Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Võrdne kohtlemine

Võrdse kohtlemise põhimõte tähendab, et inimesi ei tohi diskrimineerida neile omistatud tunnuste tõttu.
 

Eestis kehtivas võrdse kohtlemise seaduses on toodud välja kaheksa tunnust, mille alusel diskrimineerimine on seadusevastane. Nendeks on: rahvus (etnilise kuuluvus), rass, nahavärvus, usutunnistus, vanus, puue, seksuaalne sättumus ja sugu.

Võrdse kohtlemise seadus jõustus 1. jaanuaril 2009. Seaduse eesmärgiks on kaitsta inimesi välja toodud tunnuste alusel diskrimineerimise eest.

Diskrimineerimine on isikute põhjendamatu ebavõrdne kohtlemine, mille tulemusel üks isik satub halvemasse olukorda kui teine isik samas või samalaadses olukorras.

Diskrimineerimine võib olla otsene või kaudne. Diskrimineerimine on otsene, kui ühte isikut koheldakse teatud tunnuse, näiteks rahvuse, rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel halvemini kui teist isikut samalaadses olukorras. Diskrimineerimine on kaudne, kui näiliselt neutraalne säte, kriteerium või tava seab ühe isikute rühma teistega võrreldes ebasoodsamasse olukorda.

Diskrimineerimise kahtluse korral võib pöörduda arvamuse saamiseks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poole. Diskrimineerimisvaidlusi lahendab kohus või töövaidluskomisjon. Lepitusmenetluse korras lahendab diskrimineerimisvaidlusi õiguskantsler.

Kultuuriministeeriumi vastutusvaldkonda kuulub kultuurilise mitmekesisuse ja rahvusvähemuste teemadega tegelemine.

Siseministeerium tegeleb kodakondsuse ja rände ning usuühendusi puudutavate küsimustega.

 
 

Kontakt ministeeriumis

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust soolise võrdõiguslikkuse poliitika ja meetmete kavandamisel, sealhulgas soopõhise vägivalla vähendamist, koordineerib võrdsuspoliitikate osakond.


Valdkonna asutused

  • Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik jälgib võrdse kohtlemise seaduse ja soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõuete täitmist, nõustab ja abistab isikuid diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel ning annab arvamusi võimaliku diskrimineerimise asetleidmise kohta.

Viimati uuendatud: 16. Jaanuar 2020