Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töös projektid

E-lahenduste süsteemse kasutuselevõtu eesmärk on toetada võimalikult kiiret inimese ravivajaduse hindamist ja vajadusele vastava ravi alustamist ning tagada raviprotsessi jooksul ravi järjepidevus ja kvaliteet.
 

E-lahenduste terviksüsteemi võimalused:

  • Võimalik on mõõta aega, mis kulus perearsti saatekirja väljastamisest kuni eriarsti vastuvõtu aja broneerimiseni ning aega, mis kulus eriarsti vastuvõtu aja broneerimisest kuni eriarst vastuvõtuni saatekirja olemasolu korral.
  • Kõik tervishoiuteenuse osutajad aitavad kaasa, et patsient saaks õigel ajal talle vajalikku järgmist teenust.
  • Perearstidel, eriarstidel ja patsientidel kulub patsiendi jaoks eriarstile aja saamiseks ja selle tühistamiseks vähem aega.
  • Eriarsti vastuvõtule saadetavad patsiendid on korralikult selekteeritud, eriarst saab oma tööd efektiivselt planeerida.
  • Nii patsiendid kui teenuseosutajad saavad aru, mis eesmärk on saatekirjade ja üleriigilise digiregistratuuri süsteemil ning oskavad seda vajaduse korral kasutada.

Projektid

Üleriigiline digiregistratuur

Üleriigilise digiregistratuuri eesmärk on pakkuda patsiendile läbipaistvat, kiiret ja mugavat võimalust broneerida, muuta ja tühistada arsti vastuvõtu aega. Tänu üleriigilisele digiregistratuurile on patsientidel võimalus saada ühest kohast ülevaade kõigist vabadest vastuvõtuaegadest. Patsientidele aegade broneerimise võimalus kehtib ka perearstikeskustele. See lihtsustab aegade broneerimist vanemaealiste jaoks, kellel endal puudub piisav arvutikasutamise oskus digiregistratuuris aja broneerimiseks.
2019. aasta jaanuaris võttis üleriigilise digiregistratuuri lahenduse esimesena kasutusele Põhja-Eesti Regionaalhaigla.

2019. aasta II poolaasta jooksul on kavas võtta digiregistratuur kasutusele ka teistes haiglates.

Digisaatekirjade kasutamine

Lähiaastatel on tervishoius kavas täielikult üle minna digisaatekirjade kasutamisele. Üleminek digisaatekirjadele annab patsiendile kindluse, et saatekiri on tervise infosüsteemis olemas ja patsient saab võimalikest tervishoiuteenustest just talle vajaliku. Digisaatekirjadele üleminekuga  muudetakse saatekirjad maksimaalselt masintöödeldavaks, täpsustatakse digisaatekirja kaudu vahetatavat infot ja selle kasutamise reegleid. Inimese jaoks on digisaatekirjad kättesaadavad patsiendiportaalist digilugu.ee. 

Piiriülene digiretset

Piiriülene digiretsepti teenus võimaldab Euroopa Liidus väljastatud retsepti alusel Eesti apteegist ravimeid osta ning vastupidi. Esmalt hakkab teenus tööle Eesti ja Soome vahel. Soome väljastatud retsepti alusel on Eestis võimalik ravimeid osta alates 21. jaanuarist 2019. Eestlaste jaoks avaneb võimalus Soomes asuvas apteegis digiretseptiga retseptiravimeid osta 2019. aasta jooksul.

Surma dokumenteerimine ja registreerimine

Siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi surma registreerimise lihtsustamise ühisprojekt, mille eesmärk on muuta surnu lähedaste jaoks surmaga seotud asjaajamine võimalikult lihtsaks. Elektroonne andmevahetus tervishoiuteenuse osutajate, riigi ametkondade ning erinevate teenusepakkujate vahel võimaldab säästa lahkunu lähedasi bürokraatiast ja pakkuda neile vajalikku tuge.

Tervise Infosüsteemi andmevaaturi loomine

Tervise Infosüsteemi andmevaaturi loomine on mitme etapiga projekt, mille käigus luuakse veebiportaal, mis võimaldab tervishoiutöötajal saada kiire ülevaade patsiendi terviseseisundist, diagnoosidest, analüüsidest, uuringutest, ravimitest ja muust vajalikust tervise infosüsteemi koondatud infost. Andmevaaturi I etapp koos analüüsitulemuste ja immuniseerimispassi kuvadega valmib 2020. aastal. II etapis luuakse vaated patsiendi terviseseisundi kokkuvõtte, diagnooside, uuringute, ravimite ja operatsioonide kuvamiseks.

Hindamisinstrumentide Keskus

Hindamisinstrumentide Keskus on valdkondade vahelise koostöö keskkond, mis aitab pakkuda inimestele terviklikemaid ning asjakohasemaid teenuseid. Keskuse erinevad hindamisinstrumendid võimaldavad kõikidel teenuseosutajatel (nt. tervishoiu- ja sotsiaalteenuse osutajatel) olla ühises infoväljas ning töötada ühise eesmärgi nimel tagamaks inimestele parimad võimalikud teenused. Projekt on ettevalmistuse faasis.

Personaalmeditsiini arendamine esmatasandi arstiabis

Personaalmeditsiini arendamine esmatasandi arstiabis. Eesmärk on luua tervishoiu valdkonna erinevaid andmekogusid ja tehnilist võimekust integreeriv terviklik süsteem, mis aitab pakkuda inimestele personaliseeritud tervishoiuteenuseid.  Esimeses etapis arendatakse digitaliseeritud ravijuhendeid koondav tervishoiu otsustustugi ja inimese geeni-, tervisekäitumise ja keskkonnaandmeid koondavad arvutus- ja halduskeskkonnad. Esimese teenusena on kavas luua võimalus farmakogeneetiliste soovituste andmiseks digiretsptid väljakirjutamisel.
Viimati uuendatud: 28. juuni 2019