Sa oled siin

Sotsiaalministeerium, Eesti Linnade ja Valdade Liit ning kohalikud omavalitsused pidasid sotsiaalvaldkonnas eelarveläbirääkimisi

„Kohaliku tasandi sotsiaalteenused on pikka aega olnud alarahastatud ning nende kättesaadavus üle riigi ebaühtlane. Selleks, et inimeste igapäevane toimetulek ei halveneks ning ka rohkem abi ja tuge vajavad inimesed saaksid elada oma kodus, tuleb omavalitsustel lähiaastatel suurendada investeeringuid sotsiaalkaitsesse tuntavalt, et eelisarendada teenuseid, mis aitaksid inimestel iseseisvalt ja inimväärikalt hakkama saada ning vähendaksid lähedaste koormust,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.
„Kohaliku tasandi sotsiaalteenused on pikka aega olnud alarahastatud ning nende kättesaadavus üle riigi ebaühtlane. Selleks, et inimeste igapäevane toimetulek ei halveneks ning ka rohkem abi ja tuge vajavad inimesed saaksid elada oma kodus, tuleb omavalitsustel lähiaastatel suurendada investeeringuid sotsiaalkaitsesse tuntavalt, et eelisarendada teenuseid, mis aitaksid inimestel iseseisvalt ja inimväärikalt hakkama saada ning vähendaksid lähedaste koormust,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

Eile arutasid Eesti Linnade ja Valdade Liit, kohalikud omavalitsused ning sotsiaalministeerium järgmiste aastate eelarvestrateegiat ning üheskoos kaardistati teemad, mis nõuavad lähiaastatel sotsiaalvaldkonnas enim tähelepanu, sealhulgas rahalist ja inimressurssi.

„Kohaliku tasandi sotsiaalteenused on pikka aega olnud alarahastatud ning nende kättesaadavus üle riigi ebaühtlane. Selleks, et inimeste igapäevane toimetulek ei halveneks ning ka rohkem abi ja tuge vajavad inimesed saaksid elada oma kodus, tuleb omavalitsustel lähiaastatel suurendada investeeringuid sotsiaalkaitsesse tuntavalt, et eelisarendada teenuseid, mis aitaksid inimestel iseseisvalt ja inimväärikalt hakkama saada ning vähendaksid lähedaste koormust,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Riik pakub sotsiaalvaldkonna teenuste arendamiseks ka omalt poolt tuge ning julgustame kohalikke omavalitsusi ära kasutama kõiki võimalusi ning osalema aktiivselt erinevates taotlusvoorudes ning toetusprojektides.“

Traditsiooniliselt esitas aasta alguses Eesti Linnade ja Valdade Liit riigile 2021-2024. aasta riigi eelarvestrateegia ja 2021. aasta riigieelarve ning valdkondlike töörühmade ettepanekud, mis on sisendiks valdkondlikele eelarveläbirääkimistele. Esimest korda esitas sotsiaalministeerium omavalitsusliidule ka oma ettepanekud, millises suunas liikumist peab riik vajalikuks, et oleks tagatud inimeste heaolu kasv. (https://www.sm.ee/et/uudised/sotsiaalministeerium-esitas-linnade-ja-valdade-liidule-ettepanekud-eelarvelabiraakimisteks).

Vajalik oleks eelisarendada ja pakkuda senisest enam kodus elamist võimaldavaid teenuseid, panustada enam pikaajalise hoolduse, erihoolekande ning asendushooldusteenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse suurendamisse. Samuti tuleks omavalitsustes rohkem tähelepanu pöörata ligipääsetavuse parandamisele, mis ei pruugi alati tähendada suuri investeeringuid. Näiteks tasub juba hoonete projekteerimise faasis läbi mõelda, kas see on ligipääsetav erinevatele sihtgruppidele, näiteks eakatele, puudega inimestele või lapsevankriga liiklejatele. Osapooled leppisid kokku, et oluline on jätkata sisulisi arutelusid lisaks sotsiaalvaldkonnale ka esmatasandi arstiabi ja koolitervishoiuteenuse kättesaadavuse üle.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei sõnab, et üleriigilise omavalitsusliiduna on liidu eesmärk seista riigieelarve läbirääkimistel kohalike omavalitsuste huvide ja ootuste eest. "Esitasime omalt poolt ettepanekuid suurendada asendushoolduse korraldamise kulude katteks eraldatavaid vahendeid kohalikele omavalitsustele ja tagada erihoolekandeteenuste, sealhulgas igapäevaelu toetamise, kogukonnas elamise ja ööpäevaringse erihooldusteenuse kättesaadavust. Riik peaks leidma täiendavaid eelarvelisi võimalusi, toetamaks kohalikke omavalitsusi ESF vahendite abil välja arendatud ja osutatud teenusmahtude hoidmiseks. Tegime ka ettepanekuid, milliseid investeeringuid võiks toetada järgmise EL 2021-2027 struktuurifondist sotsiaalkaitse valdkonnas. Näiteks võiks hakata rajama seoses elanikkonna vananemisega ja väärika vananemise toetamiseks teenusmajade rajamist, mis oleks vaheetapp kodus elamise ja hooldekodu vahel,“ sõnab Trei.

Rahandusministeerium tutvustas hiljuti valminud uut veebilehte, mis pakub ülevaadet omavalitsuste teenustest üle Eesti. Veebilehega soovitakse kaasa aidata kohalike teenuste arengule üle Eesti. Kogu Eesti andmete ühele lehele toomine aitab tõsta ühiskondlikku teadlikkust kohalike teenuste korraldusest ning pakub võimalusi võrdlusteks, heade praktikate jagamiseks ja paremate teenuste kujundamiseks. Teenuseid on vaadeldud ka sotsiaalses kaitses, täpsemalt kahes valdkonnas: täiskasvanute sotsiaalhoolekanne ja laste heaolu. Nii nagu teistegi valdkondade puhul, näeb veebilehe kasutaja andmeid nelja eri kategooria kohta: juhtimine, töötajad ja taristu, (info) kättesaadavus ja tulemuslikkus. Lehega on võimalik tutvuda aadressil https://minuomavalitsus.fin.ee/

Uus teenustasemete veebileht omavalitsustele hea võimaluse põhjalikumalt analüüsida, millised teenused vajaksid sotsiaalvaldkonnas enam arendamist ja millele tasuks tulevikus rohkem tähelepanu pöörata.

Pressiteade eesti viipekeeles