Töös projektid

E-lahenduste süsteemse kasutuselevõtu eesmärk on toetada võimalikult kiiret inimese ravivajaduse hindamist ja vajadusele vastava ravi alustamist ning tagada raviprotsessi jooksul ravi järjepidevus ja kvaliteet.
 

E-lahenduste terviksüsteemi võimalused:

 • Võimalik on mõõta aega, mis kulus perearsti saatekirja väljastamisest kuni eriarsti vastuvõtu aja broneerimiseni ning aega, mis kulus eriarsti vastuvõtu aja broneerimisest kuni eriarst vastuvõtuni saatekirja olemasolu korral.
 • Kõik tervishoiuteenuse osutajad aitavad kaasa, et patsient saaks õigel ajal talle vajalikku järgmist teenust.
 • Perearstidel, eriarstidel ja patsientidel kulub patsiendi jaoks eriarstile aja saamiseks ja selle tühistamiseks vähem aega.
 • Eriarsti vastuvõtule saadetavad patsiendid on korralikult selekteeritud, eriarst  saab oma tööd efektiivselt planeerida.
 • Nii patsiendid kui teenuseosutajad saavad aru, mis eesmärk on saatekirjade ja üleriigilise digiregistratuuri süsteemil ning oskavad seda vajaduse korral kasutada.

 

Digisaatekirjad 

Lähiaastatel on kavas tervishoius täielikult digisaatekirjade kasutamisele üle minna. Üleminek digisaatekirjadele annab patsiendile kindluse, et saatekiri on tervise infosüsteemis olemas ja patsient saab võimalikest tervishoiuteenustest just talle vajaliku.

Digisaatekirjadele üleminekuga  muudetakse saatekirjad maksimaalselt masintöödeldavaks, täpsustatakse digisaatekirja kaudu vahetatavat infot ja selle kasutamise reegleid. Inimese jaoks on digisaatekirjad kättesaadavad  patsiendiportaalist digilugu.ee. 

Tööplaan:

 • 2017. aasta lõpuks on kavas minna täielikult üle digisaatekirjadele perearstiabis. Arendustegevuste keskmes on eriarstilt eriarstile esitatavate digisaatekirjade juurutamine.
 • 2017.–2018. aastal arendatakse ja juurutakse digisaatekirju õendusabis ja haiglaravile suunamiseks.
 • 2018.–2019. aastal on arendustegevuste keskmes digisaatekirjade kasutuselevõtt uuringutele ja protseduuridele ning mitte-tervishoiuspetsialistide vastuvõtule suunamisel.

Üleriigiline digiregistratuuri lahendus

Üleriigilise digiregistratuuri eesmärk on luua patsiendile läbipaistev, kiire ja mugav võimalus broneerida, muuta ja tühistada arsti vastuvõtu aega. Ühtlasi tekib sellega võimalus saada ühest kohast ülevaade vabadest vastuvõtuaegadest.

Digiregistratuuri juurutamisega saavad ka perearstikeskused võimaluse patsientidele ise aegasid broneerida. See muudab aegade broneerimist lihtsamaks just vanemaealiste jaoks, kellel endal puudub piisav arvutikasutamise oskus digiregistratuuris aja broneerimiseks. 

Tööplaan:

 • 2017. aastal töötatakse välja digiregistratuuri lahendus koos piloothaiglate ja perearstidega.
 • 2018. aastal on kavas kaasata teenuse kasutamisse ka teised haiglad ja perearstid.

 

Digisaatekirjade kohta loe lähemalt siit.

Tulevikuprojektid

 

 • InterRAI kontakthindamiseks e-teenuse loomine perearstidele, pereõdedele ja sotsiaaltöötajatele patsientide teenusevajaduse hindamiseks, mille eesmärk on tagada, et inimene hakkab saama õiget tervishoiu- või sotsiaalteenust. Praegu on projekt rahastuse ootel ning rakendub eelduslikult 2018. aastal.
 • E-teenuste arendused laste ravi ning krooniliste haigete jälgimise parandamiseks.
 • Terviseseisundi kiirkuvad: inimese terviseseisundi visuaalne kokkuvõte tervishoiutöötaja aja kokkuhoiu eesmärgil, lisateenused patsientidele patsiendiportaalis.
 • Ühine tervise- ja haiguselugu:

  eesmärk on luua inimesekeskne ja tervishoiuteenuse osutajate ülene ühine tervise- ja haiguslugu. Igal ravi- ja/või hooldusjuhtumiga seotud osapoolel on ülevaade nii eri teenuseosutajate juures korraldatud individuaalsetest käsitlusplaanidest kui ka üldisemalt kogu episoodikirjeldusest ning võimalus koordineerida ja jagada tervise- ja hooldusnõuandeid ning ravisoovitusi.

   

 

Viimati uuendatud: 9. juuni 2017