Sa oled siin

Minister Kütt: välismaal töötav vanem peab tagama koju jääva lapse turvalise toimetuleku

Kadri Lees ja Liis Arrak
Kadri Lees ja Liis Arrak

Täna tutvustati ministeeriumis sotsiaalpartneritele uuringut „Välismaal töötavate vanemate ja Eestis elavate lastega pered: parimad praktikad ja võimalikud ohud“. Tutvustusel anti ülevaade uuringu fookuses oleva peremudeli eripäradest, võimalustest ja ohukohtadest. Viimase rahvaloenduse andmetel on selliseid peresid 656, neist 60% on üksikvanemaga pered. 

Eestis kehtiv õigusraamistik võimaldab üle anda otsustusõiguse lapse igapäevaelu asjades, kuid reeglina hooldusõiguse küsimusi ümber ei vormistata. Praktikas võib see aga valmistada raskusi,  näiteks pole lapse eest hoolitsejal võimalik võtta lapse haigestumisel haiguspuhkust ega õigust otsustada vajalike tervishoiuteenuste osutamise üle või otsustada lapse klassiekskursioonil osalemist. 

Sotsiaalkaitseminister Helmen Küti sõnul peab lapsevanem oma valikute tegemisel alati arvestama ka lapse huvisid. „Välismaale tööle minemisel on alati oma põhjus. Kui laps jääb koduriiki, tuleb selle valiku juures lapse edasine elukorraldus üksikasjalikult läbi mõelda ning seada ta heaolu kindlasti esikohale,“ selgitas minister. 

„Välismaal töötavaid vanemaid ja koju jäävaid lapsi tuleb ilmselgelt toetada. Nii on lastekaitsetöötajate, aga ka kõigi lastega töötavate spetsialistide ühiseks väljakutseks tagada nendele peredele asjakohane teave ja suuniste parem kättesaadavus,“ lisas Kütt.

Uuringust tuli huvitava asjaoluna välja, et lisaks oskustöötajatele ja lihttöölistele on suur osakaal välismaal töötavatest vanematest on juhtivatel positsioonidel töötavad inimesed või tippspetsialistid. Ehk välismaal töötamine on sageli ka teadlik valik, mitte ainult materiaalsete probleemide leevendamine. Mõlemal juhul ei oska aga lapsevanemad, laste eest hoolitsevad isikud ega ka lastega töötavad spetsialistid sageli ette näha raskusi, mis võivad kaasneda lapsevanema pikaajalise eemalolekuga.

Vanemate välismaal töötamise ja laste koduriigis elamise negatiivseteks tagajärgedeks võivad olla süvenev üksijäetuse tunne lapsel, mõne tervise-, käitumis- või sõltuvusprobleemi tekkimine, õppeedukus langemine. Samas tõi uuring välja ka positiivseid aspekte nagu lapse iseseisvuse ja vastutustunde suurenemine vanemate äraolekul.

Uuringu viis läbi Sotsiaalministeeriumi tellimusel Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE. Raport on postitatud ka ministeeriumi kodulehele (PDF)