Sa oled siin

Margus Tsahkna: kõigile represseeritutele tuleb tagada neile mõeldud toetuse kättesaamine

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille kohaselt ühendatakse represseeritutele mõeldud tervise taastamise toetus ja sõidusoodustus ühtseks toetuseks, mille suurus on 192 eurot aastas. Toetuse taotlemiseks ei ole vaja enam esitada kuludokumente.

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel on represseeritul ja represseerituga võrdsustatud isikul täna õigus saada riigisiseses ühistranspordis 50%-list sõidusoodustust. Talle hüvitatakse pool sõidupileti hinnast, kuid mitte rohkem kui 32 eurot kalendriaastas. Seega tal on võimalik osta aastas 64 euro eest soodustingimustel sõidupileteid. Peale sõidusoodustuse on represseeritul õigus tervise taastamise toetusele, mis on 160 eurot kalendriaastas ning mille väljamaksmiseks ei pea kuludokumente esitama.

„Et sõidusoodustust taotleda, tuleb koguda ja säilitada sõidupiletid. Seetõttu on siiani seda toetust taotlenud vaid kolmandik represseeritutest. Peame meeles pidama, et represseeritud on valdavalt väärikas eas, nad on kannatanud okupatsioonivõimu all ja neid jääb järjest vähemaks. Seepärast on riigi jaoks auasi tagada kõigile represseeritutele neile mõeldud toetuse kättesaamine ilma bürokraatlike tõketeta. Selleks, et toetusi makstaks kõigile ühetaoliselt, asendame tervise taastamise toetuse ja sõidusoodustuse ühtse toetusega – represseeritu toetusega,“ selgitas sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikute seaduse eesmärk on leevendada Eestit okupeerinud riikide poolt 1940. aasta 16. juunist kuni 1991. aasta 20.augustini õigusvastaselt represseeritud isikutele tekitatud ülekohut. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikud on tõekspidamiste, varandusliku seisu, päritolu või usu tõttu vangistatud isikud, vabadusvõitlejad, küüditatud, Siberis sündinud lapsed, tööpataljonis olnud, psühhiaatriahaiglasse paigutatud inimesed, metsavennad ning Tšernobõli aatomielektrijaama tagajärgede likvideerimisel osalenud isikud. Seadusega võimaldatakse represseeritutele mitmesuguseid majanduslik-kultuurilisi soodustusi, samuti on neil õigus soodustingimustel vanaduspensionile.