<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

REACT-EU

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) on loodud COVID-kriisist väljumiseks ja Euroopa Liidu majanduse roheliseks, digitaalseks ja vastupidavaks ümberkujundamiseks, toetades tervishoiusektori võimekuse suurendamist, elavdades majandust, pakkudes tööturu ja sotsiaalse kaasatuse meetmeid ning puuduse kannatajatele toiduabi ja muud materiaalset abi. REACT-EU vahendeid saab kasutada aastatel 2020-2023. Need lisanduvad 2014-2020 eelarveperioodi struktuuritoetustele Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD) kaudu.
15.1.1 COVID-19 kriisiks valmisolek ja 15.1.2 COVID-19 vaktsineerimine (REACT-EU ERF)


COVID-19 vaktsiini ja vaktsineerimistarvikute soetamine, vaktsineerimise korraldamine, COVID-19 RT-PCR testimine ja riigi tervishoiuvaru suurendamine (TAT)

Eesmärk on toetada investeeringuid, mis tehakse COVID-19 haiguse vastase vaktsiini ja vaktsineerimise korraldamiseks vajalike tarvikute soetamiseks ning vaktsineerimise läbiviimiseks (sh komplekteerimine, lao- ja transporditeenus, teavitustegevused ja koolitused, vaktsineerimise tasustamine ja ajutiste vaktsineerimiskeskuste rajamine, kommunikatsioon, IKT arendused), COVID-19 testimiseks (proovide võtmise ja analüüsimisega seotud kulud kulud, seadmed) ning riigi tervishoiuvaru ravimite (sh meditsiinitarvikute) koguste kuni ühe kuu varu (osade ravimite puhul on arvestatud kahe kuu vajadusega võimalike tarneraskuste tõttu) tagamiseks. Revaktsineerimise vajaduse tekkimisel toetatakse tervishoiuasutuste töötajate, hoolekandeasutuste töötajate ja elanike ning kõikide riskirühmadesse kuuluvatele inimeste revaktsineerimist.

Meetme tegevuse 15.1.1 toetuse eelarve on 20 845 233 eurot ja meetme tegevuse 15.1.2 toetuse eelarve on 31 445 486 eurot.

TAT toetuse saajaks on Sotsiaalministeerium. Meetme tegevust 15.1.1 viib partnerina ellu Terviseamet ning meetme tegevust 15.1.2 viivad lisaks toetuse saajale partneritena ellu MTÜ Eesti Perearstide Selts, Terviseamet, Eesti Haigekassa, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, Tartu Ülikool ja SA Viljandi Haigla.

15.1.3 COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse (REACT-EU ERF)

Eesmärk on tagada COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse. Selleks toetatakse haiglavõrgu haiglate olemasolevate palatite ümberehitamist isolatsioonipalatiteks või uute isolatsioonipalatite loomist, sh hapnikravi võimekuse tõstmist statsionaarsetes või erakorralise meditsiini osakondades vastavalt haigla vajadustele ning valmisoleku ja teenuste jätkamise võimekuse parendamist pikaajaliste elektrikatkestuste korral.

Meetme tegevuse 15.1.3 eelarve on 12,6 miljonit eurot ja toetust saavad taotleda haiglavõrgu kava haiglad avatud taotlemisel. Eesmärgi täitmise tulemusena on COVID-19 patsientide jaoks loodud täiendavalt 150 voodikohta.

Toetuse andmise tingimused

Kõikide REACT-EU meetme tegevuste rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus.

15.1.4 Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks (REACT-EU ERF)

Meetme tegevuse eesmärk on toetada nakkushaiguste leviku tõkestamiseks vähemalt 125 üldhooldusteenuse osutamise tegevuskohta.

Toetust saavad taotleda kõik ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutajad, kellel on Sotsiaalkindlustustusameti poolt väljastatud kehtiv tegevusluba.

Toetust saab taotleda:

  1. nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, sealhulgas üldhooldusteenuse toimepidevuse suurendamiseks, bioloogiliste riskide vähendamiseks, tulekahjuohu ja tulekahju tagajärgede vähendamiseks, elektripaigaldiste nõuetekohasuse tagamiseks ja elektrienergia varustuskindluse suurendamiseks;
  2. olemasolevate hoonete energiatõhususe parandamiseks.

