Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Brüsselis toimub 6.-7. detsembril töö-, sotsiaal- ja terviseministrite kohtumine, kus peamisteks teemadeks on piisavate miinimumpalkade direktiiv, palkade läbipaistvuse direktiiv, soolise võrdõiguslikkuse edendamine Euroopas, aga samuti COVID-19 pandeemiaga toimetulek sh. kriisiolukorras vajalike meditsiiniliste vahendite varustamine mis omakorda panustab Euroopa Terviseliidu tugevdamisse.

Brüsselis toimub 6.-7. detsembril töö-, sotsiaal- ja terviseministrite kohtumine, kus  peamisteks teemadeks on piisavate miinimumpalkade direktiiv, palkade läbipaistvuse direktiiv, soolise võrdõiguslikkuse edendamine Euroopas, aga samuti COVID-19 pandeemiaga toimetulek sh. kriisiolukorras vajalike meditsiiniliste vahendite varustamine mis omakorda panustab  Euroopa Terviseliidu tugevdamisse.

Töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel 6. detsembril on eesmärk saavutada poliitiline kokkulepe piisavate miinimumpalkade direktiivis ja palkade läbipaistvuse direktiivis.  Palkade läbipaistvuse direktiiviga vähendatakse palgastruktuuride soolist kallutatust ja võrdsustatakse meeste ja naiste töiseid sissetulekuid kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. EL miinimumpalkade direktiiviga toetatakse töötaja õigust õiglasele palgale, mis võimaldab inimväärse elatustaseme. Miinimumpalgad peavad arvesse võtma riiklikke majandus- ja sotsiaaltingimusi ning need tuleb kehtestada läbipaistvalt vastavalt riikide tavadele ning austades sotsiaalpartnerite tegevusvabadust. Ministrid arutavad veel 2022 Euroopa poolaasta ja võrdõigusliku Euroopa suunas liikumise üle. Lisaks võetakse vastu poliitilised järeldused teemadel jätkusuutlik töö terve elukaare ulatuses ning tehisintellekti mõju soolisele võrdõiguslikkusele tööturul.

Terviseministrite 7. detsembri kohtumisel arutatakse plaani luua hädaolukorra raamistik, mille peamine eesmärk on parandada Euroopa Liidu riikide valmisolekut kriisiolukorras end vajalike meditsiiniliste vahenditega varustamiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks ravimid, meditsiiniseadmed ja teised vajalikud tooted ning teenused. Ministrid arutavad, kuidas kavandatud raamistik saab kõige tõhusamalt aidata kaasa Euroopa Liidu vastupanuvõime tugevdamisele rahvatervise hädaolukorras.

Samuti on kohtumisel kõne all COVID-19 pandeemiaga toimetulek olukorras, kus levimas on uus koroonaviiruse omikrontüvi ning kättesaadavaks on saanud ka 5-11-aastastele sobivad vaktsiinid.. Lisaks arutatakse, kuivõrd on riigid valmis osalema COVID-19 ravimite ühishangetes ja HERA asutuse kaudu varude kogumisel.

Plaanis on vastu võtta järeldused Euroopa Terviseliidu tugevdamise kohta, mis keskenduvad neljale prioriteetsele teemale: uuenduslike lahenduste rakendamine vastupidavate tervishoiusüsteemide saavutamiseks, ravimite ja meditsiiniseadmete kättesaadavuse parandamine, vähktõve vastane võitlus ning Euroopa Liidu roll ülemaailmses tervishoius.

Ministrid naasevad Eestisse 7. detsembril.

Pressiteade eesti viipekeeles

Riina Soobik

meediasuhete nõunik