Tööhõive

Töötamine on oluline iga inimese eneseteostuseks ja paremaks toimetulekuks. Eesti demograafilisi arenguid arvestades on väga tähtis edendada kaasavat tööturgu, kus kõigil on võimalik osaleda.

Riikliku tööhõivepoliitikaga pakutakse inimesele tuge mitmete tööturuteenuste ja -toetuste ning töötushüvitiste näol. Tähtis on töötuse perioodil toetada inimeste majanduslikku toimetulekut, investeerida inimeste oskustesse, toetada tööturul nõrgemas positsioonis olevaid sihtrühmi, aidata inimestel kauem tööturul püsida ja teha kvaliteetsemat tööd.

Sotsiaalministeeriumi peamine roll tööhõive edendamisel on tööturupoliitika väljatöötamine ja selle elluviimise korraldamine. Kõrge tööhõive määr on sidusa ühiskonna ja kestliku majanduskasvu eeldus. Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust tööturupoliitika elluviimisel koordineerib tööhõive osakond.

Eesti Töötukassa viib ellu riiklikku tööturupoliitikat, osutades tööturuteenuseid ja makstes tööturutoetusi ja hüvitisi.

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) on rakendusüksuseks tööturuprojektidele, mis taotlevad Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastust avatud taotlusvoorudest ning ESFist toetatud riiklikele programmidele.

Viimati uuendatud 05.07.2022