Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööturuteenused

Arvestades muutusi tööturul ja majanduses on oluline lisaks töötutele pakutavatele meetmetele ka töötust ennetada. Selleks pöörab riik järjest rohkem tähelepanu nii töötavatele inimestele, kes vajavad tuge töökoha säilitamisel või ettevalmistusel uue töö leidmiseks, kui ka tööandjatele, kes soovivad oma töötajate oskusi arendada. Eesmärk on täiend- ja ümberõppe toel aidata inimestel liikuda suurema lisandväärtusega töökohtadele.

Tööturuteenuseid osutatakse:

  • töötule ja tööotsijale töö leidmiseks ja tööalase arengu soodustamiseks;
  • töötajale tööalase arengu soodustamiseks;
  • tööandjale sobiva tööjõu saamiseks.

Tööturuteenusete osutamist rahastatakse mitmest allikast, millest peamised on töötuskindlustuse vahendid, riigieelarve ja Euroopa Sotsiaalfondi toetused.

Tööturuteenuste ja -toetuste seadus ning selle alusel tähtajaliselt kinnitatav tööhõiveprogramm sätestavad erinevate sihtrühmade (töötud, tööotsijad, töötajad, tööandjad jne) õigused saada tööturuteenuseid, milleks on näiteks töövahendus, karjäärinõustamine, karjääriinfo vahendamine, töövalmiduse toetamine, tööturukoolitus, tööpraktika, nõustamisteenused, palgatoetus , kvalifikatsiooni saamise toetamine, individuaalne töölerakendamine, teenused puudega inimestele, mida osutatakse lähtuvalt konkreetse inimese ja/või tööandja vajadusest jne. Neile teenustele lisanduvad Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmidest ja avatud taotlusvoorude projektidest osutatavad teenused, näiteks tasemeõppes osalemise toetamine, teenused vähenenud töövõimega inimestele, pensioniealistele ning vanemas keskeas inimestele, noortele, rahvusvahelise kaitse saajatele jne.

Viimati uuendatud 04.07.2023