Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Vanemahüvitis

Vanemahüvitise seaduse eesmärk on aidata kaasa töö- ja pereelu ühitamisele. Vanemahüvitisega säilitatakse lapsevanemale eelmise kalendriaasta keskmine töötasu, kui vanem katkestab seoses lapse eest hoolitsemisega ajutiselt töötamise. Õigus vanemahüvitisele on kõikidel vanematel. Kui üks vanematest on lapsehoolduspuhkusel, makstakse hüvitist puhkusel olevale vanemale. Ühes peres saab korraga lapsehoolduspuhkusel olla üks vanem.

2018. aasta 1. märtsist muutus vanemahüvitise süsteem soodsamaks neile, kes teevad vanemahüvitise saamise ajal osaajaga tööd. Vanemahüvitise eesmärk on toetada lapsevanemat, kes lapse eest tema esimesel eluaastal kõige enam hoolitseb. Kui lapsevanem töötab osaliselt lapse kõrvalt, siis edaspidi vähendatakse tema vanemahüvitist alles siis, kui saadav töötasu ulatub pooleni hüvitise ülempiirist.

See tähendab, et töist tulu võib teenida kuni 1,5-kordse keskmise palga (mis on 2021. aastal 1910,77 eurot) suuruses ilma, et vanemahüvitist vähendataks. Vanemahüvitise saajale säilib alati vanemahüvitise määr, mis on 2021. aastal 584 eurot. Hüvitise suuruse arvutamisel on abiks spetsiaalne valem ja lehe alumisest osast leitav kalkulaator.

Näide 1. Igakuise vanemahüvitise suurus on 2000 eurot. Vanem asub tööle osalise ajaga ja saab töötasu 1500 eurot kuus. Tema vanemahüvitist ei vähendata.

Näide 2. 2500 euro suuruse vanemahüvitise saaja teenib ka töist tulu 2500 eurot. Tema vanemahüvitist vähendatakse vastavalt: 2500 - (2500 – 1910,77)/2=2205,39. Seega on isiku töötasu ja vanemahüvitis kokku 4 705,39 eurot.

Kõik need lapsevanemad, kes käivad tööl ja kellel on õigus vanemahüvitisele, saavad hüvitist vähemalt hüvitise määra ulatuses, kuid reeglina rohkem.


Õigus vanemahüvitisele

Õigus saada vanemahüvitist on last kasvataval vanemal, lapsendajal, eestkostjal või hoolduspere vanemal, kes on Eesti alaline elanik või Eestis tähtajalise elamisloa alusel elav välismaalane.

Lapse isal on õigus vanemahüvitisele, kui laps on saanud 70 päeva vanuseks. Isa täiendavale vanemahüvitisele on kõikidel isadel aga õigus juba 30 päeva enne eeldatava lapse sündi ning kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Isa võib oma õigust kasutada ühes osas või osade kaupa. Loe lähemalt siit.


Vanemahüvitise saamise periood

Õigus vanemahüvitisele algab rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpupäevale järgnevast päevast. Kui ema ei saanud rasedus- ja sünnituspuhkust, tekib õigus vanemahüvitisele alates lapse sünnist.

Vanemahüvitist makstakse 435 päeva. Kui emal ei olnud õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele, makstakse vanemahüvitist kuni lapse 18 kuu vanuseks saamiseni.

Oma vanemahüvitise saamise perioodi arvuta siin

Sellest perioodist on 140 päeva rasedus- ja sünnituspuhkus ning 435 päeva vanemahüvitis.

Kui ema jäi rasedus- ja sünnituspuhkusele vähem kui 30 päeva enne sünnitustähtaega ja sünnitushüvitist makstakse lühemat aega, ei maksta sellevõrra pikemalt vanemahüvitist.


Vanemahüvitise suuruse arvutamine

Kui vanem vanemahüvitise arvestusperioodil ei töötanud, siis makstakse vanemahüvitist hüvitise minimaalses määras, mis on 2021. aastal 584 eurot.

