Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Väikeprojektide hindamine

Iga taotluse vaatasid läbi kaks Sotsiaalministeeriumist sõltumatut ja erapooletut eksperti, kes hindasid projekte vastavalt taotlusvoorus avaldatud valikukriteeriumidele ja hindamisvormile.

Ekspertide antud punktide keskmise punktisumma alusel moodustati projektide paremusjärjestus, mis esitati Sotsiaalministeeriumi poolt moodustatud taotlusvooru valikukomisjonile. Projekte hindasid eksperdid Anu Leps, Liina Järviste, Laidi Surva, Anna Markina ja Kersti Puhm.
Valikukomisjon oli kolmest asjakohase pädevusega inimesest koosnev komisjon, kellest üks ei olnud Sotsiaalministeeriumi töötaja.

Valikukomisjon kinnitas programmi raames rahastamiseks soovitatavate projektide nimekirja ja esitas selle Sotsiaalministeeriumile. Lõplik rahastusotsus langetati 7. novembril 2014. a.


VÄIKETOETUSSKEEMIST TOETUSE SAAJAD PEREVÄGIVALLA/SOOPÕHISE VÄGIVALLA SUUNAL:

  • MTÜ Tähtvere Avatud Naistekeskus projektiga „Lastele suunatud lähisuhtevägivalla-alaseks teavitustegevuseks metoodilise materjali väljatöötamine,  teavitustegevuse läbi-viimine ja  lastele suunatud teenuste piloteerimine“
  • Jako Nõustamis-ja koolituskeskus projektiga „Astume üheskoos vägivalla vastu“
  • MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik   projektiga „Soolised prillid – märkame lähisuhtevägivalda“


VÄIKETOETUSSKEEMIST TOETUSE SAAJAD INIMKAUBANDUSE/SEKSUAALVÄGIVALLA SUUNAL:

  • MTÜ Tartu Laste Tugikeskus projektiga“ Erivajadusega noor ja probleemne seksuaalne käitumine“
  • MTÜ Eesti Abikeskused projektiga „Ära tee liiga!“
Viimati uuendatud: 30. Jaanuar 2015