Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töötervishoid ja tööohutus

Töö võib inimese tervist mõjutada nii positiivselt kui ka negatiivselt ning inimeste kokkupuude ohtudega võib kahjustada nende füüsilist ja vaimset tervist. Töötervishoid ja tööohutus on iga ettevõtte lahutamatu osa, mille hulka kuuluvad näiteks informatsiooni ja kommunikatsiooni tehnoloogia ettevõtteid, haiglaid ja meditsiiniasutusi, koole ja ülikoole, kontoreid ning meelelahutusasutusi. 

Tööalase heaolu loomiseks on vaja järjekindlalt ja süsteemselt mõjutada töökeskkonda. See tähendab tervise ja ohutuse eest hoolitsemist nii praegusel hetkel kui ka tulevikus, et ennetada võimalikult suurel hulgal terviseriske. Sellekohased meetmed nõuavad aga pidevat väljatöötamist ning tõhusat rakendamist.

Töökeskkonnapoliitika ülesanne ei ole mitte ainult kõrvaldada või vähendada töökeskkonna ohte ja negatiivseid mõjureid, vaid ka arendada positiivseid tegureid, mis teevad võimalikuks töötaja töövõime säilimise kogu tööelu kestel.

 

Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine
 

Riskianalüüs
 

Riskianalüüs on töökeskkonna korraldamise alustala, mille abil selgitatakse välja kui palju mõjutavad töötajate tervis töökeskkonna ohutegurid ja kas töökeskkonnas esineb õnnetusohte. 

Riskianalüüsi käigus määrab tööandja kindlaks töökeskkonna ohutegurid, mis võivad töötaja tervist mõjutada, hindab ohu suurust ehk riske ning määrab abinõud riskide vähendamiseks. Vajadusel mõõdetakse ohutegurite (nt müra, vibratsioon, õhu keemiline koostis jms) parameetreid.

Riskianalüüsi uuendatakse ja vaadatakse üle, kui töötingimused muutuvad, ilmneb uut infot tööprotsesside ohtlikkuse kohta, toimub tööõnnetus või töötajal diagnoositakse tööga seotud haigestumine. 

Töötajatele tuleb tutvustada riskianalüüsi tulemusi ja selle alusel koostatud riskide vähendamise tegevuskava ning selgitada, millised on tööga kaasnevad tervisriskid ja kuidas end nende eest kaitsta (töökorralduslikud abinõud, ohutud töövõtted, isikukaitsevahendid, jms). 

Riskianalüüsi läbiviimisest saab lähemalt lugeda tööelu portaalist

Tervisekontroll
 

Töötervishoiuarsti poolt läbiviidava tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale ning diagnoosida tööst põhjustatud haigestumised ja kutsehaigestumised.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on tööandja kohustatud korraldama tervisekontrolli töötajale, kelle tervist võib töötaja töökeskkonna riskide hindamise tulemusel mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. Tervisekontrolli vajadus ja sisu sõltub ettevõtte töökeskkonnas esinevatest ohuteguritest, mille riski suuruse selgitab välja töökeskkonna riskianalüüs. Tervisekontrolliga seotud kulud kannab tööandja.

Tervisekontrolli korraldamise kohta saab lähemalt lugeda tööelu portaalist.

 

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kaasajastamine
 

2019. aasta jaanuarist jõustusid töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mis tühistavad mitmed ajale jalgu jäänud ning ebaselged töökeskkonna nõuded.

Muudatuse eesmärk on vältida ülemäärast halduskoormust, vähendada ettevõtete aruandluskohustust ning muuta õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise eriti väikeettevõtjate jaoks lihtsamaks. Kaasajastatakse töötajate tervisekontrolli korraldamist, töötajate juhendamist ja väljaõpet, esmaabi ettevõttes ning tööõnnetuste uurimist.

Loe muudatuste kohta lähemalt SIIT

Töökeskkonnaalased õigusaktid

Õigusaktid

Andmekogude põhimäärused

Viimati uuendatud: 6. september 2021