Meetme tegevuse 15.1.4 toetuse eelarve kokku on 9 miljonit eurot,  millest esimeses taotlusvoorus (4. oktoober – 15. detsember 2021) anti üldhooldusteenuse toimepidevuse suurendamiseks toetust 4 miljoni euro ulatuses. Uue taotlusvooru, mis avatakse 2022 novembris, eelarve on 5 miljonit eurot, millest 2 080 000 eurot on mõeldud kõikide nakkushaiguste leviku tõkestamismeetmete toetuseks ja 2 920 000 eurot hoonete energiatõhususe parandamiseks.

Uue taotlusvooru avamise täpsem info avaldatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel aadressil: Avatud taotlusvoorud RTK-s 

Toetuse andmise tingimused.

15.2.1 Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine (REACT-EU ERF)


Haiglavõrgu arengukava haiglate infrastruktuuri investeeringud (TAT)

Eesmärk on parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust ja tagada valmisolek tervishoiukriisideks. Selleks, et suurendada tervishoiusüsteemi suutlikkust kriisidele reageerida ning tagada tervishoiusektori toimepidevus Eestis nii nakkuspuhangute ajal kui ka kriisiolukorrast tingitud haiguste, sh psühhiaatriliste haiguste ravimisel, on eesmärk teha investeeringuid haiglavõrgu kava haiglate infrastruktuuri kaasajastamiseks.

Meetme tegevuse 15.2.1 toetuse eelarve on 39,04 miljonit eurot, millele lisandub riiklik kaasfinantseering 397 780 eurot.

TAT eesmärgid viiakse ellu kuue projekti tulemusena. Toetuse saajateks on SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (verekeskus ja B-korpuse palatiosakonnad), SA Tartu Ülikooli Kliinikum (A-korpuse 2.–4. korrus rekonstrueerimine), AS Järvamaa Haigla (erakorralise meditsiini osakond), SA Hiiumaa Haigla (erakorralise meditsiini osakond), Kuressaare Haigla SA (psühhiaatriaosakond, MRT seade) ja AS Lõuna-Eesti Haigla (sisehaiguste osakond).

16.1.1 TÖÖTURUTEENUSTE PAKKUMINE, nõustamine (REACT-EU ESF)
 

Tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks (TAT)

Eesmärk on suurendada tööturuteenust saavate isikute tööalaseid võimalusi ja tööhõives osalemist, sealhulgas: arendada töötuse riskis vähem konkurentsivõimeliste sihtrühmade ning kriisis kannatanud sektorite tööjõu oskusi hõives püsimise toetamiseks; arendada tööturukoolitust ja nõustamist, et vastata COVID-19 põhjustatud majanduskriisi mõjul muutunud oskuste vajadusele; suurendada vanaduspensioniealiste, ennetähtaegse vanaduspensioni saajate ja vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust saavate isikute (edaspidi päästeteenistuja toetust saav isik) tööhõivet; suurendada rahvusvahelise kaitse saajate tööhõivet;  soodustada suure tööpuudusega piirkondades töökohtade loomist ja töötute tööle rakendamist.

Meetme tegevuse 16.1.1 toetuse eelarve on 9 miljonit eurot.

Toetuse saajaks on Eesti Töötukassa, nõustamisvara arendamise tegevust viib partnerina ellu Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.

16.1.2 COVID-19 koolitused, nõustamine ja ohvriabi (REACT-EU ESF)

Euroopa Sotsiaalfondi REACT-EU vahendid COVID-19 mõjude leevendamiseks (TAT)

Eesmärk on laste vaimse tervise probleemide tuvastamiseks ja laste abistamiseks toetada lastega töötavate spetsialistide koolitamist, VEPA (ennetusprogramm, mis vähendab noorte riskikäitumist) ja laste abitelefoni tegevuste elluviimist ning pakkuda alaealiste surmaga lõppenud õnnetuste korral lähedastele kriisisekkumist ja tugevdada ohvriabisüsteemi. Samuti tagada üld- ja erihoolekandeasutustes jätkusuutlik infektsioonialane nõustamine ning laiendada nõustamist ka teistele sotsiaalteenustele.

Meetme tegevuse 16.1.2 toetuse eelarve on 3,76 miljonit eurot, millest TAT toetuse eelarve on 2,92 miljonit eurot.

TAT eesmärgid viiakse ellu viie projekti tulemusena. TAT toetuse saajateks on Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut, Terviseamet, Sotsiaalministeerium ja partneriks Tartu Ülikool.

Viimati uuendatud 12.12.2023