Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeerium moodustab töörühma toiduabi kättesaadavuse parandamiseks

Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel luuakse ministeeriumite tippametnikest töörühm, kes hakkab viima ellu toiduabi kättesaadavust suurendavaid lahendusi, samuti on töörühma eesmärk panustada toiduraiskamise vähendamisse. Töörühma hakkab juhtima sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

„Meie pikaajaline hea koostööpartner Toidupank on välja toonud, et Eestis on toiduabi vajavaid inimesi palju rohkem kui täna abistada suudame. Samuti on Toidupank juhtinud laiema avalikkuse tähelepanu asjaolule, et annetatud toidu panus toiduraiskamise ennetamisse ning seeläbi CO2 heitmete vähendamisse on alahinnatud. Riik aga oma tegevuses on olnud killustunud,“ ütles Rait Kuuse. „Kohtusime ministeeriumite asekantsleritega 2019. aasta lõpus ning saime kinnitust, et mure on kõigil ühine ja ootus ühtselt jagatud tegevuste ning koordinatsiooni järele on olemas. Loodame töörühma abil leida riigis ühise tervikvaate ja viia ellu vajalikud tegevused, et suurendada toiduabi annetamist ja jagamist ning jõuda edaspidi suurema hulga toimetulekuraskustega leibkondadeni.“

Loodav töörühm hakkab kogunema kvartaalselt, et arutada läbi strateegilised kokkulepped, koostöökohad ning edasised suunad tegevusplaani sõnastamiseks ja ellu viimiseks.

Ministeeriumite vahelise koostöö koordineerimiseks luuakse ministeeriumisse koordinaatori ametikoht, kelle ülesannete hulgas on lisaks koordinatsioonitööle ka teadlikkuse tõstmine toidu annetamisest ning ettevõtete motiveerimine, et äraviskamise asemel suureneks toidu annetamise osakaal. Lisaks otsib koordinaator võimalusi erinevate koostööprojektide algatamiseks, et ministeeriumi vastutusalas aidata senisest tõhusamalt kaasa seatud kliimaeesmärkide saavutamisele.

Sotsiaalministeeriumis alustab esmaspäevast, 16. märtsist 2020 koordinaatorina tööd Tea Varrak, kellel on pikaajaline töökogemus avalikus sektoris.

Veel uudiseid samal teemal

„Pean oluliseks ebaõiglaste sooduspensionite maksmise lõpetamist ning aktiivsete tööturumeetmete toetamist, et aidata inimestel kauem püsida tööturul aktiivsena," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Foto: sotsiaalministeerium
22.10.2021

Riisalo: vähendame pensionite ebavõrdsust ning soodustame inimeste püsimist tööturul aktiivsena

Sotsiaalministeeriumis valminud ja partneritele kooskõlastamiseks saadetud seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK) kohaselt on plaanis muuta senist sooduspensionite maksmise korraldust nii, et see soodustaks senisest enam inimeste tööturul aktiivsena püsimist ning vähendaks sooduspensionite maksmisest tulenevat ebavõrdsust.

„Riigikohtu lahend laiendab tänast õigusruumi ning sotsiaalministeerium võtab seda kindlasti arvesse. Meie esmane tegevus on viia kehtivad õigusaktid vastavusse riigikohtu suunistega. Seejärel vaatame tervikuna üle kogu puude tuvastamise loogika ja erinevate hüvede seotuse puudega, et tagada peredele võimalikult kiire, ühetaoline ja laste vajadustele vastav abi. Oluline on muuta abi saamine lapsevanematele lihtsamaks, vähendada bürokraatiat ja toetada vanema võimalusi keskenduda oma lapse arengu toetamisele
20.10.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium täiendab puude tuvastamise põhimõtteid

Värske riigikohtu lahendiga muudeti oluliselt kehtivat puude tuvastamise seadusandlust. Lahendi järgi tuleb edaspidi võtta lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamisel lisaks söömisele, hügieenitoimingutele, riietumisele, liikumisele ja suhtlemisele arvesse ka kõrvalabi vajadust ravitoimingute tegemisel.