Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Psühholoogi palgatoetus ja vaimse tervise teenusetoetus

Veebruaris 2023 avanesid taotlusvoorud kahele toetusmeetmele, mis võimaldavad kohalikel omavalitsustel ja esmatasandi tervisekeskustel saada riigilt 2023. aastal rahalist tuge piirkonna elanikele psühholoogilise abi ja vaimset tervist toetavate teenuste pakkumisel. Aprillis 2023 avanes lisaks taotlusvoor sõjapõgenikele vaimse tervise teenuste ja kogukondliku toe osutamiseks. Sõjapõgenike taotlusvoor on eelarvevahendite lõppemise tõttu suletud alates 07.07.2023.

Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele on mõeldud kohalikel omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele, kes on sõlminud või sõlmimas töölepingu psühholoogiga.

Meedet iseloomustab järgmine:
palgatoetuse suurus on 1679 eurot kuus (lisanduvad tööjõumaksud ja -maksed) iga 7000 elaniku kohta omavalitsuses või tervisekeskuse nimistus

 • toetust makstakse kuni toetuse viiekordses määras (s.o kalendrikuus kuni 8395 eurot + tööjõumaksud ja - maksed);
 • toetuse saaja juhendamisel lisandub juhendamistoetus 335,8 eurot (lisanduvad tööjõumaksud ja -maksed) iga juhendatava kohta;
 •    toetus on tagatud kõigile taotlejatele, kes ületavad seatud lävendi:
  • psühholoogil on magistrikraad,
  • psühholoog nõustab elanikke vahetult,
  • ligipääs teenusele on kõikidel KOV elanikel või tervisekeskuse nimistutesse kuulujatel;
 • Meetmest kaetakse tööjõukulud, mis on tekkinud perioodil 01.01.2023–31.12.2023. Taotlusvoor on avatud kuni 30.novembrini 2023 või kuni eelarve lõppemiseni.
 • Toetuste otsused langetatakse igakuiselt eelmise kalendrikuu kohta.
 • Taotlusele tuleb lisada teenust vahetult osutava inimese CV ja tõend isiku valmisoleku kohta osutada nimetatud perioodil psühholoogilist abi.
 • Toetuse määramisel makstakse kogu toetusesumma taotlejale etteulatuvalt välja, toetuslepingut ei sõlmita.
Sinisel taustal inimese pea kontuur külgvaates. Pea sees kaootiliselt paiknevad mitmevärvilised kriipsud.

Lisainfo:

Vaimse tervise teenuse toetusele on õigus KOV-il, kes soovib oma elanikele pakkuda psühholoogilist või psühhosotsiaalset abi hallatava asutuse või muu koostööpartneri kaudu. Meedet iseloomustab järgmine:

 • Rahastatakse psühholoogilist abi ja psühhosotsiaalset abi. Psühholoogilise abina kvalifitseerub vähemalt magistrikraadiga psühholoogi professionaalne tegevus, psühhosotsiaalse abina on varasematel aastatel rahastatud näiteks:
 1. loovteraapia;
 2. hingehoidlik nõustamine;
 3. pereteraapia;
 4. dialektiline käitumisteraapia;
 5. kogemusnõustamine;
 6. pere lahendusring;
 7. muu inimeste psühhosotsiaalset heaolu parandav tegevused, mida pakuvad oma pädevuse piires selleks asjakohase ettevalmistuse saanud isikud ja mille rahastamist peab Sotsiaalministeerium põhjendatuks
 • Teenuse toetuse suurus on 2246.5 eurot kuus iga 7000 KOV elaniku kohta;

Taotlusi hinnatakse kolme hindamiskriteeriumi lõikes:

 1. teenuste koosluse vastavus määruse eesmärgile;
 2. teenust vahetult osutava isiku hariduslik ja kutsealane ettevalmistus;
 3. teenust vahetult osutava isiku töökogemuse piisavus.
 • Taotlusvoor on avatud kuni 30 novembrini 2023 või kuni eelarve lõppemiseni.
 • Toetuste otsused langetatakse igakuiselt eelmise kalendrikuu kohta.
 • Meetmest kaetakse tööjõukulud, mis on tekkinud perioodil 01.01.2023–31.12.2023.
 • Taotluse saavad esitada kohalikud omavalitsused ja nende ametiasutused (v.a linnaosavalitsused).
 • Taotlusele tuleb lisada teenust vahetult osutava inimese CV ja tõend isiku valmisoleku kohta osutada nimetatud perioodil teenuseid.
 • Toetuse määramisel makstakse kogu toetusesumma taotlejale etteulatuvalt välja, toetuslepingut ei sõlmita

KOV vaimse tervise toetusmeetme võimalused ja tingimused UA põgenikele ja UA spetsialistidele

Riiklikult sõjapõgenikuna tunnustatava psühholoogi või loovterapeudi palkamiseks ei ole Eesti tervishoiusüsteemis ühtegi põhimõttelist regulatiivset takistust (v.a keeleseadus). Psühholoogilise abi osutamine on reguleeritud üksnes konkreetse meetme kontekstis (ohvriabi, SHS, psühholoogi palgatoetus, vaimse tervise teenusetoetus).

