Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

UpTIS

2021. aastal alustati tervise infosüsteemi uuenduskuuri ettevalmistustega upTIS projekti raames, et tervise infosüsteemi arenguhüpe toetaks jätkusuutlikumalt tervisevaldkonna toimimist.

Selleks arendatakse välja ja juurutatakse uus tervise infosüsteemi andmevahetusplatvorm paindlikumaks andmevahetuseks, tänapäevastatakse e-tervise aluspõhimõtteid ja andmevahetuse korraldust ning luuakse olulised eeldused uuenduslike lahenduste ja koostöömudelite kasutusevõtuks.

Rohkem infot upTIS projekti kohta leiate projekti kodulehelt.

Miks projekt vajalik on

Tervise infosüsteem põhineb siiani suuresti pabermaailma protsessidel, mistõttu on keeruline ning tihti praktiliselt võimatu pakkuda oodatavaid mugavaid lahendusi Eesti inimestele ja ravimeeskondadele. Tervisesüsteemi peab vaatama laiemalt, tänapäeva tööprotsessidest ja vajadustest lähtuvalt, kaasajastades e-tervise digitaalset taristut.

Eesmärgid ja plaanid

  • Üle vaadata tervise infosüsteemiga seotud õiguslikud küsimused, et toetada tervishoiutöötaja igapäevatööd.
  • Lähtuda andmete ühekordse küsimise põhimõttest, et minimeerida dubleerivate ja tervisega mitteseonduvate andmete kogumist.
  • Analüüsida võimalusi õigusruumi paindlikumaks muutmiseks, et uued tehnoloogilised lahendused jõuaksid kiiremini kasutusse.
  • Luua uusi lahendusi, et nii inimesel endal kui ka tervishoiuspetsialistil oleks võimalik saada kiire, arusaadav ja otsustamist toetav ülevaade terviseloost.
  • Uue platvormi loomisel pöörata tähelepanu ka dokumenteerimise alusreeglitele ja tervise infosüsteemis olevate andmete haldusele – näiteks luuakse klassifikaatorite ja terminoloogia haldamise süsteem.
  • Vahetada senine tervise infosüsteemi tehnoloogiline platvorm järk-järgult välja, ning asendada uute andmevahetuspõhimõtetega, mis lihtsustavad tervishoiuvaldkonna ja meditsiiniregistrite tarkvarasüsteemide arendamist.
  • Luua selged, arusaadavad ja kõike vajalikku hõlmavad standardite juurutusjuhendid ning seda nii uute, kui olemasolevate teenuste osas.
  • Luua suurte andmevahetusstandardite asemel väiksemaid, sisukamalt kirjeldatud andmegruppe.

Uue põlvkonna tervise infosüsteemiga soovime parandada koostööd ka tervisevaldkonna registrite, teadlaste ja teiste osapooltega. Tervise infosüsteem vajab kaasaegset teabekeskust peamiselt tervise infosüsteemi andmevahetusstandardite, klassifikaatorite ning koodiloendite ja juhendite haldamiseks ja avaldamiseks. Esmalt valmib teabekeskuse arendusena andmevahetusvormingute haldamise keskkond ning koodiloendite ja klassifikaatorite haldamise ja avaldamise keskkond. Teabekeskuse veebiportaali hakkavad täiendama REST arhitektuuril põhinevad terminoloogiaserveri teenused ning wiki stiilis juhendmaterjalide keskkond. Teabekeskuses avaldatakse ka TIS andmekoosseisud.

Seotud projektid

Uue põlvkonna tervise infosüsteemi raames on alustatud ka mitmete alaprojektidega, mis on vajalikud tervise infosüsteemi paremaks toimimiseks.

E-tervise valitsemisraamistik

Eesti e-tervise valitsemise raamistiku projekti eesmärk on analüüsida tänast e-tervise valdkonna mudelit, selle toimimist ning kavandada tulevane valitsemismudel, mis vastab paremini tänastele ja tulevastele e-tervise eesmärkidele. Projekti keskmes on terviseteenuseid toetavad digilahendused ja digivõimekused, aga ka organisatsioonilised ja protseduurilised komponendid. Projekt käivitus märtsis 2021 ja kestab kuni 2022. aprilli lõpuni.

Kokku kolme etapi käigus valmivad ülevaade e-tervise praegusest valitsemisest, tulevikku vaatav valitsemise raamistik ja teekaart selle rakendamiseks. 


• Esimeses etapis, 2021. aasta kevadel anti ülevaade Eesti e-tervise valitsemise hetkeolukorrast. Selleks koguti sisendit Eesti e-tervisega seotud osapooltelt ning võeti arvesse rahvusvaheliselt tunnustatud raamistikke, välisriikide kogemusi ning neis rakendatavaid parimaid praktikaid. Rakendades koosloome protsessi, valmis osapoolte ühisel arvamusel põhinev Eesti e-tervise valitsemise hetkeolukorra kirjeldus. Kaardistust ning arvamusi võeti arvesse ka uue valitsemise raamistiku mudeli koostamisel. 


• Teises etapis, 2021. aasta suvel ja sügisel koostati koosloomes Eesti osapooltega uus Eesti e-tervise valitsemise raamistik. Uus IT valitsemise raamistik kajastab peamisi valitsemise osapooltega kokkulepitud põhimõtteid. Fookuses on e-tervise strateegia juhtimine, ressursside jaotus, rollid ning vastutusalad ning e-tervise lahenduste rakendamise ja hindamise põhimõtted.


• Viimases etapis valmis uue valitsemisraamistiku rakendamise teekaart.

Projekti rahastati Euroopa Komisjoni Struktuurfondist ja selle vastutav vedaja on sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakond.

Lisainfo

Lisainfo saamiseks pöörduda Taavi Annuse poole.

Tervise infosüsteemi andmevaatur

Tervise Infosüsteemi andmevaatur on mitmeetapiline projekt, mis võimaldab tervishoiutöötajal saada kiire ülevaade patsiendi terviseseisundist, diagnoosidest, analüüsidest, uuringutest, ravimitest ja muust vajalikust tervise infosüsteemi koondatud infost. Andmevaaturi I etapp koos analüüsitulemuste ja immuniseerimispassi kuvadega valmis 2020. aastal. II etapis luuakse vaated patsiendi terviseseisundi kokkuvõtte, diagnooside, uuringute, ravimite ja operatsioonide kuvamiseks. Lisainfo tervise infosüsteemi andmevaaturi kohta on leitav SIIT.

Viimati uuendatud 20.10.2022