Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vanemapuhkused

Eestis on lapsevanematel võimalik kasutada seitset erinevat lastega seotud puhkust ja kuut hüvitist või tasu, mida rahastatakse nii riigieelarvest kui Haigekassa kaudu. Erinevate vanemapuhkusvormide võimaldamise eesmärk on hõlbustada lapsevanema töö- ja pereelu ühitamist nii, et perekond ei peaks lapse saamise puhul märkimisväärselt oma elukorraldust muutma ja saaks paremini keskenduda lapsele. 

Riik on viimastel aastatel täiustanud vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi, et soodustada töö ja pereelu ühitamist ning hoolduskoormuse võrdsemat jaotumist vanemate vahel. Loe lähemalt vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi täiustamise lehel.

Vanemapuhkused

Rasedus- ja sünnituspuhkus

Naisel on õigus saada rasedus- ja sünnipuhkust 140 päeva. Puhkust on võimalik võtta vähemalt 70 päeva enne arsti või ämmaemanda määratud sünnituse tähtpäeva. Rasedus- ja sünnituspuhkuse eest maksab Haigekassa sünnituslehe alusel sünnitushüvitist töötajana ravikindlustatud naisele.

Isapuhkus

Isal on õigus saada kokku 30 kalendripäeva isapuhkust kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Isa võib oma õigust hakata kasutama 30 päeva enne lapse eeldatavat sünnituse tähtpäeva. Isapuhkuse eest makstakse isa täiendavat vanemahüvitist, mida arvutatakse samamoodi nagu vanemahüvitist

Lapsendaja puhkus

Lapsendaja puhkust on õigus saada alla 10-aastase lapse lapsendajal. Puhkust on võimalik saada 70 kalendripäeva alates lapsendamise kohtuotsuse jõustumise päevast arvates. Puhkuse eest makstakse ravikindlustuse seaduse alusel lapsendamishüvitist. Hüvitist makstakse lapsendamisele eelneva aasta keskmise palga alusel. Täpsemat infot lapsendamishüvitise ja hüvitise arvutamise kohta on võimalik saada Haigekassa koduleheküljelt.

Lapsehoolduspuhkus

Lapsehoolduspuhkust on võimalik saada emal või isal kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Puhkust saab kasutada korraga üks inimene. Lapsehoolduspuhkust võib kasutada ühes osas või osade kaupa igal ajal, kuid puhkusele jäämisest tuleks tööandjale ette teatada 14 kalendripäeva ette, kui pooled ei ole muud moodi kokku leppinud. Lapsehoolduspuhkuse eest on õigus saada vanemahüvitist või lapsehooldustasu vastavalt perehüvitiste seaduses sätestatule. Perehüvitiste kohta loe lähemalt siit.

Lapsepuhkus

Igal kalendriaastal on võimalik emal või isal saada lapsepuhkust, mille eest tasutakse töötasu alammäära alusel. Lapsepuhkust on võimalik saada:

  • kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last;
  • kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla kolmeaastane laps.
Puudega lapse emal või isal on võimalik saada lisaks üks tööpäev lapsepuhkust kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni. Ka lisapäeva eest tasutakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alamäära alusel. 

Tasustamata lapsepuhkus

Emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last, on õigus saada igal kalendriaastal kuni kümme tööpäeva tasustamata lapsepuhkust. 

 

Viimati uuendatud: 11. Veebruar 2021