Sotsiaalministeerium soovib kaasajastada töötushüvitiste süsteemi

27.01.2020 | 05:40

Sotsiaalministeerium saatis partneritele arutamiseks ettepanekute paketi, millega soovitakse luua senisest paindlikum hüvitiste süsteem, mis arvestab muutustega tööturul ja suhetes ning tagab töötutele parema toimetuleku ning soosib tööturule naasmist.
    • Jaga

Sotsiaalministeerium saatis partneritele arutamiseks ettepanekute paketi, millega soovitakse luua senisest paindlikum hüvitiste süsteem, mis arvestab muutustega tööturul ja suhetes ning tagab töötutele parema toimetuleku ning soosib tööturule naasmist.

“Peame arvestama muutunud tööelu ja kaasaegsete töötegemise viisidega, mis vajavad värskeid ja läbimõeldud lahendusi ka riigilt. Näiteks võib inimesel olla mitu töökohta ning kui kaob põhitöö, siis väikese koormusega lisatööd tehes tänaste reeglite järgi töötushüvitisi ei saa. Tahame soosida inimeste töötamist ja tagada parema sotsiaalse kaitse sõltumata nende lepingulisest suhtest ning soodustada tööturul osalemist ka pärast pensioniiga.  Soovime toetada inimeste tööturul paremini hakkama saamist lubades töötutel teha tööampse näiteks töövahendusplatvormide vahendusel ning saada selle eest tulu kaotamata juurdepääsu töötushüvitisele ja tööturuteenustele. Veel peame toetama vanaduspensionäre, kes soovivad jätkata töötamist ka pärast pensioniea saabumist,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Ettepanekute paketis on plaan muuta töötushüvitise maksmine majandustsükli suhtes paindlikumaks, mida soovitab OECD ja Euroopa Komisjon. Nii pakuks riik suuremat kaitset majanduslanguse perioodil, kui tuleb leevendada kasvavat vaesust, ning hoida inimesed sotsiaalselt ja majanduslikult aktiivsed. „Töötute kõrge vaesusriski maandamiseks on oluline tõsta nende hüvitistega kaetust, kuna praegu saavad töötushüvitisi umbes pooled registreeritud töötutest. Ettepanekud selles osas puudutavad kindlustusstaaži nõuete üle vaatamist ja asendusmäärade tõstmist, mis tähendab, et tulevikus oleks hüvitise summa suurem,“ lisas minister Kiik.

Uute ja paindlike töötamise viiside levikuga on praegune töötushüvitiste süsteem ajale jalgu jäänud. Ebatüüpiliste töövormide alusel töötajate vaesusrisk on kõrgem ja juurdepääs sotsiaalkaitsele madalam võrreldes nö traditsioonilise töö tegijaga.

Ettepanekute näol on tegemist seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusega, mis on esimene konsultatsioonidokument huvigruppidele. Peale ettepanekutele tagasiside saamist ja nende analüüsimist alustab ministeerium seaduseelnõu väljatöötamist. Kõige varem võivad muudatused töötuskindlustushüvitiste süsteemis jõustuda 2022. aastal.

Töötushüvitiste süsteemi kavandatavate muudatuste väljatöötamiskavatuse (VTK) dokument on leitav eelnõude infosüsteemist EIS: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/f580df2f-4096-4828-9849-bbc859af99a6#wNdXFtey

Riina Sobik

Meediasuhete nõunik