 • Palgatoetuse puhul peab Ukraina sõjapõgenikust psühholoog suutma tõendada oma kvalifikatsiooni vastavust ehk (võrdsustatud) magistrikraadi olemasolu psühholoogias, sh kinnitus kvalifikatsiooni vastavusest Eesti ENIC/NARIC Keskuselt (https://harno.ee/enic-naric).
 • Psühholoogi võib tööle võtta ka enne ENIC/NARIC keskuselt saadud kinnitust, kui kvalifikatsiooni (magistrikraadi) tõendav dokument on olemas. Kui ENIC/NARIC ei anna kinnitust magistrikraadi vastavuse kohta, siis palgatoetust ei saa.
 • Kui taotlus saab üldjoontes kõrged punktid (st lävend on ületatud), aga puudu jääb kvalifikatsioonist (magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus), siis saab teenust osutada ka magistrantuuri lõppjärgus õppiv psühholoog.
 • Ukraina psühholoogide palgatoetuse ja vaimse tervise teenustoetuse saamise eeltingimuseks on, et tagatud on KOV elanikkonnale vastava teenuse kättesaadavus.

Sõjapõgenike vaimse tervise teenuste ja kogukondliku toe toetusele on õigus kõigil tingimustele vastavatel juriidilistel isikutel või füüsilisest isikust ettevõtjatel vaimse tervise teenuste pakkumiseks Eestis viibivatele sõjapõgenikele või põgenike kogukonda lõimimiseks suunatud tegevuste toetamiseks. Meedet iseloomustab järgmine:

 • Toetust antakse perioodil 01.04.2023–31.12.2023 tekkivate kulude katmiseks, mis kaasnevad vaimse tervise teenuste osutamisega ja/või kogukondliku toe tegevuste elluviimisega.
 • Toetuse suurus taotleja kohta on toetusperioodil minimaalselt 25 000 eurot ja maksimaalselt 100 000 eurot.
 • Põhjendatud juhul võib toetuse andja maksta miinimumsummast väiksemat või maksimumsummast suuremat toetust.
 • Toetust antakse tingimusel, et vähemalt 50% vaimse tervise teenuse mahust toimub vahetus kontaktis ning teenust või tegevust osutatakse teenuse saaja emakeeles või keeles, mida teenusekasutaja valdab ja kasutab.
 • Vaimse tervise teenuse osutamiseks toetuse taotlemisel esitab taotleja koos taotlusega teenust vahetult osutava isiku CV, mis kajastab selle isiku kutsealast ja hariduslikku ettevalmistust ning töökogemust.
 • Toetuste otsused langetatakse igakuiselt eelmise kalendrikuu kohta.
 • Sõjapõgenike taotlusvoor on eelarvevahendite lõppemise tõttu suletud alates 07.07.2023

Taotlusi hinnatakse järgmiste hindamiskriteeriumite lõikes:

 • Vaimse tervise teenuse osutamise toetamiseks järgmiste hindamiskriteeriumite järgi:

1) teenuse vastavus määruse eesmärgile;

2) teenust vahetult osutava isiku haridusliku ja kutsealase ettevalmistuse piisavus teenuse osutamiseks;

3) teenust vahetult osutava isiku töökogemuse piisavus teenuse osutamiseks;

4) teenuse maksumuse optimaalsus.

 • Kogukondliku toe osutamise toetamiseks järgmiste hindamiskriteeriumite järgi:

1) tegevuse vastavus määruse eesmärgile;

2) tegevuse maksumuse optimaalsus.

Lisainfo:

 • Digiallkirjastatud taotlus tuleb esitada toetuse andjale e-kirjaga aadressil [email protected]. Taotluseid võetakse vastu kuni 30. novembrini 2023 või kuni eelarve lõppemiseni. Sõjapõgenike taotlusvoor on eelarvevahendite lõppemise tõttu suletud alates 07.07.2023.

Korduma kippuvad küsimused:

Lepingu võib sõlmida ka allasutus, kuid taotluse peaks esitama linna- või vallavalitsus.

Nimekiri on avatud. Sekkumised peavad olema tõenduspõhised, ning nende eesmärk peab olema elanike või perede heaolu parandamine. Meetmest on võimalik rahastada näiteks psühholoogilist abi, loovteraapiat, hingehoidlikku nõustamist, pereteraapiat, käitumisteraapiat, kogemusnõustamist ja pere lahendusringi. Aga loetelu ei ole lõplik ja rahastuse võivad saada ka kõik muud inimeste psühhosotsiaalset heaolu parandav tegevused, mida pakuvad oma pädevuse piires selleks asjakohase ettevalmistuse saanud isikud. 

Palgatoetus määratakse ja seda makstakse vaid juhul, kui teenust osutav inimene on magistrikraadiga. Seevastu vaimse tervise teenuse toetuse kriteeriumid on mõnevõrra leebemad, ning muudele tingimustele vastates on võimalik toetust saada ka siis, kui teenust osutav inimene ei ole veel magistrikraadi psühholoogias omandanud.

Jah, teretulnud on ka mitme omavalitsuse ühistaotlused.

Toetusmeede on mõeldud omavalitsuste poolt pakutavate teenuste mahu suurendamiseks, meetmeist ei rahastata KOV-i kohustuslikke teenuseid (sh koolipsühholoog, sotsiaalhoolekandeseaduse alusel tegutseva rehabilitatsioonimeeskonna jmt kulusid).

Viimati uuendatud 20.09.2023