Kui vanem vanemahüvitise arvestusperioodil töötas, kuid tema keskmine sissetulek jäi alla töötasu alammäära, makstakse vanemahüvitist töötasu alammäära suuruses, mis on 2021. aastal ka 584 eurot.

Vanemahüvitise ülempiiriks on üle-eelmise aasta kolmekordne keskmine palk. 2021. aastal on vanemahüvitise ülempiir 3 821,55 eurot.

1. septembrist 2019 muutus vanemahüvitise arvestamise aluseks olev periood! Vanemahüvitise arvestusperioodi leidmiseks lahutatakse esmalt alati lapse sünnikuust sellele eelnevad 9 kuud ja hüvitise suurus arvestatakse sellele 9 kuule eelneva 12 kuu tulude alusel. Loe pikemalt siitKui oled lapseootel ja soovid teada, millise perioodi alusel arvutatakse Sinu vanemahüvitis, on Sul võimalik arvutada seda siin!

Kui emal on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele ning ta seda ei kasuta, makstakse vanemahüvitist esimese 70 päeva jooksul mitte rohkem kui töötasu alammäära suuruses.

Aasta vahetudes juba määratud vanemahüvitise suurus ei muutu. Erandina, kui vanemahüvitise suuruseks on töötasu alammäär ning 1. jaanuarist Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär tõuseb, jätkatakse vanemahüvitise maksmist uue töötasu alammäära suuruses.


Vanemahüvitise arvutamine eelneva töötamise korral Euroopa Liidu liikmesriigis

Kui töötasid vanemahüvitise arvutamise aluseks oleval perioodil väljaspool Eestit, on oluline, kas töötasid mõnes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis või mujal maailmas. 

Loe lisa sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-li...


Hüvitise saaja vahetamine

Vanemahüvitist võib maksta lapse isale, kui laps on saanud 70 päeva vanuseks. Kui isa taotleb vanemahüvitist pärast seda, kui hüvitist on saanud ema, arvutatakse isa hüvitis sama perioodi tulude alusel, mis oli arvestuse aluseks emal. Kuna vanemahüvitis on kuuhüvitis, on hüvitise saajat võimalik vahetada kalendrikuu algusest. Hüvitise saaja vahetatakse taotluse esitamisele järgnevast kuust. Väljamakse uuele taotlejale tehakse ülejärgmises kalendrikuus.

Lapsehoolduspuhkusel viibimist kontrollib sotsiaalkindlustusamet töötajate registri andmete alusel.


Vanemahüvitis, teised peretoetused ja pension

Koos vanemahüvitisega makstakse lapsetoetust ja teisi peretoetusi.

Vanemahüvitise maksmise ajal ei maksta vanemale lapsehooldustasu ühegi lapse kohta peres.

Alates 2013. aastast teeb riik sissemakseid pensioni II sambasse kogumispensioni kohustatud isikule, kes kasvatab kuni kolmeaastast last. Riik maksab pensioni II sambasse 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust. Sissemaksete tegemiseks tuleb esitada taotlus sotsiaalkindlustusametile, sissemaksete saaja ei pea olema vanemahüvitise saaja.


Vanemahüvitise taotlemine

Mugavaim viis vanemahüvitise ja teiste peretoetuste ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete taotlemiseks, on eesti.ee keskkonna kaudu. Seal on juba rahvastikuregistri andmete põhjal koostatud eeltäidetud taotlus. www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Perekond → Vanemahüvitise, peretoetuste ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete taotlemine

Perehüvitiste taotluse võid esitada ka:

  • e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee;
  • posti teel aadressile Endla 8, 15092 Tallinn;
  • sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes, mille aadressid leiad SIIT (klienditeenindusse pöördudes, tuleb kaasa võtta ID-kaart või pass).


