Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hasartmängumaksu toetused

Hasartmängumaksu laekumisest eraldati toetusi aastatel 2019-2021. Väikeprojektide taotlusvoorude läbiviimine on lõppenud.
Sotsiaalministeeriumi hasartmängumaksu laekumisest antakse toetust strateegilisteks partnerlusteks ning väikeprojektideks. Toetust antakse meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projektidele.

Hasartmängumaksu laekumisest toetuste andmine strateegilise partneri taotlusvoorudest

Taotlusvoorud kuulutatakse välja kindlate teemade kohta. Väljakuulutatud teemad peavad olema sünergias riiklike eesmärkide ja prioriteetidega. Taotlusvoore võib toimuda rohkem kui kord aastas. Strateegilise partnerluse taotlusvoorude kohta leiate värske info siit.

Taotlusvoorus saab osaleda oma tegevusalal tunnustatud tegija, eelistatult katusorganisatsioon või laiem võrgustik, kes kaasab, annab sisendit, tegeleb eestvedamisega, vahendab ja kujundab infot ning panustab vabatahtlikkusega ja/või kaasab täiendavalt erasektorit.

Sihtgrupp: mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud.​

Hasartmängumaksu laekumistest toetuste andmine väikeprojektide taotlusvoorudes

Väikeprojektide taotlusvoorude läbiviimine on lõppenud.

2021. aasta taotlusvoorude teemad:

Meditsiin

Kohalikul tasandil teaduspõhise vaimse tervise toe pakkumine ja tervisealase kirjaoskuse edendamine COVID kriisis, pöörates sealjuures tähelepanu riskirühmadele.

Süsteemsete muudatuste ettevalmistamine ja/või elluviimine tervislikke valikuid toetava keskkonna loomiseks.
Kohalikul tasandil sotsiaal-ja tervisevaldkonna teenuste integreerimine ja süsteemse koostöö toetamine

Pered

Lapse abivajaduse ennetamine ning abivajava lapse ja tema pere senisest tulemuslikum toetamine.
Positiivseid pere- ja paarisuhteid, vanemlust, erinevaid perevorme ja laste kasvatamisel mõlema vanema võrdset osalust toetavad tegevused.

Hoolekanne

Hoolduskoormuse leevendamist, sh hoolduskoormuse teket või süvenemist ennetavad, hoolduskoormuse naiste ja meeste vahel võrdsemalt jagamist toetavad, hoolduskoormusega inimeste teadlikkust tõstvad teavitus- ja koolitustegevused ning iseseisvat toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist toetavad tegevused.

Koolitused, supervisioon ja kovisioon sotsiaaltöötajate/sotsiaalteenuste osutajate kompetentsi tõstmiseks.

Eakad

Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused.

Puuetega inimesed

Puuetega inimeste võrdseid võimalusi, iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad tegevused.

Hasartmängusõltuvusega inimesed

Hasartmängusõltuvusega inimesi ja nende lähedasi toetavad tegevused.

Taotleja

Taotlusi saavad esitada kõik juriidilised isikud. Taotleja võib tegevuste elluviimisel kaasata partnereid.

Eelarve/toetuse määr

  • Vooru eelarve on 100 000 eurot.
  • Maksimaalne taotletav toetus on 8000 eurot projekti kohta.
  • Taotleja omafinantseering on 10%. Hasartmängusõltuvusega inimestele suunatud projektide puhul omafinantseeringu kohustust ei ole.

Tegevuse kestus

  • Väikeprojektide taotlusvoorust toetava tegevuse kestus on kuni 12 kuud. 

Taotluse esitamine
 

Taotlused palume esitada e-toetuse keskkonna kaudu taotlusvooru käigus.

Kontakt

Piret Audova
tel. 626 9224
[email protected]

Viimati uuendatud 08.02.2023