Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööturuteenused

Riik pöörab järjest rohkem tähelepanu töötavale inimesele, kes vajab tuge töökoha säilitamisel või ettevalmistust uue töö leidmiseks, ning tööandjale, kes soovib olemasolevaid töötajaid arendada. Riiklikke tööturuteenuseid osutab Eesti Töötukassa oma piirkondlikes osakondades

Tööturuteenuseid osutatakse:

  • töötule ja tööotsijale töö leidmiseks ja tööalase arengu soodustamiseks;
  • töötajale tööalase arengu soodustamiseks;
  • tööandjale sobiva tööjõu saamiseks.  


Tööturuteenuste ja -toetuste seadus

sätestab erinevate sihtrühmade
(töötud, tööotsijad, töötajad, tööandjad jne) õigused saada tööturuteenuseid.
 

Seadus sätestab laia valiku tööturuteenuseid, sh töövahendus, tööturukoolitus, tööpraktika, nõustamisteenused, 
palgatoetus ning teenused puudega inimestele, mida osutatakse lähtuvalt konkreetse inimese ja/või tööandja vajadusest.
 


Tööhõiveprogramm

annab võimaluse täiendavate tööturumeetmete sisse töötamiseks.  

Täiendavateks teenusteks on näiteks: töökoha loomise toetus Ida-Virumaal, karjääriinfo vahendamine, töövalmiduse toetamine, kvalifikatsiooni saamise toetamine, individuaalne töölerakendamine, tööturukoolitus koolituskaardi alusel jne.

Samuti juurutatakse tööhõiveprogrammi raames alates 2017. aastast töötuse ennetamiseks täiend- ja ümberõppemeetmeid töötavatele inimestele.


Teenused välisvahenditest

Perioodil 2014-2020 osutatakse tööturuteenuseid ka Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavate programmide raames.

 

Ida-Virumaal osutatakse 2016-2018 teenuseid Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahenditest.

 

 

Millistest vahenditest rahastatakse tööturuteenuseid?

 

Tööturuteenusete osutamist ja hüvitisi rahastatakse mitmest allikast, millest peamised on töötuskindlustuse vahendid, riigieelarve ja Euroopa Sotsiaalfondi toetused.

Töötuskindlustuse vahendeid kogutakse sundkindlustusena ning see moodustub tööandja ja töötaja panusest. 2016. ja 2017.  aastal on töötaja töötuskindlustusmakse määr 1,6% ja tööandja määr 1,4%. 

Lisainfo

 

 

Viimati uuendatud: 7. juuni 2017