Sa oled siin

Ministeerium otsib nõustamise ja turvalise majutuse osutajaid vägivalla ohvritest naistele ja nende lastele

Sotsiaalministeerium kuulutab välja avaliku konkursi vägivalla ohvriks langenud naistele ja nende lastele nõustamise ja turvalise majutuse osutamise toetamiseks 2016. aastal.

Konkursi rahaline maht on 500 000 eurot.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada kirjalik taotlus hiljemalt 28. detsembriks 2015. a digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@sm.ee märksõnaga „NV konkurss“. Lisainfot saab telefonil 626 9815.

Konkursi tingimustega saab tutvuda siin (4.24 MB, PDF).

Ministri käskkiri (176.54 KB, PDF)

 

Konkursiga seoses laekunud küsimused ja vastused:

Miks on dokumendis nimetatud naiste tugikeskuste asemel organisatsioone? Miks nimetatakse ka perevägivalda?

Sellel aastal on konkurss suunatud kõikidele organisatsioonidele, mis ei välista kuidagi naiste tugikeskusi. Meie huvi on, et teenus oleks kvaliteetne.

Miks ei ole naistevastase vägivalla baaskoolituse läbimine eeltingimuseks teenuse pakkumisel?

Konkursidokumendis on kirjeldatud nõuded personalile. Koolitus, st erialane ettevalmistus, on kriitilise tähtsusega. Oluline on, et teenust pakkuv isik vastaks seatud nõuetele.

Kas välismaal kutse omandanud isik kvalifitseerub teenusepakkujaks (nt Eestis psühhoterapeudi kutsestandardit ei ole)?

Haridus- ja Teadusministeerium tunnustab täna nii pereterapeute kui gestaltteraapeute. Kutsestandardit konkursidokument ei nõua. Sellega probleeme ei ole.

Kuidas jaotatakse 150 000 eurot lisaraha, mida minister lubas?  Kuidas te olete näinud seda jaotust? Eelmisel aastal oli kokku 700 000 koos Norraga. Nüüd 500 000 ja kuidas nüüd seda taotluse dokumendis kajastada?

Esialgu, st konkursi käigus saame jagada 500 000 eurot. Norra lepingud kehtivad kuni 31. märtsini 2016. Lisaraha jaotame nende vahel, kellega sõlmime sihtotstarbelise eraldise lepingud.

Kas võib esitada ühistaotluse?

Jah. Me ei ole seda võimalust ka eelnevatel aastatel välistanud, aga nüüd on see võimalus konkreetselt välja toodud. Nõustamissummad tuleks siis ära markeerida, täpsustus juurde panna, koondeelarve ja kirjeldused.  Muidu ei saa me tulevikus seda kontrollida. Isikul, kes esitab ühistaotluse, peab olema teis(t)elt taotleja(te)lt, kellega taotlus ühiselt esitatakse, volitus ning esitatud peab olema informatsioon, mida ministeerium on konkursiteates nõudnud. Juhul, kui leping on allkirjastatud mõlema ühistaotleja poolt, siis vastavalt lepingus sätestatule. Ühistaotlejad võivad sellekohaseid soove kajastada taotluses. Juhul, kui leping allkirjastatakse ühe ühistaotleja poolt, kes on saanud teis(t)elt ühistaotleja(te)lt vastavasisulise volituse, siis on mõistlik toetuse maksmine kokkuleppida ühistaotlejatel erladi, nt eraldi koostöökokkuleppes, kuivõrd ministeerium maksab toetuse välja ühes osas, vastavalt konkursiteate lisas oleva lepinguprojektis sätestatule. Varem oleme meie nõudnud, et on vaja vahearuannet jne.

Kas on korrektne, kui kõik ühistaotluses osalevad organisatsioonid esitavad digitaalselt allkirjastatult iseseisvalt täidetud taotlusvormid enda poolt pakutavate teenuste kohta, sh täidavad lisad 1 ja 2? Või tähendab ühise taotluse esitamine seda, et kõigi organisatsioonide tegevused jm näitajad tuleb kanda copy-paste meetodil ühte taotlusvormi, mille allkirjastab ühistaotluse esindaja ja sama tuleb teha lisadega ja konkursiteate lisa 1 vorm 3 kinnituskirja allkirjastab ühistaoltuse esindaja?

Ühistaotlejad võivad taotluse vormid lisa 1 ja 2 täita eraldi ning esitada sinna juurde ühise eelarve, kus on välja toodud kululiigid partnerite kaupa. Oluline on, et vormidelt nähtuks konkursiteates nõutud informatsioon ning kogu taotlus oleks allkirjastatud volitatud isiku poolt elik taotlus peab sisaldama ka nõuetekohaseid volikirju. Peame oluliseks märkida, et Lisa 1 vormi 3 peavad allkirjastama kõik ühistaotlejad eraldi, kuivõrd konkursiteates nõutud ja vormil esitatu (näiteks kinnitus maksuvõla puudumise kohta) peab olema täidetud kõigil taotlejatel.
 
Kas volitus ühistaotluse esitajale võib sisaldada näiteks ainult taotluse esitamist ministeeriumile ja edasine protsess, st taotluste menetlemises osalemine, lepingu sõlmimine ja täitmine jääksid täielikult iga ühistaotluse esitamises osaleja vastutusele?

Jah, võib sisaldada ainult taotluse esitamist. Juhime tähelepanu, et sellest olenemata vastutavad ühistaotlejad solidaarselt ning leping sõlmitakse kõigi ühistaotlejatega (kas kõigi ühistaotlejatega ühiselt või kõigi ühistaotlejatega eraldi). Leping sõlmitakse kõikidega vastavalt volitusele.

Konkursiteate lisas 2 toodud toetuse kasutamise lepingu projekt on  selgelt suunatud ühe organisatsiooni rahastamisele. Kas seda on võimalik vajadusel ühise lepingu sõlmimise puhul täpsustada ja kas on võimalik muuta nt vahearuande esitamise tähtaega?

Vahearuannete esitamise tähtaega ei ole võimalik muuta. Konkursi tingimused on kinnitatud ministri käskkirjaga ning me ei pea vajalikuks vahearuande esitamise tähtpäeva muuta. Ministeeriumil on vaja koondaruandes sisalduvat informatsiooni poolaasta kaupa.