Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööhõive

Sotsiaalministeeriumi peamine roll tööhõive edendamisel on tööturupoliitika väljatöötamine ja selle elluviimise korraldamine. Kõrge tööhõive määr on sidusa ühiskonna ja kestliku majanduskasvu eeldus.
 

Töötamine on oluline iga inimese eneseteostuseks ja paremaks toimetulekuks. Eesti demograafilisi arenguid arvestades on väga tähtis edendada kaasavat tööturgu, kus kõigil on võimalik osaleda. Riiklik tööturupoliitika pakub tuge mitmete teenuste ja toetustega. Tähtis on investeerida oskustesse, toetada tööturul nõrgemas positsioonis olevaid sihtrühmi ning aidata inimestel kauem tööl püsida. 

Arvestades muutusi tööturul ja majanduses on oluline lisaks töötutele pakutavatele meetmetele ka töötust ennetada. Selleks pöörab riik järjest rohkem tähelepanu töötavatele inimestele, kes vajavad tuge töökoha säilitamisel või ettevalmistusel uue töö leidmiseks, ning tööandjatele, kes soovivad olemasolevate töötajate oskusi arendada. Eesmärk on täiend- ja ümberõppe toel aidata inimestel liikuda suurema lisandväärtusega töökohtadele. 

 
 

Kontakt ministeeriumis

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust tööturupoliitika elluviimisel koordineerib 
tööhõive osakond.


Valdkonna asutused

  • Töötukassa viib ellu riiklikku tööturupoliitikat, osutades tööturuteenuseid ja makstes tööturutoetusi ja hüvitisi.

     

  • SA Innove on rakendusüksuseks tööturuprojektidele, mis taotlevad Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastust avatud taotlusvoorudest ning ESFist toetatud riiklikele programmidele. Uuri lisaks.

Viimati uuendatud: 7. juuni 2017