Vanemahüvitise väljamaksmine

Vanemahüvitis makstakse välja igas kuus eelmise kuu eest: jaanuarikuu hüvitise väljamakse tehakse veebruaris jne. Hilisemal taotlemisel makstakse hüvitis välja tagantjärgi, kuid mitte rohkem kui 6 viimase kuu eest.


Vanemahüvitis, töötamine ning tulu saamine vanemahüvitise maksmise perioodil

Vanemahüvitise saamise ajal võib vanem töötada või saada töötasu, kuid kui ühes kuus saadud tulu ületab poolt vanemahüvitise ülempiiri (2021. aastal 1910,77 eurot), siis vähendatakse vastava kuu hüvitist. Tulu hulka loetakse kõik tööandja poolt ühel kuul väljamakstud summad, sh preemia, puhkusetasu, tööandja makstud toetus jms. Kui näiteks vanemahüvitist saavale töötajale makstakse ühel kuul välja töötasu ja puhkusetasu järgmise kuu eest, siis vanemahüvitise suuruse arvutamisel loetakse kõik väljamakstud summad selle kuu töötasuks. Tööandjad ei erista maksudeklaratsioonis, millise kuu eest tasusid makstakse, seega lähtub ka Sotsiaalkindlustusamet hüvitise ümberarvutamisel kalendrikuus tööandja väljamakstud tasust.

Kui saadud brutotulu on 1910,77 eurot (edaspidi nimetusega sissetulekupiir) või alla selle, siis vanemahüvitis ei muutu. Üle 1910,77-eurose tulu puhul vähendatakse hüvitist iga kahe üle sissetulekupiiri teenitud euro kohta ühe euro võrra. Tulu saamisel säilib vanemahüvitise saajale alati vähemalt vanemahüvitise määr (ehk 584 eurot 2021. aastal).

Hüvitise ümberarvutamise valem tulu saamisel on: hüvitis = hüvitis – (tulu – sissetulekupiir) / 2.

Hüvitisest lahutatakse sissetulekupiiri ületav tuluosa, mis on jagatud kahega.


Vanemahüvitise kalkulaator

Sisestades oma vanemahüvitise suuruse ning kalendrikuu tulu (brutosummad), saate välja arvutada hüvitise suuruse juhul, kui lapsevanem töötab.
 


 

Sissetulekupiiri (ehk 2021. aastal 1910,77) ületava tulu saamise korral tuleb sellest teavitada sotsiaalkindlustusametit igal kuul, mil tulu saadi. Kui ametit tulu saamisest ei teavitata, tehakse hüvitise saajale ettekirjutus vanemahüvitise tagasimaksmiseks, kuna andmed tulude kohta saab sotsiaalkindlustusamet hiljem maksu- ja tolliameti andmebaasist.


Hüvitist ei vähendata järgmistel juhtudel:

  • Esimesel hüvitise maksmise kalendrikuul varasemalt teenitud tulu osas;
  • Viimasel hüvitise maksmise kalendrikuul peale hüvitise maksmise lõppemist teenitud tulu osas;
  • Tööandja seadusvastase käitumise tõttu hiljem väljamakstud töötasu osas;
  • Töötuskindlustuse seaduse alusel tööandja maksejõuetuse hüvitise saamise korral;
  • Tulu teenimisel füüsilisest isikutest ettevõtjana.


Laste järjestikused sünnid

Vanemahüvitise seadusega soositakse laste järjestikuseid sünde. Kui ühe lapse eest on vanemale hüvitist makstud ning järgmine laps sünnib alla kolme aastase vahega ning arvutatud vanemahüvitis järgmise lapse kohta on väiksem kui eelmise lapse kohta, määratakse hüvitis varasemate tulude alusel.

Varasemat hüvitist saav vanem, kellel on õigus sünnitushüvitisele, saab taotleda alates lapse sünnist vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe kompenseerimise.

Vanemahüvitise kohta saab lugeda ka sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt

Viimati uuendatud: 6. juuli 2021