Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Üliõpilaste teadustööd konkurss 2015

Konkursi tulemused 2015

 

Bakalaureusetaseme tööd
Kuna kõik kolm tööd olid kõrgetasemelised ning nende hinded erinesid vaid poole punkti ulatuses, otsustas komisjon soovitada kõik tööd auhindamisele võrdsel alusel.


Magistritaseme tööd

Sotsiaalvaldkond

Tervisevaldkond

Töövaldkond

 

Konkursi teemad 2015

 

SOTSIAALVALDKOND
 • Tööturu sooline segregatsioon (horisontaalne ja vertikaalne) ja selle vähendamise võimalused (sh karjäärinõustamine, toetusmeetmed, kvoodid (kas ja mis tingimustel ning milliste organisatsioonide puhul oleksid need Eestis rakendatavad)) [kuni 2015]
 • Sooline palgalõhe ja selle vähendamise võimalused [kuni 2015]
 • Soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja/või võrdse kohtlemise seaduse rakendamine (sh lubatud erisused diskrimineerimiskeelust – millised ja mis tingimustel ning meetmed rakendamise tõhususe tagamiseks; soolist võrdõiguslikkust või mitmekesisust  edendavad personalipraktikad vms) [kuni 2015]
 • Mehelikkuste ja naiselikkuste areng Eestis [kuni 2015]
 • Kogukonnapõhine sotsiaaltöö Eestis. Parimad praktikad (kogukonnapõhine ennetustöö, ühiselt korraldatav lastehoid, kogukonnapõhine vanurite hooldus jne) [kuni 2015]
 • Kohalike omavalitsuste teenused ja koostöö teenuste pakkumisel/korraldamisel [kuni 2015]
 • Pensionikindlustuse automaatselt kohanduvad mehhanismid (rahvusvaheline võrdlus) [kuni 2015]
 • Hoolduskindlustuse loomise võimalused Eestis (rahvusvaheline võrdlus) [kuni 2015]
 • Uued sotsiaalsed riskid: pikaajaline hooldus, omastehooldus ning võimalikud lahendused [kuni 2015]
 • Omastehooldajate kodu töökeskkonnana, nende tervis ja elukvaliteet [kuni 2015]
 • Üksikvanematele suunatud meetmed ning nende mõjud (sh üksikvanemate arv, laste vaesus, elatise maksmise ja saamisega seotud probleemid jm) [kuni 2015]
 • Perepoliitika võimalused laste ja perede heaolu toetamisel Eestis [kuni 2015]
 • Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus [kuni 2017]
 • Prostitutsioonipoliitikate mõjud, prostitutsiooni nõudluse vähendamise meetmed maailmas (2014. a konkursil teemana Prostitutsioonipoliitikate mõjud) [kuni 2017]
 • Sotsiaalteenuste roll vaesuse ennetamisel ja leevendamisel [kuni 2017]
 • Lähisuhtevägivalla meesohvrite kogemused ja probleemid (2014. a konkursil teemana Meestevastane vägivald lähisuhetes) [kuni 2017]
 • LGBT inimesed Eestis - hoiakud ja olukord [kuni 2017]
 • Kohalike omavalitsuste vaidemenetlus sotsiaalabi üle otsustamisel [kuni 2017]
 • Sotsiaalõiguse õigusloomelised sõlmküsimused Eesti ja EL liikmesriikide võrdluses [kuni 2017]
 • Sotsiaalõiguse aktuaalne kohtupraktika Eestis ja EL liikmesriikides [kuni 2017]
TÖÖVALDKOND
 • Vanaduspensioniealiste inimeste võrdsed võimalused ja valmisolek töötada [kuni 2015]
 • Etteteatamistähtaja mittejärgimine töölepingu erakorralise ülesütlemise korral töötaja isikust tulenevatel põhjustel [kuni 2015]
 • Ohutuskultuur töökeskkonnas. Hoiakud ja suhtumine ohutusse töökeskkonnas [kuni 2015]
