Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Euroopa Liidu nõukogu võttis vastu direktiivid töötingimuste suurema läbipaistvuse ning töö- ja eraelu tasakaalu kohta

Euroopa Liidu nõukogu võttis täna vastu direktiivi, millega suurendatakse kogu ELis töötingimuste läbipaistvust ja prognoositavust ning direktiivi, mis loob kogu ELis ühised põhimõtted lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamise kohta. Mõlemad direktiivid tuleb Eesti õigusesse üle võtta kolme aasta jooksul.

 
Töötingimuste direktiiv täpsustab töö tegemisega seotud tingimusi, millest tööandja peab töötajat tööle asumisel teavitama. Samuti nähakse ette uued tööalased miinimumõigused, nt seoses katseaja ja koolitusega. Õigusakti põhieesmärk on vastata demograafilisest arengust, digitaliseerimisest ning uutest tööhõivevormidest tulenevatele väljakutsetele tööturul.


„Uued reeglid toovad tööandjale ja töötajale kaasa töösuhtes vajaliku õigusselguse ning annavad töötajale suurema kindlustunde paindliku töö tegemisel. Nii näiteks peab tööandja töötajat teavitama sellest, kuidas on võimalik muuta töötaja igapäevast töökorraldust. Samuti peab tööandja renditöötajale teada andma ettevõtte nime, kuhu töötaja tööle saadetakse,“ märkis sotsiaalminister Tanel Kiik

 
Töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi eesmärk on luua paremad võimalused paindlikuks töökorralduseks, vanemapuhkuseks ja lähedaste eest hoolitsemiseks. Direktiivi kohaselt peab vanematel olema võimalik kasutada kuni lapse 8-aastaseks saamiseni kokku vähemalt kaheksa kuu pikkust vanemapuhkust. Seejuures peab vähemalt kaks kuud tasustatud puhkust olema ette nähtud emale ja vähemalt kaks kuud isale. Direktiiv näeb ette ka viis tööpäeva hooldaja puhkust lähedase tervise eest hoolitsemiseks ning hooldaja ja lapsevanema õiguse paindlikule töökorraldusele.

 
„Eesti vanemahüvitise süsteem on juba praegu üks heldemaid ja paindlikumaid maailmas ning meid on seatud teistele riikidele eeskujuks. Seega Eesti puhul uue direktiivi põhimõtted suuresti juba kehtivad,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Lahenduse peame leidma kahekuulisele ülekantamatule vanemapuhkusele, mis võib kaasa tuua teatud lisakulu. Võimalusi on mitmeid, sh nii lapsepuhkuse päevade kui ka kehtiva vanemahüvitise perioodi sees. Koostöös rahvastikuministri meeskonnaga saame erinevaid võimalusi analüüsida ning valitsusele arutamiseks ja otsustamiseks esitada.“ 
2020. aasta juulist hakkab Eestis direktiivist sõltumata kehtima 30-päeva pikkune isakuu, mis on osa 19-kuulisest vanemapuhkusest. 

TAUST töö ja eraelu tasakaalu direktiivi kohta:

 

  • Esimesed raseduse ja sünnituse korral pakutavat kaitset käsitlevad reeglid võeti Euroopa Liidus vastu 1992. aastal. 
  • Vanemapuhkused on Euroopa Liidus osa tööõigusest, sest reguleeritakse töötaja õigust saada tööst vaba aega töö- ja eraelu ühitamiseks. Ka Eestis on erinevad vanemapuhkused ja nende tasustamine (v.a vanemahüvitis) reguleeritud töölepingu seaduses.
  • Täna, 13. juunil lõpliku kinnituse saanud direktiivi eelnõu avaldas Euroopa Komisjon aprillis 2017, misjärel algasid läbirääkimised EL Nõukogus. 
  • Eesti andis eesistujana 2017.a olulise panuse eelnõu menetlemisse. Tavapärase praktika kohaselt Eesti eesistujana direktiivis seisukohti ei kujundanud, tehes seda alles pärast eesistumist. 
  • Bulgaaria eesistumise tulemusena kinnitati juunis 2018 EL Nõukogus kokkulepe (ehk üldine lähenemisviis). Võrreldes komisjoni esitatud ettepanekuga oli eelnõu muutunud paindlikumaks, võimaldades riikidele enam otsustusvabadust. 
  • Septembris 2018 kiitis Euroopa Parlament heaks läbirääkimiste mandaadi. Euroopa Parlamendiga alustas läbirääkimisi Austria eesistuja ning need viis lõpule Rumeenia. Kokkulepe kinnitati 6. veebruaril, misjärel läks tekst toimetamiseks jurist-lingvistidele. 
  • Ülevõtmine on ette nähtud kolm aastat pärast direktiivi avaldamist Euroopa Liidu teatajas (kahe kuu pikkusele ülekantamatule puhkuseosale tuleb täielikult üle minna viie aasta jooksul).

Rohkem infot: