Puudega inimeste eluruumide kohandamiseks esitas taotlused 56 omavalitsust

04.07.2018 | 13:20

Uudis
    • Jaga

15. juunil lõppes taotlusvoor, kus kohalikud omavalitsused said taotleda Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahendeid puudega inimeste eluruumide kohandamiseks. Taotluse esitas 56 omavalitsust kogusummas 2,5 miljonit eurot, millest ERF toetus moodustas enam kui 2 miljonit eurot.

„Tunnustan omavalitsusi, kes on teinud head teavitustööd oma inimeste seas,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „See on iseenesest mõistetav, et inimene peab saama oma koju sisse, sealt väljuda ning seal liikuda. Iga erivajadus vajab ja väärib inimesekeskset lähenemist. Eluruumide kohandamine aitab puudega inimestel paremini iseseisvalt toime tulla, vähendab hooldajate koormust ja loob paremad eeldused osaleda tööturul.“

Rahandusministeerium kuulutas esimese avatud taotlusvooru eluruumide kohandamiseks välja 19. märtsil ning kolme kuuga kogusid omavalitsused inimestelt kokku kohanduse taotlused. Ühtlasi kehtestati mitmes omavalitsuses kohanduse taotlemiseks kord, mis on inimestele abi saamise aluseks. Nendes omavalitsustes, kus vastavat korda veel ei ole, on selle kinnitamiseks aega kuni esimene maksetaotluse esitamiseni ehk veel vähemalt paar kuud.

Kohalikud omavalitsused on oma taotlustes välja toonud, et puudega inimeste arv, kellele tagatakse sellega sobivad eluruumid, on kokku 491. Ligi kahe kolmandiku ehk 336 puhul on plaanis pesemisruumi või tualettruumi kohandus. Populaarsuselt järgmisel kohal on kavas ukseavadega seotud kohandused, näiteks hoone välisukseava kohandus, korteri välisukseava kohandus, lävepakuta ukseava kohandus, siseukseava kohandus. Lisaks on plaanis platvormtõstukite, laetõstukite, ukseautomaatika ja käetugede paigaldused ning kaldteede rajamised. Ühele inimesele võib olla kavandatud mitu erinevat kohandust, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine, hügieenitoimingute parandamine või köögitoimingute parandamine.

Rahandusministeerium on andnud kõigile taotlejatele tagasiside ning tähtaja taotluse parandamiseks ja toetuse andmise tingimustega kooskõlla viimiseks. Kavandatud kohanduste elluviimiseks on kohalikel omavalitsustel – sõltuvalt pakutud tähtajast – aega kuni kaks aastat.

„Omavalitsustel on ka edaspidi võimalik inimeste kodude kohandamiseks raha taotleda," ütles minister Iva. „Projekti lõpuks, aastaks 2023, on planeeritud kohandada üle Eesti 2000 erivajadusega inimese eluruumid. Seega kutsun ka teisi omavalitsusi üles aktiivselt kaasa lööma ning teavitama oma inimesi võimalusest kohandada oma eluruumid ligipääsetavaks."

Järgmine taotlusvoor peaks plaanide kohaselt avanema järgmise aasta esimeses kvartalis. Täiendavad taotlusvoorud avab rahandusministeerium sotsiaalministeeriumi ettepanekul tulenevalt projektide edenemisest ja omavalitsuste täiendavatest vajadustest. Meetme tegevuse jääk on ligikaudu 7 miljonit eurot ning selle abil on kavandatud veel enam kui 1400 puudega inimese eluruumi kohandamise toetamine.

 

4. juuli 2018