Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Eesti annab soolise võrdõiguslikkuse foorumil lubaduse võrdõiguslikkuse edendamiseks tehnoloogia ja innovatsiooni alal

„Soostereotüüpidest mõjutatud haridus- ja karjäärivalikute hind võib olla inimese jaoks üsna kõrge. See mõjutab töö leidmise võimalusi, palka, rahulolu töö ja eluga laiemalt, samuti töö- ja pereelu ühitamise võimalusi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
„Soostereotüüpidest mõjutatud haridus- ja karjäärivalikute hind võib olla inimese jaoks üsna kõrge. See mõjutab töö leidmise võimalusi, palka, rahulolu töö ja eluga laiemalt, samuti töö- ja pereelu ühitamise võimalusi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb täna 30. juunist 2. juulini toimuval Pariisi kõrgetasemelisel soolise võrdõiguslikkuse üritusel Generation Equality Forum, kus Eesti annab lubaduse veelgi jõulisemalt tegutseda selle nimel, et suureneks naiste osakaal loodusteaduste, tehnoloogia, sealhulgas IKT, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas, seda nii hariduses kui tööturul.   

Pariisi foorumil käivitatakse üleilmne plaan soolise võrdsuse saavutamise kiirendamiseks, mis tugineb kuuel temaatilisel tegevuskoalitsioonil. Ürituse raames annavad riigid ja lai ring erinevaid teisi osalisi, sealhulgas erasektori ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, lubadusi konkreetsete sammude astumiseks järgmise viie aasta jooksul, et maailm liiguks senisest jõudsamalt edasi soolise võrdsuse suunas.

Eesti liitus tegevuskoalitsiooniga „Tehnoloogia ja innovatsioon soolise võrdsuse heaks“, mille eesmärkide saavutamiseks anname lubaduse aidata vähendada soopõhist digilõhet ja suurendada naiste ja tüdrukute digikaasatust, tugevdada naised, rahu ja julgeolek valdkonnas tegutsedes küberturvalisuse ja soolisuse seoseid ning jõustada arengukoostöö ja humanitaarabi tegevuste kaudu naisi ja tüdrukuid IKT abil. Eesti lubab tegutseda ka selle nimel, et pöörataks tähelepanu vajadusele vältida seksismi ja soostereotüüpide põlistamist tehisintellekti süsteemide kaudu ja suurendada soolist tasakaalu tehisintellekti puudutavas poliitikakujundamises, otsuste langetamisel, samuti teadus- ja arendustegevuses.

Riigisiseselt lubab Eesti veelgi jõulisemalt tegutseda selle nimel, et suureneks naiste osakaal loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika (nn STEM) erialadel, sealhulgas IKT valdkonnas, seda nii hariduses kui tööturul, sealhulgas juhtimistasandil.

„Soostereotüüpidest mõjutatud haridus- ja karjäärivalikute hind võib olla inimese jaoks üsna kõrge. See mõjutab töö leidmise võimalusi, palka, rahulolu töö ja eluga laiemalt, samuti töö- ja pereelu ühitamise võimalusi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Peame rohkem naisi julgustama ja toetama, et nad  otsustaksid valikuid tehes näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna erialade kasuks, kus nii praegu kui tulevikus on töökäsi hädasti juurde vaja“ märkis Riisalo. Ministri sõnul näitavad aeglane areng ja kohatised tagasilöögid soolise võrdsuse edendamisel ja saavutamisel üle kogu maailma selget vajadust astuda ühiselt samme senisest jõudsamaks edasiliikumiseks. 

Eesti kuulub ka eelmisel aastal ellu kutsutud Euroopa Liidu digiteemalise algatuse Digital for Development Hub (D4D Hub) asutajaliikmete hulka, mis samuti on andnud sama tegevuskoalitsiooni raames lubaduse vähendada soolist digilõhet.

Lisaks on Eesti Generation Equality algatuse raames liitunud rakkerühmaga, mis keskendub ÜRO Julgeoleku Nõukogu resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“ eesmärkide ning naiste ja tüdrukute õiguste kaitset ja soolise võrdõiguslikkuse edendamist toetava humanitaarkoostöö edendamisele. Vastavad tegutsemislubadused annab foorumi raames Eesti nimel välisminister Eva-Maria Liimets.

Teised temaatilised tegevuskoalitsioonid keskenduvad teemadele nagu soopõhine vägivald, majanduslik õiglus ja õigused, kehaline autonoomia ning seksuaal- ja reproduktiivtervis ja -õigused, feministlik lähenemine kliimaõiglusele ning feministlikud liikumised ja eestvedamine.

Tegevuskoalitsioonide käivitamine on osa 3-päevasest soolise võrdõiguslikkuse foorumist Generation Equality Forum, millele on registreerunud üle 40 000 osaleja ja mille raames jõuab osalejateni enam kui 110 väiksemat üritust. Foorumi eilsel avaüritusel osalesid teiste seas Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Mehhiko president Andrés Manuel López Obrador, ÜRO peasekretär António Guterres,  Ameerika Ühendriikide asepresident Kamala Harris ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, samuti Nobeli preemia laureaat Nadia Murad.

Generation Equality algatuse eestvedajad on ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuur UN Women, Prantsusmaa ja Mehhiko.

Muuhulgas tähistatakse üritusega eelmisel aastal aset leidnud veerandsajandi möödumist neljandast üleilmsest naiste maailmakonverentsist Pekingis, kus kiideti heaks seni jätkuvalt ambitsioonikaim ja endiselt päevakajaline deklaratsioon ning tegevuskava naiste õiguste parandamiseks ja soolise võrdsuse saavutamiseks maailmas.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Riigikohtu lahend laiendab tänast õigusruumi ning sotsiaalministeerium võtab seda kindlasti arvesse. Meie esmane tegevus on viia kehtivad õigusaktid vastavusse riigikohtu suunistega. Seejärel vaatame tervikuna üle kogu puude tuvastamise loogika ja erinevate hüvede seotuse puudega, et tagada peredele võimalikult kiire, ühetaoline ja laste vajadustele vastav abi. Oluline on muuta abi saamine lapsevanematele lihtsamaks, vähendada bürokraatiat ja toetada vanema võimalusi keskenduda oma lapse arengu toetamisele
20.10.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium täiendab puude tuvastamise põhimõtteid

Värske riigikohtu lahendiga muudeti oluliselt kehtivat puude tuvastamise seadusandlust. Lahendi järgi tuleb edaspidi võtta lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamisel lisaks söömisele, hügieenitoimingutele, riietumisele, liikumisele ja suhtlemisele arvesse ka kõrvalabi vajadust ravitoimingute tegemisel.

20.10.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalkaitseminister arutab riigikogu fraktsioonidega pensioniebavõrdsuse vähendamise ja inimeste tööturul aktiivsena püsimise võimalusi

Sotsiaalkaitseminister arutab riigikogu fraktsioonidega pensioniebavõrdsuse vähendamise ja inimeste tööturul aktiivsena püsimise võimalusi