Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töökeskkond ja töösuhted

Sotsiaalministeerium kavandab tööelupoliitikat ja korraldab selle elluviimist. Töösuhete ning ohutu ja tervisliku töökeskkonna kujundamise ja säilitamisega aitame kaasa tööelu kvaliteedi tõusule.
 

Töötamisega seonduvad kaks olulist märksõna – töökeskkond ja -suhe.

Tööalase heaolu loomiseks on vaja järjekindlalt hoolitseda töökeskkonna ehk ümbruse eest, milles inimene töötab. Töötervishoid ja -ohutus tähendavad hoolitsemist tervise ja ohutuse eest, et ennetada riske töötaja tervisele.

Töötajal ja tööandjal tuleb töösuhetes järgida vastastikuseid õigusi ja kohustusi, mis on kirjas töölepingus, kollektiivlepingutes ning töölepingu seaduses. Sõbralik koostöö nii töötajate omavahelistes kui töötaja ja tööandja suhetes eeldab, et osapooled on teadlikud oma õigustest ja kohustustest. 

 
 

Kasulikud materjalid

Kontakt ministeeriumis

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust tööelupoliitika kavandamisel ja elluviimisel koordineerib tööelu arengu osakond.


Valdkonna asutused

  • Tööinspektsioon teostab riiklikku järelvalvet töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle.

     

  • Rahvusvaheline Tööorganisatsioon tegeleb eelkõige rahvusvaheliste tööstandardite koostamise ja töötingimuste järelevalvega. 

Viimati uuendatud: 16. september 2021