Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Vaimse tervise staap on kahe kuuga koondanud abimaterjale nii tööandjatele, noortele, õpetajatele ja eesliinitöötajatele

Vaimse tervise abi paremaks koordineerimiseks COVID-19 kriisis kutsus sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo märtsis kokku ametkondade-ülese vaimse tervise staabi, mis on aidanud kaasa paremale infovahetusele riigiasutuste, ühingute ja teadusasutuste vahel ning vältida tegevuste dubleerimist. Kiirete lahendustena on välja töötatud infomaterjale, tehtud teavitust abisaamise võimalustest ning algatatud protsesse vaimse tervise abi kättesaadavuse suurendamiseks. 

„Kuna vaimse tervise teemadega on eri ametkonnad seni tegelenud individuaalselt, on valdkond olnud mõneti killustunud. Tervisekriisis on aga seesuguse ebaselge tööjaotuse kitsaskohad end selgelt ilmutanud. Nii võttiski kaks kuud tagasi loodud staap ülesandeks korraldada kiired ja tõhusad abimeetmed puudutatud sihtrühmadele, kaasates eksperte, teenuseosutajaid ja vabaühendusi,” sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Vaimse tervise staabi juhi, psühholoogi ja mõttekoja Praxis tervisepoliitika programmijuhi Anne Randväli sõnul koordineerib staap lisaeelarve kaudu rahastatud vaimse tervise tegevuste elluviimist ja kavandab valitsusele ettepanekute tegemist vaimse tervise probleemidega seotud pikaajaliste mõjude leevendamiseks.

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik ja vaimse tervise staabi liige Ain Peil sõnas koostööd kommenteerides, et tegemist on ühe parima näitega ühiselt struktureeritud eesmärkide nimel töötamisest: „Praegune koostöö illustreerib suurepäraselt seda, mida on võimalik saavutada, kui tõepoolest ühiselt laua taha istuda, kogemusi ning teadmisi jagada ja seejärel eesmärke sihipäraselt ellu viia.“

Ka MTÜ Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) juhataja Ott Oja sõnul on koordineeritud töö vaimse tervise vallas äärmiselt oluline. Oja rõhutas sihtrühmapõhise lähenemise tähtsust, et erinevate ametkondade sekkumised ka üksteist toetaksid.

Staabi senise töö tulemused:

- Staabi töö aluseks koostati ülevaade eri ametkondade seni korraldatud kriisiaegsetest meetmetest inimeste vaimse tervise toetamisel. Kaardistati puuduolevad ja katmata tegevused, mille baasilt kiireid lahendusi leida ja tulevikusoovitusi luua.

- Haiglate, kiirabi- ja eesliinitöötajate vaimse tervise toe praktikate koondamine. Toimus kohtumine haiglate esindajatega, kus vahetati häid praktikaid töötajate toetamisel. Jätkatakse arutelu ja ideede koondamist ühtlase tugisüsteemi loomiseks.

- Tööelu.ee lehele koondati ja tehti tööandjatele kättesaadavaks vaimse tervise abimaterjalid;

- Õpetajatele koostati laste kriisijärgset kooli naasmist ning laste vaimse tervise muredega tegelemist toetav abimaterjal ’’4 sammu märkamiseks ja sekkumiseks’’;

- Omavalitsustele koostati suunis lisaeelarvest KOV tulubaasi suunatud 15 miljoni kasutamiseks, et innustada neid rohkem panustama kriisis kannatada saanud inimeste heaolu, sh nende vaimse tervise toetamisse.  

- Viidi läbi KOV-de seas küsitlusuuring ja infoseminar vaimse tervise olukorrast omavalitsustes, pakutavatest teenustest ja riigilt saadud lisaeelarve kasutamisest. Küsitlusuuringu lõppraport avalikustatakse mai lõpus. 

- Koostöös Delfi noortelehe ja Tartu Ülikooli psühholoogia eriala tudengitega käivitati  noortele vaimset tervist käsitlev loengute ja kohtumiste sari ’’Harutame lahti’’ (terve maikuu);

- Peatselt käivitatakse lapsevanematele suunatud kampaania tunnustamaks nende panust distantsõppe ja sellega kaasnenud keerulisema elukorraldusega toime tulemisel  (4.-18 juuni);

- Toimusid kohtumised kliiniliste psühholoogide ja perearstidega ning tegeletakse arenduste kavandamisega perearsti teraapiafondist vaimse tervise teenuste kättesaadavamaks tegemisega. 

- Vaimse tervise abi laialdase kättesaadavuse parandamiseks ja õigele abile suunamiseks luuakse veebirakendus ja juturobot (kavas käivitada augustis 2021);

Valitsus eraldas 2021. aasta kevadel lisaeelarve vahenditest 2,85 miljonit eurot otseseks vaimse tervise abi laiendamiseks ning suunas 15 miljonit eurot kohalike omavalitsuste tulubaasi lastega perede, vanemaealiste, toimetulekuraskustes inimeste jt. haavatavate gruppide toetamiseks, sh kogukonnapõhiste vaimse tervise teenuste osutamiseks.

Vaimse tervise staabi peamiseks ülesandeks on koordineerida vaimse tervise abi pakkumist üle erinevate valdkondade, töötada välja kiireid lahendusi, kuid samas aidata valitsusel ka valmistuda vaimse tervise kriisi pikemaajalisteks mõjudeks. Staap nõustab vaimse tervise teemadel Covid-19 kriisi mõjudega seoses ka Vabariigi Valitsust. Lisaks on moodustatud vaimse tervise teemadega tegelevate spetsialistidest, teadlastest ja ühingute esindajatest koosnev laiem mõttekoda, mis toetab staabi tööd. Staabi tegevus käivitus 10. märtsil ning selle töös osalevad Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, HARNO, Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Siseministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Tervise Arengu Instituudi, Riigikantselei, Haigekassa, Terviseameti, VATEK-i ning Tartu Ülikooli esindajad.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

vaktsineerimistõend
19.01.2022|Sotsiaalministeerium

Veebruaris vajab pikendamist ligi 75 000 vaktsineerimistõendit

Veebruari jooksul vajab vaktsineerimistõend TEHIKu andmetel pikendamist ligikaudu 75 000 inimesel, kel viimasest vaktsineerimisest on möödas enam kui 270 päeva. Enda tervise kaitsmiseks ja tõendi pikendamiseks tuleks teha tõhustusdoos ning luua patsiendiportaalis digilugu.ee uus vaktsineerimistõend.

COVID kulud
14.01.2022|Sotsiaalministeerium

Haigekassa reservkapitalist eraldatakse 29,06 miljonit COVID-19 kuludeks

Haigekassa nõukogu otsustas tänasel korralisel istungil teha valitsusele ettepaneku võtta kasutusele haigekassa reservkapitalist 29,06 miljonit eurot. Sellest 25,5 miljonit eurot suunatakse tervishoiuteenuse osutajatele COVID-19 haiguse ravikulude katteks ning COVID patsientidega töötavate tervishoiutöötajate kõrgema töötasu maksmiseks. Ülejäänud 3,56 miljonit eurot kasutatakse COVID-19 ravimite ostmiseks.