Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Väiketoetusskeem

1. aprillil  2014. aastal kuulutati avatuks programmi väiketoetusskeemi avatud taotlusvoor. Taotlusvooru raames toetatakse tegevusi, mille eesmärk on soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja/või töö-, pere- ja eraelu tasakaalu ühitamise toetamine läbi organisatsioonide ja võrgustike võimekuse tugevdamise soolise tasakaalu parandamiseks ühiskonnas.


Eraldatava toetuse kogusumma oli 370 000 eurot.
Kandideerima olid oodatud Eestis juriidilise isikuna registreeritud avaliku või erasektori ärilised või mitteärilised asutused ja valitsusvälised organisatsioonid. Kodu- ja/või välismaiste projekti partnerite, nõustajate ja muude ekspertide kaasamine oli lubatud ning oodatud.
Taotluste esitamise tähtajaks oli 2. juuni 2014 kl 12:00 ning kokku esitati Sotsiaalministeeriumile 15 projekti, millest 12 läbisid edukalt esmase tehnilise kontrolli.
Iga taotluse vaatasid läbi kaks Sotsiaalministeeriumist sõltumatut ja erapooletut eksperti, kes hindasid projekte vastavalt taotlusvoorus avaldatud valikukriteeriumidele ja hindamisvormile. Ekspertide antud punktide keskmise punktisumma alusel moodustati projektide paremusjärjestus, mis esitati Sotsiaalministeeriumi poolt moodustatud taotlusvooru valikukomisjonile. Projekte hindasid eksperdid Katrin Kivimaa, Hille Naaber, Astrid Mats, Liina Järviste ja Reimo Mets.
Valikukomisjon oli kolmest asjakohase pädevusega inimesest koosnev komisjon, kellest üks ei olnud Sotsiaalministeeriumi töötaja. Põhjendatud juhtudel võis valikukomisjon projektide paremusjärjestust muuta esitades üksikasjaliku muudatuste põhjenduse valikukomisjoni koosoleku protokollis.
Valikukomisjon kinnitas programmi raames rahastamiseks soovitatavate projektide nimekirja ja esitas selle Sotsiaalministeeriumile. Lõplik rahastusotsus langetati 20. oktoobril 2014. a.


VÄIKETOETUSSKEEMI TOETUSE SAAJAD:

  • Tartu Ülikool projektiga „SooKool – Sooteadliku õppe edendamine üldhariduskoolides“
  • MTÜ BPW Estonia projektiga „Naistele meestega võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus“
  • MTÜ OMA TUBA projektiga „Oma hääl“
  • Tallinna Ülikool projektiga“ Teadlase karjäärimudeli arendamine naiste karjääritee toetamiseks“
  • SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus „Sootundliku arengukeskkonna loomine koolis ja kodus“
  • MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus projektiga „Üksikvanemate huvide kaitseks - ühiskonna nõrgema osa vaesuse vähendamine“
Viimati uuendatud: 18. detsember 2014