<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töösuhted ja -keskkond

Sotsiaalministeerium kavandab tööelupoliitikat ja korraldab selle elluviimist. Töösuhete ning ohutu ja tervisliku töökeskkonna kujundamise ja säilitamisega aitame kaasa tööelu kvaliteedi tõusule.
Inimesed töötamas pimedas kontoriruumis.

Töötamisega seonduvad kaks olulist märksõna – töökeskkond ja -suhe.

Tööalase heaolu loomiseks on vaja järjekindlalt hoolitseda töökeskkonna ehk ümbruse eest, milles inimene töötab ning tagada töötaja tervise ja ohutuse kaitse.

Töötajal ja tööandjal tuleb töösuhetes järgida vastastikuseid õigusi ja kohustusi, mis on kirjas töölepingus, kollektiivlepingutes ning töösuhteid reguleerivates seadustes (näiteks töölepingu seadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus). Sõbralik koostöö nii töötajate omavahelistes kui töötaja ja tööandja suhetes eeldab, et osapooled on teadlikud oma õigustest ja kohustustest. 

Kolmepoolsed kohtumised sotsiaalpartneritega

Sotsiaalpartnerid kohtuvad regulaarselt tervise- ja tööministriga, et arutada töösuhete reguleerimisega seonduvaid küsimusi ja pidada läbirääkimisi võimalike seadusemuudatuste elluviimiseks.

Viimati uuendatud 04.07.2023