Sa oled siin

Haigekassa saab tervisesektori esindajatest koosnevad nõuandvad komisjonid

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega vähendatakse haigekassa nõukogu koosseisu ja luuakse haigekassa juurde kaks alalist nõuandvat komisjoni. Selle eesmärk on muuta nõukogu tööd tõhusamaks ja tagada tervishoiusektori esindajate võimalikult laiapõhjaline ja senisest võrdsem kaasamine Eesti tervisesüsteemi arendamisse.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul on eesmärk muuta nõukogu töö tõhusamaks ja vähendada võimalike huvide konflikti ohtu. „Seaduse järgi peaksid olema nõukogus esindatud kolm peamist huvigruppi – riik, tööandjad ja ravikindlustatud. Senine kogemus on näidanud, et nõukogu saab toimida väiksemas koosseisus kui praegune 15 liiget. Kuigi hindan väga tervishoiuorganisatsioonide rolli tervishoiu arendamisel, tekitab mõnede tervishoiuorganisatsioonide praegune esindatus haigekassa rahaliste otsuste vastuvõtmisel paraku pideva huvide konflikti ohu,“ ütles minister Ossinovski. „Seepärast loome tervisesektori partnerite senisest sisulisemaks ja ühetaoliseks kaasamiseks haigekassa juurde alalise nõuandva komisjoni, mille arvamus saab aluseks nõukogu seisukohtade kujundamisel.“

Eesti Haigekassa nõukogu liikmete arvu on kavas vähendada 15-lt seitsmele. Nõukogu koosseisu hakkavad kuuluma ametikoha järgi tervise- ja tööminister, rahandusminister, Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees, Vabariigi Valitsuse nimetatud kaks nõukogu liiget Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul ning Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekul mõlemast üks nõukogu liige.

Tervisesektori esindajate kaasamine ravikindlustuse arendamisse ning haigekassa nõukogu otsustusprotsessidesse hakkab toimuma nõukogu juurde moodustatava alalise komisjoni kaudu, mis hakkab arutama haigekassa ja riikliku ravikindlustuse strateegilist arengut puudutavaid küsimusi. Lisaks luuakse alaline komisjon tervishoiuteenuste loetelu ja piirhindade arutamiseks.

Huvide konflikti ohu vähendamiseks seatakse Vabariigi Valitsuse poolt nimetatud liikmetele täiendavad nõuded, et välistada nõukogu liikme seotus tervishoiuteenuse osutamise, ravimi käitlemise, meditsiinitehnoloogia tootmise või müümisega, kui see võib mõjutada tema sõltumatust ja erapooletust. Samuti ei või nõukogu liige kuuluda nende tegevusalade esindusorganisatsiooni juhtorganisse.

Eelnõuga kavandatud muudatused on planeeritud jõustuma 1. jaanuaril 2018.

Eelnõu esitatakse eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu kooskõlastamiseks ministeeriumidele ning arvamuse avaldamiseks Eesti Haigekassale, Eesti Haiglate Liidule, Eesti Ametiühingute Keskliidule, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioonile TALO, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidule, Lastekaitse Liidule, Eesti Puuetega Inimeste Kojale, Eesti Tööandjate Keskliidule.

Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu EIS-is:  http://eelnoud.valitsus.ee/main#CBMtlFmf