Sa oled siin

Valitsus kinnitas heaolu arengukava aastateks 2016-2023

Täna kinnitati valitsuses heaolu arengukava aastateks 2016-2023, mis on edaspidi riigieelarve planeerimise alus tööhõive, sotsiaalkaitse ja võrdse kohtlemise valdkondades tegevuste kavandamisel. Eesmärkideks on seatud suurem sotsiaalne kaasatus, tööhõive kõrge tase, pikk ja kvaliteetne tööelu, sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähendamine ning sooline võrdsus.

Arengukava paneb riigi tasandil paika sotsiaalkaitse ja tööturu arengusuunad järgmiseks kaheksaks aastaks. „Eesti suurim väljakutse on demograafia ja rahvastiku vananemine, mis seab suured väljakutsed sotsiaalsüsteemile. Peame sotsiaalkaitse ja tööturu meetmeid tervikuna arendama, et aidata ületada aktiivselt ühiskonnas osalemise takistusi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna

Arengukava meetmete ja tegevuste elluviimist rahastatakse riigieelarve ja Euroopa struktuurifondide ning Norra finantsmehhanismi vahenditest. Arengukava elluviimise maht on 18,1 miljardit eurot.

Vabariigi Valitsus kiitis 2014. aasta juulis heaks otsuse koostada uus valdkondlik arengukava sotsiaalkaitse ja võrdsete võimaluste poliitikavaldkonnas, et luua terviklik strateegiline lähenemine inimeste iseseisva toimetuleku parendamiseks ja võrdsete võimaluste tagamiseks ühiskonnaelus.

Uus arengukava on suunatud ka inimeste majandusliku toimetuleku parandamisele, pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisele, hoolduskoormuse vähendamisele ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. Heaolu arengukava vastuvõtmine on aluseks Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks aastani 2020.

30. juuni 2016