Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused 2014

Kokku esitati 2014. aasta konkursile 48 tööd, millest nõuetele vastas 46 tööd.

Käesoleval aastal hinnati töid neljas kategoorias. Põhirõhk oli praktilisel väärtusel, kuid hinnati ka töö innovaatilisust ja kvaliteeti ning laiemalt seda, kuidas töö teema läks kokku käesoleval aastal väljakuulutatud konkursi teemadega. 

Iga tööd hindas vähemalt kaks hindajat ning hindamiskomisjon, kuhu kuulus kokku 57 hindajat, tegi ettepaneku auhinnata 14 tööd erinevates kategooriates (kogusummas 9700 eurot): 

Kolm auhinda bakalaureusetasemel erinevates valdkondades.

Tervisevaldkond: Marge Laan „Suukaudsete hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine ja teadlikkus nende mõjust kahe kõrgkooli naistudengite põhjal“ (859.22 KB, PDF) (Tartu Tervishoiu Kõrgkool, tervisekaitse spetsialist) - auhind summas 500 eurot;

Sotsiaalvaldkond: Gerda Heinma „Asenduskodus elavate laste suhtumine samasooliste paaride lapsendamisõigusesse“ (Tartu Ülikool, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika) - auhind summas 500 eurot;

Töövaldkond: Liina Eamets „Naiste eelistatud töökoormuse ja seda mõjutavate tegurite analüüs“ (Tartu Ülikool, sotsioloogia) - auhind summas 500 eurot.

Kuus auhinda magistritasemel sotsiaal- ja tervisevaldkonnas esikolmikule mõlemas valdkonnas.
Sotsiaalvaldkond

Esimene koht: Adeline Nadarjan „Seksuaalteenuste ostmise kriminaliseerimise võimalikud mõjud Eestis Rootsi ja Soome kogemuste põhjal“ (Tartu Ülikool, õigusteadus) - auhind summas 800 eurot; 

Teine koht: Häli Tarum „Poliitikaraamistiku ja poliitikakujundajate toetus mitteformaalselt eakaid hooldavate inimeste tööturul osalemisele“ (Tartu Ülikool, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika) - auhind summas 700 eurot; 

Kolmas koht: Hille Naaber „Tõhus, proportsionaalne ja tõrjuv kahjuhüvitis soolise diskrimineerimise keelu rikkumise korral töösuhtes“ (Tartu Ülikool, õigusteadus) - auhind summas 600 eurot.    

Tervisevaldkond

Esimene koht: Anneli Truhanov „Ravi alustavate teist tüüpi diabeedi haigete ravisoostumus Eestis aastatel 2011 - 2013 Eesti Haigekassa retseptiandmete põhjal“ (Tartu Ülikool, rahvatervishoid) - auhind summas 800 eurot;

Teine koht: Helen Hoyer „Piiriülese e-teenuse kavandamine digiretsepti näitel“ (973.12 KB, PDF) (Tallinna Ülikool, infotehnoloogia juhtimine) - auhind summas 700 eurot;

Kolmas koht: Priit Kruus „Developing an evaluation framework for the country-wide electronic prescribing system in Estonia“ (859.7 KB, PDF) (Tallinna Tehnikaülikool, tervishoiutehnoloogia) - auhind summas 600 eurot.

Kolm auhinda doktoritasemel erinevates valdkondades.

Tervisevaldkond: Liis Sabre „Epidemiology of traumatic spinal cord injury in Estonia. Brain activation in the acute phase of traumatic spinal cord injury“ (Tartu Ülikool, arstiteadus) - auhind summas 1000 eurot;

Sotsiaalvaldkond: Jing Wu „European older adults' well-being and suicide in the societal and family context“ (Tallinna Ülikool, sotsiaaltöö) - auhind summas 1000 eurot;

Töövaldkond: Kerly Espenberg „Inequalities on the labour market in Estonia during the Great Recession“ (Tartu Ülikool, majandusteadus) - auhind summas 1000 eurot.

Kaks eriauhinda praktilise ja innovaatilise lähenemise ning metodoloogia eest.

Praktilise ja innovaatilise lähenemise eriauhind: Madleen Orumaa magistritöö teemal „Inimese papilloomiviiruseinfektsiooniga seotud pahaloomulised kasvajad Eestis. HPV-vaktsiini potentsiaal vähiennetustöös“ (Tartu Ülikool, rahvatervishoid) - auhind summas 500 eurot;

Metodoloogia eriauhind:  Kärt Pärtli magistritöö teemal „Mees- ja naiskaitseväelaste hoiakud seoses naiste ja meeste rollidega ühiskonnas ning kaitseväes kui totaalses institutsioonis“ (921.54 KB, PDF) (Tallinna Ülikool, sotsioloogia) - auhind summas 500 eurot.

 
Sotsiaalministeerium käivitas ministeeriumi valdkondades kirjutatud teadustööde konkursi auhinnafondiga 10 000 eurot.
 
