Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Avanes taotlusvoor mitteõppivate ja -töötavate noorte ning pikaajaliselt töölt eemal olnud inimeste tööturule aitamiseks

Vast avanenud taotlusvoorust ettevõtetele, vabaühendustele, haridusasutustele ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutustele on võimalik taotleda toetust, et pakkuda tööturule jõudmiseks toetavaid tegevusi 16-29-aastastele noortele ja vähemalt 6 kuud tööturult eemal olnud või mitteaktiivsetele inimestele. See võimaldab pakkuda individuaalsemat ja paindlikumat lähenemist nende pehmemaks tööle aitamiseks, arvestades ka vaimse tervise vajadustega.

„Noored on tööturul üks haavatavamaid sihtgruppe vähesema töökogemuse ja sageli töötamise tõttu enam kannatada saanud sektorites. Lisaks on COVID-kriis avaldanud negatiivset mõju meie inimeste, eriti noorte, vaimsele tervisele. Seetõttu pean oluliseks, et noortele ja pikalt tööturult eemal olnud inimestele pakutaks ka pehmemaid ja paindlikumaid lähenemisi, mis toetavad vaimset tervist ning turvalist ja sujuvat liikumist tööturule. Seda saab teha käelise tegevuse ringide, digipädevuste ja teiste sotsiaalsete oskuste arendamise kaudu,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

„Taotlusvooru avamisega soovime toetada noori ja pikemalt aega töölt eemal olnud inimesi, kes vajavad paindlikumaid lähenemisi ja suuremat tuge tööturuteenusteni või tööle jõudmisel. Kindlasti on oodatud ka uued ja integreeritud lähenemised, mis igakülgselt toetavad haavatavamate sihtgruppide võimestamist ja enda tee leidmist. Seetõttu on soositud just näiteks individuaalsemad või klubilised tegevused, mis esmalt aitavad inimest üldse aktiveerida ja seejärel samm-sammult tööellu astuda,“ tõi välja tööhõive osakonna nõunik Kelli Ilisson.

COVID-kriisi tagajärjel tõusis noorte töötuse määr 16-29-aastaste vanusegrupis 2020. aastal 12,3%-ni (aasta varem oli näitaja 7,2%), NEET-määr, samas vanuserühmas tõusis aastaga 10,4%-lt 11,9%-ni.

Taotlusvooru eelarve on 2 miljonit eurot ja seda rahastatakse  Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.  Omafinantseeringu suurus taotleja jaoks on 15% abikõlblikest kuludest. Avatud taotlusvoor on tähtajaline ja taotlusi saab esitada 16. augustist 27. septembrini. Projektide abikõlbulikkuse periood kestab kuni 31.08.2023. Taotlusvooru infopäev toimub 2. septembril virtuaalselt.

Lisainfo:

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Pean oluliseks ebaõiglaste sooduspensionite maksmise lõpetamist ning aktiivsete tööturumeetmete toetamist, et aidata inimestel kauem püsida tööturul aktiivsena," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Foto: sotsiaalministeerium
22.10.2021

Riisalo: vähendame pensionite ebavõrdsust ning soodustame inimeste püsimist tööturul aktiivsena

Sotsiaalministeeriumis valminud ja partneritele kooskõlastamiseks saadetud seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK) kohaselt on plaanis muuta senist sooduspensionite maksmise korraldust nii, et see soodustaks senisest enam inimeste tööturul aktiivsena püsimist ning vähendaks sooduspensionite maksmisest tulenevat ebavõrdsust.

„Riigikohtu lahend laiendab tänast õigusruumi ning sotsiaalministeerium võtab seda kindlasti arvesse. Meie esmane tegevus on viia kehtivad õigusaktid vastavusse riigikohtu suunistega. Seejärel vaatame tervikuna üle kogu puude tuvastamise loogika ja erinevate hüvede seotuse puudega, et tagada peredele võimalikult kiire, ühetaoline ja laste vajadustele vastav abi. Oluline on muuta abi saamine lapsevanematele lihtsamaks, vähendada bürokraatiat ja toetada vanema võimalusi keskenduda oma lapse arengu toetamisele
20.10.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium täiendab puude tuvastamise põhimõtteid

Värske riigikohtu lahendiga muudeti oluliselt kehtivat puude tuvastamise seadusandlust. Lahendi järgi tuleb edaspidi võtta lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamisel lisaks söömisele, hügieenitoimingutele, riietumisele, liikumisele ja suhtlemisele arvesse ka kõrvalabi vajadust ravitoimingute tegemisel.