9. juunil infopäeval).

Toidu annetamine organisatsioonidele


Organisatsioonide tausta, kellele soovitakse toitu annetada, saab kontrollida riigi toidu ja sööda käitlejate registrist

Organisatsiooni usalduväärsuse teada saamiseks võib kirjutada ka Tea Varrakule, tea.varrak@sm.ee.

Toidu annetamise kohta saab lähemalt lugeda põllumajanduse- ja toiduameti kodulehelt

Annetamise maksude kohta saab lugeda Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt.

Välja on töötatud annetamise lihtsustamiseks juhend. Vaata siit. Lisalugemist leiab ka ajakirjast Abiline (1.12 MB, PDF).

 

 

 

Viimati uuendatud: 4. oktoober 2021