Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tervisesüsteemi toimivuse hindamise raamistik

Eesti tervisesüsteemi hindamise raamistik loodi projekti „Health System Performance Assessment framework for Estonia“ käigus koostöös tervisevaldkoona osapoolte ja ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) tervisesüsteemi ekspertidega. Projekti eesmärk oli luua hindamissüsteem, mis annab tervikülevaate kõigist olulistest tervisesüsteemi komponentide olukorrast. Hindamissüsteemi loomise järgselt tehtav hindamine aitab Eestis elavate inimeste tervise ja tervisesüsteemi arendamise heaks teha paremaid otsuseid.
HSPA raamistikku kujutaval visuaalil on kõik komponendid esitatud ringdiagrammina, mille keskmes on rahvastiku tervis kui peamine tervisepoliitika siht, selle ümber paiknevad tulemuse, protsessi ja struktuuri indikaatorite valdkonnad.

Projekt, mida toetas Euroopa Komisjon (TSI – Technical Support Instrument), koosnes kahest etapist, käivitus septembris 2021 ja kestis kuni 2023. aasta juuli lõpuni.

  • Esimese etapi käigus jagasid teised riigi oma kogemusi tervisesüsteemi toimivuse hindamise loomise ja kasutamise kohta. Koostati raport, milles kirjeldati terviseandmete allikate, nende kättesaadavuse ja kvaliteedi ning taristu praegust olukorda.
  • Teise etapi käigus loodi Eesti tervisesüsteemi hindamise (HSPA) raamistik, valiti välja hindamise jaoks indikaatorid, kirjeldati HSPA juhtimismudel, rakenduskava ning järjepidevuse tagamiseks tegevused HSPA-ga seotud võimekuse arendamise osas.

Eesti tervisesüsteemi hindamise (HSPA) raamistik on hindamissüsteem, mis annab süstematiseeritud, tervikliku ja järjepideva ülevaate kõikidest olulistest tervisesüsteemi komponentidest. Hindamise tulemusi saame kasutada olukorrateadlikkuse parandamiseks ja süsteemi läbipaistvuse suurendamiseks, ühtsemate eesmärkide seadmiseks ning sihipäraste muudatuste kavandamiseks, et saavutada parem rahvastiku tervis ja tugevam tervisesüsteem.

Eesti HSPA raamistik koosneb 18 komponendist, mis on jagatud viieks indikaatorite valdkonnaks: rahvastiku tervis, tulemus, protsess, struktuur ja läbivad tegurid. Komponendid jagunevad omakorda 64 alakomponendiks, mis hõlmavad Eesti tervisesüsteemi eri tahke ning on kooskõlas HSPA eesmärgi ja käsitlusalaga.

HSPA raamistikku kujutaval visuaalil on kõik komponendid esitatud ringdiagrammina, mille keskmes on rahvastiku tervis kui peamine tervisepoliitika siht, selle ümber paiknevad tulemuse, protsessi ja struktuuri indikaatorite valdkonnad. Neid ümbritsevad ringina läbivad tegurid. Niisiis toob raamistik esile Eesti tervisesüsteemi peamise poliitilise suuna olla inimkesksem, põimides kõikidesse komponentidesse läbivalt võrdsuse, tõhususe ja säilenõtkuse. Indikaatoreid, millega tervisesüsteemi hindamist tegema asutakse on kokku 212. Enamik indikaatoreid on juba välja töötatud ja kasutusel ning paljude kohta esitatakse andmeid ka rahvusvahelistele organisatsioonidele. Täiendavat arendamist metoodika ja/või andmete kogumise võimaluste täpsustamise osas vajavad 81 indikaatorit. 

Eesti HSPA raamistikust, selle väljatöötamise protsessist, valitud indikaatoritest, HSPA juhtimismudelist, rakenduskavast ja HSPA-ga seotud võimekuse arendamisest on täpsemalt kirjeldatud raportis. HSPA-ga seotud tegevuste vastutav vedaja on sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakond. Täiendava info saamiseks pöörduda Eleri Lapi poole: [email protected].

Materjalid

Viimati uuendatud 31.08.2023