Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pension

Eesti pensionisüsteem koosneb kolmest sambast, millest kaks moodustavad riikliku pensioni ja kolmas on täiendav kogumispension. Riiklik pensionisüsteem tagab inimesele sissetuleku vanaduse ja toitja kaotuse korral.

Riikliku pensioni I sammast rahastatakse praeguste maksumaksjate maksudest, II sammas on eelfinantseeritud – praegused maksumaksjad koguvad enda pensioniks raha ette. Täiendava kogumispensioni ehk III samba sissemakseid tehes panustab inimene ise oma elatustaseme säilimisse ka küpses eas.

Vaata lühikest videot Eesti pensionisüsteemist:

Kolmesambaline pensionisüsteemi kasulikkus

Kolmesambaline pensionisüsteem maandab paremini rahvastiku vananemisest ning majandus- ja poliitilisest arengutest tulenevaid riske pensionisüsteemi jätkusuutlikkusele.

I samba pensione makstakse sihtrühmadele erinevate seaduste alusel. Suurima osakaaluga on pension, mida reguleerib riikliku pensionikindlustuse seadus.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel makstavad pensionid on:
  • Vanaduspension – pensioniikka jõudnud inimestele mõeldud riigipoolne sissetulek
  • Toitjakaotuspension – toitja kaotanud peredele mõeldud riigipoolne sissetulek
  • Rahvapension – miinimumpension inimestele, kes ise või kelle toitja ei ole piisavalt pensionisüsteemi panustanud ja kellel seetõttu ei teki õigust vanadus- või toitjakaotuspensionile

Teised seadused, mille alusel makstakse I samba pensione on:

I samba pensionid on Sotsiaalministeeriumi ja kogumispensionid Rahandusministeeriumi haldusalas. I samba pensionide taotlemiseks pöörduge Sotsiaalkindlustusametisse.

II ja III samba pensionide taotlemiseks pöörduge oma panka või kindlustusseltsi. II samba ja III samba pensionit reguleerib kogumispensionide seadus.

Sõltuvalt lapse, mõnel juhul ka vanema sünniajast suurendatakse sõltuvalt laste arvust vanema I või II samba pensionit staažiaastate lisamise, pensionilisa maksmise või riigi poolt sissemaksete tegemisega vanema I ja II pensionisambasse.

I samba pensionile lisaks maksab Sotsiaalkindlustusamet üksi elavatele pensionäridele üks kord aastas üksi elava pensionäri toetust.

Viimati uuendatud 04.07.2022