Noorte töötamine

Noortegarantii tugevdamise riigisisene tegevuskava (edaspidi tegevuskava) on Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös valminud raamistik ja kokkulepe noorte konkurentsivõime suurendamise ja nende tööturul osalemise toetamiseks. Tegevuskava kirjeldab noortegarantii elluviimist Eestis.

Noortegarantii on Euroopa Komisjoni algatus aastast 2013, mida uuendati noortegarantii algatusega Töösild – noorte tööhõive tugevdamine 2020. aastal. Algatuse eesmärk on tagada alla 30-aastastele noortele nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või formaalharidusest lahkumist kvaliteetne tööpakkumine, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktika pakkumine. Laiemas tähenduses pakutakse noortegarantii raames tegevusi, et vähendada noorte üldist tõrjutusriski ning ennetada nende tööturult ja/või haridussüsteemist väljalangemist ning mitteõppimise ja mittetöötamise korral tagada võimalikult kiire ja sujuv naasmine haridussüsteemi või tööturule.

Täpsemalt Eesti noortegarantii kohta: https://www.tooelu.ee/et/Tooturule-sisenejale/Noor-voi-alaealine-tootaja/Tooturumeetmed/Noortegarantii

Täpsemalt Euroopa noortegarantii kohta: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=et

Viimati uuendatud 24.05.2022