Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Riisalo Luksemburgis: Euroopa Liidu lastegarantii soovituse vastu võtmine on suur samm edasi laste vaesuse vähendamisel

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul toetab Eesti lastegarantii soovituse vastuvõtmist. „Laste vaesuse ennetamine ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine on ka riigisiseselt meie suur prioriteet.“
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul toetab Eesti lastegarantii soovituse vastuvõtmist. „Laste vaesuse ennetamine ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine on ka riigisiseselt meie suur prioriteet.“

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo viibib esmaspäeval Luksemburgis töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel, kus võetakse vastu EL lastegarantii soovitus. Lisaks on teemadeks võrdne kohtlemine, palkade läbipaistvus, COVID-19 mõju soolisele võrdõiguslikkusele, EL puuetega inimeste õiguste strateegia 2021-2030 ning EL LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025.

Kohtumisel on plaanis vastu võtta EL lastegarantii soovitus. Soovitusega ennetatakse ja leevendatakse laste vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, tagades abi vajavatele lastele olulised teenused, sealhulgas kvaliteetne ja taskukohane ligipääs haridusele ning hoolele, koolipõhistele tegevustele, vähemalt ühele tervislikule toidukorrale päevas, tervishoiule, samuti tervislikule toitumisele ning adekvaatsele majutusele. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul toetab Eesti lastegarantii soovituse vastuvõtmist. „Laste vaesuse ennetamine ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine on ka riigisiseselt meie suur prioriteet.“

Ministritele antakse ülevaade ka palkade läbipaistvuse ning võrdse kohtlemise direktiivi arutelude seisust. Sotsiaalkaitseministri sõnul on positiivne, et Portugal tõi pärast mitmeaastast pausi läbirääkimistes uuesti lauale võrdse kohtlemise direktiivi. „Eesti soovib kindlasti töö jätkamist ning tunnustame eesistujat läbirääkimiste taaselustamise eest. Diskrimineerimisvastase kaitse õiguslikud augud tuleb täita.“ EL tasandil ei ole täna tagatud vanuse, puude, seksuaalse sättumuse ning usuliste veendumuste alusel võrdne kaitse diskrimineerimise eest juurdepääsul haridusele ja sotsiaalkaitsele ning kaupade- ja teenuste kättesaadavusel.

Lõunalauas arutab sotsiaalkaitseminister teiste ministritega EL LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegiat 2020-2025. Euroopa Komisjoni välja antud esimene EL LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia on LGBTIQ-inimeste jaoks märkimisväärne samm edasi nende võrdse kohtlemise ja olukorra parandamise suunas. See hõlmab ka LGBTIQ-inimeste tugevdatud kaitset kõikvõimalike vaenukuritegude ja vaenukõne eest, et kaitsta Euroopa Liidus igaüht selliste rikkumiste ja kuritarvituste eest.

Lisaks kinnitatakse kohtumisel järeldused COVID-19 mõjust soolisele võrdõiguslikkusele. Riike kutsutakse üles tagama, et riiklikesse taastekavadesse ja kriisist taastumise meetmetesse oleks lõimitud sooline võrdõiguslikkus ning võrdsed võimalused. Samuti võetakse Luksemburgis vastu nõukogu järeldused EL puuetega inimeste õiguste strateegia 2021-2030 kohta, peetakse poliitiline mõttevahetus 7. mai Porto sotsiaaltippkohtumise järeltegevustest, keskendudes järgmistele sammudele Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimisel.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Riigikohtu lahend laiendab tänast õigusruumi ning sotsiaalministeerium võtab seda kindlasti arvesse. Meie esmane tegevus on viia kehtivad õigusaktid vastavusse riigikohtu suunistega. Seejärel vaatame tervikuna üle kogu puude tuvastamise loogika ja erinevate hüvede seotuse puudega, et tagada peredele võimalikult kiire, ühetaoline ja laste vajadustele vastav abi. Oluline on muuta abi saamine lapsevanematele lihtsamaks, vähendada bürokraatiat ja toetada vanema võimalusi keskenduda oma lapse arengu toetamisele
20.10.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium täiendab puude tuvastamise põhimõtteid

Värske riigikohtu lahendiga muudeti oluliselt kehtivat puude tuvastamise seadusandlust. Lahendi järgi tuleb edaspidi võtta lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamisel lisaks söömisele, hügieenitoimingutele, riietumisele, liikumisele ja suhtlemisele arvesse ka kõrvalabi vajadust ravitoimingute tegemisel.

20.10.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalkaitseminister arutab riigikogu fraktsioonidega pensioniebavõrdsuse vähendamise ja inimeste tööturul aktiivsena püsimise võimalusi

Sotsiaalkaitseminister arutab riigikogu fraktsioonidega pensioniebavõrdsuse vähendamise ja inimeste tööturul aktiivsena püsimise võimalusi