 • Struktuurne tööpuudus Eestis [kuni 2015]
 • Tööturumeetmete efektiivsus [kuni 2015]
 • Varimajandus [kuni 2015]
 • Eestisse tagasiränne (ja selle põhjused) [kuni 2015]
 • Teiste riikide kodanikud Eesti tööturul [kuni 2015]
 • Paindlikud töövormid [kuni 2015]
 • Töökeskkonna tulu-kulu analüüs [kuni 2015]
 • Kollektiivsed töösuhted (kollektiivlepingute sisu analüüs) [kuni 2015]
 • Töötajate tervisekontrollide efektiivsus [kuni 2015]
 • Kutsehaigused ja kaasaegne töökeskkond (rahvusvaheline võrdlus) [kuni 2015]
 • Tööalane ärakasutamine Eestis ja eestlaste tööalane ärakasutamine välisriikides [kuni 2017]
 • Töötaja tervisekahjustuse ennetamine töökohal (töötaja, tööandja ja riigipoolne osalus ja tegevus) [kuni 2017]
 • Mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtide hoiakud riskianalüüsi [kuni 2017]
 • Meetmed raskete tööõnnetuste arvu vähendamiseks (rahvusvaheline võrdlus ja meetmete tõhususe analüüs) [kuni 2017]
 • Töövõimekaoga inimeste tööturul osalemine (hoiakud, teenuste efektiivsus, tööandjate valmisolek ja piirkondlikud erisused) [kuni 2017]
TERVISEVALDKOND
 • Üleliigsest kehakaalust tingitud majanduslikud mõjud Eestis [kuni 2015]
 • Alkoholi aktsiisi mõju alkoholi reaalhinnale [kuni 2015]
 • Alkoholi aktsiisi mõju alkoholi tarbimismustrile Eestis (tarbimise sagedus ja tarbitavad kogused) [kuni 2015]
 • Tervishoiutöötajate Eestist lahkumise põhjused [kuni 2015]
 • Kuidas motiveerida tervishoiutöötajaid jääma Eestisse? [kuni 2015]
 • Tõenduspõhised meetmed tervishoiu kvaliteedi hindamiseks ja parandamiseks [kuni 2015]
 • E-lahenduste rakendamine tervishoiusüsteemi efektiivsemaks muutmisel [kuni 2015]
 • Patsiendi liikumine ühelt teenuseliigilt (raviteenused, rehabilitatsiooniteenused ja hooldusteenused) teisele. Milliseid probleeme see endaga kaasa toob ja millised võiks olla võimalikud lahendused? [kuni 2015]
 • Sotsiaaltöötajate kui inimressursi hindamine ja arendamine tervise valdkonnas sh ootused sotsiaaltöötajale, mõõdetavad kriteeriumid ja nende väljatöötamise praktikad, seosed sotsiaaltöötajate koolitusmudeliga [kuni 2015]
 • Naiste ja/või meeste tervis ja tervisekäitumine [kuni 2015]
 • HCR-20 vägivalla riski hindamise instrumendi valideerimine psüühikahäirega patsientidel Eestis [kuni 2015]
 • SAPROF struktureeritud vägivalla riski kaitsvate faktorite hindamise instrumendi valideerimine psüühikahäirega patsientidel Eestis [kuni 2015]
 • Tubakatarvitamisest tingitud majanduslikud mõjud Eestis [kuni 2017]
 • Immuniseerimistest keeldumiste põhjused Eestis ning võimalused immuniseerimistega hõlmatuse suurendamiseks [kuni 2017]
 • Alkoholi hinna seos tervise- ja sotsiaalsete kahjudega (sh miinimumhinna rakendamise potentsiaalsed mõjud tervisele) [kuni 2017]
 • Kukkumiste ennetamine (soovitav lähenemisnurk: sagedasemad asjaolud juhtumite analüüsi põhjal, andmekogumise parandamise võimalused ennetuse planeerimiseks, erinevad sihtrühmad) [kuni 2017]
 • E-lahendused vaimse tervise valdkonnas – areng või oht? [kuni 2017]
 • Õpetajate teadlikkus vaimsest tervisest [kuni 2017]
Viimati uuendatud: 5. aprill 2016