Konkursil võisid osaleda kõikide erialade üliõpilased, kelle doktori- või magistritöö on kaitstud 2013. või 2014. aastal ning keskendus Sotsiaalministeeriumi poolt väljakuulutatud teemadele. Erandkorras võisid konkursil osaleda ka väljakuulutatud teemadel kõrgetasemeline bakalaureusetöö (või tervishoiu kõrgkooli lõputöö) hindele A või 5 kaitsnud üliõpilased.
 
 
 

2014. aasta konkursi teemad

 
SOTSIAALVALDKOND
 • Tööturu sooline segregatsioon (horisontaalne ja vertikaalne) ja selle vähendamise võimalused (sh karjäärinõustamine, toetusmeetmed, kvoodid (kas ja mis tingimustel ning milliste organisatsioonide puhul oleksid need Eestis rakendatavad))
 • Sooline palgalõhe ja selle vähendamise võimalused
 • Soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja/või võrdse kohtlemise seaduse rakendamine (sh lubatud erisused diskrimineerimiskeelust – millised ja mis tingimustel ning meetmed rakendamise tõhususe tagamiseks; soolist võrdõiguslikkust või mitmekesisust edendavad personalipraktikad vms)
 • Mehelikkuste ja naiselikkuste areng Eestis
 • Meestevastane vägivald lähisuhetes
 • Prostitutsioonipoliitikate mõjud
 • Kogukonnapõhine sotsiaaltöö Eestis. Parimad praktikad (kogukonnapõhine ennetustöö, ühiselt korraldatav lastehoid, kogukonnapõhine vanurite hooldus jne)
 • Kohalike omavalitsuste teenused ja koostöö teenuste pakkumisel/korraldamisel
 • Pensionikindlustuse automaatselt kohanduvad mehhanismid (rahvusvaheline võrdlus)
 • Hoolduskindlustuse loomise võimalused Eestis (rahvusvaheline võrdlus)
 • Uued sotsiaalsed riskid: pikaajaline hooldus, omastehooldus ning võimalikud lahendused
 • Omastehooldajate kodu töökeskkonnana, nende tervis ja elukvaliteet
 • Üksikvanematele suunatud meetmed ning nende mõjud (sh üksikvanemate arv, laste vaesus jm) (rahvusvaheline võrdlus)
 • Perepoliitika võimalused laste ja perede heaolu toetamisel Eestis
TÖÖVALDKOND
 • Vanaduspensioniealiste inimeste võrdsed võimalused ja valmisolek töötada
 • Etteteatamistähtaja mittejärgimine töölepingu erakorralise ülesütlemise korral töötaja isikust tulenevatel põhjustel
 • Ohutuskultuur töökeskkonnas. Hoiakud ja suhtumine ohutusse töökeskkonnas
 • Struktuurne tööpuudus Eestis
 • Tööturumeetmete efektiivsus
 • Varimajandus
 • Eestisse tagasiränne (ja selle põhjused)
 • Teiste riikide kodanikud Eesti tööturul
 • Paindlikud töövormid
 • Töökeskkonna tulu-kulu analüüs
 • Kollektiivsed töösuhted (kollektiivlepingute sisu analüüs)
 • Töötajate tervisekontrollide efektiivsus
 • Kutsehaigused ja kaasaegne töökeskkond (rahvusvaheline võrdlus)
 
TERVISEVALDKOND
 • Üleliigsest kehakaalust tingitud majanduslikud mõjud Eestis
 • Alkoholi aktsiisi mõju alkoholi reaalhinnale 
 • Alkoholi aktsiisi mõju alkoholi tarbimismustrile Eestis (tarbimise sagedus ja tarbitavad kogused)
 • Tervishoiutöötajate Eestist lahkumise põhjused 
 • Kuidas motiveerida tervishoiutöötajaid jääma Eestisse? 
 • Tõenduspõhised meetmed tervishoiu kvaliteedi hindamiseks ja parandamiseks
 • E-lahenduste rakendamine tervishoiusüsteemi efektiivsemaks muutmisel 
 • Patsiendi liikumine ühelt teenuseliigilt (raviteenused, rehabilitatsiooniteenused ja hooldusteenused) teisele. Milliseid probleeme see endaga kaasa toob ja millised võiks olla võimalikud lahendused?
 • Sotsiaaltöötajate kui inimressursi hindamine ja arendamine tervise valdkonnas sh ootused sotsiaaltöötajale, mõõdetavad kriteeriumid ja nende väljatöötamise praktikad, seosed sotsiaaltöötajate koolitusmudeliga
 • Naiste ja/või meeste tervis ja tervisekäitumine   
 • HCR-20 vägivalla riski hindamise instrumendi valideerimine psüühikahäirega patsientidel Eestis
 • SAPROF struktureeritud vägivalla riski kaitsvate faktorite hindamise instrumendi valideerimine psüühikahäirega patsientidel Eestis

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2017