Tervisepoliitika tippkohtumiselt: tugeva tervisesüsteemi alus on kvaliteetne ja kõigile kättesaadav perearstiabi

26.10.2018 | 09:08

Uudis
    • Jaga

Tervisesüsteemide jätkusuutlikkuse ja kõigile inimestele vajaliku arstiabi tagamiseks on vaja panustada senisest enam esmatasandi tervishoidu, leiti Astanas tervisepoliitika globaalsel tippkohtumisel kõigi WHO liikmesriikide poolt ühehäälselt vastuvõetud deklaratsioonis.

„Eesti on pühendunud deklaratsioonis seatud eesmärkide – kõigile inimestele kvaliteetse arstiabi võimaldamise ja kõiki inimesi hõlmava ravikaitse saavutamisele. Nende eesmärkide poole liikumisel on kesksel kohal perearstiabi, mis peab olema innovaatiline ja kohanema 21. sajandi vajadustega,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Eesti võetud suund perearstiabi ja esmatasandi eelisarendamiseks on ainus viis tagada meie tervisesüsteemi jätkusuutlikkus ning vähendada ebavõrdsust tervises, et mitte keegi ei jääks maha.“

Minister Riina Sikkut tänas Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Õdede Liitu aktiivse ja sisuka koostöö eest esmatasandi tervishoiu arendamisel ning kõiki Eesti perearste ja õdesid sellele vastutusrikkale ja olulisele tööle pühendumise eest.

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller tõstis samuti esile koostöö olulisust. "Mul on siin olnud põnevaid vestlusi päris mitme riigi esindajatega, kes kõik püüavad omal maal esmatasandi tervishoidu parendada. Võrreldes nende riikidega on meie väga suureks tugevuseks tihe koostöö ministeeriumi ja perearstide ning õdede vahel,“ ütles dr Karmen Joller. „Meil on tekkinud usaldus üksteise suhtes ja usk, et koos tegutsedes suudame inimestele pakkuda üha kättesaadavamat ja kvaliteetsemat perearstiabi."

Astanas vastu võetud deklaratsiooniga tähistatakse 40 aasta möödumist 1978. aastal kinnitatud Alma-Ata deklaratsioonist, milles esmakordselt rõhutati perearstiabi olulisust. Astana deklaratsioonis rõhutatakse, et juurdepääs kvaliteetsele ja taskukohasele arstiabile on inimese üks põhiõigustest ning selle võimaldamiseks tuleb ennekõike investeerida esmatasandi tervishoiu tugevdamisse. Deklaratsioon anti sümboolselt üle noortele arstidele, et juhtida tähelepanu noorte spetsialistide olulisele rollile seatud eesmärkide elluviimisel.

Deklaratsioonis rõhutatakse esmatasandi tervishoiu keskset rolli kõiki inimesi hõlmava ravikaitse ja aastaks 2030 seatud ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisel. Deklaratsiooniga ühinenud riigid võtsid eesmärgiks:

  • prioritiseerida tervist kõigis poliitikavaldkondades, luua inimeste tervist ja heaolu toetavat keskkonda;
  • ehitada üles tugev ja jätkusuutlik esmatasandi tervishoid, investeerides nii taristusse, teenuste laiendamisse kui ka esmatasandi tervishoiutöötajate pädevuste laiendamisse;
  • tagada, et kvaliteetne esmatasandi arstiabi oleks kõigile kättesaadav ja taskukohane ja seda pakkuvad tervishoiutöötajad professionaalsed, motiveeritud ja pühendunud;
  • võtta esmatasandi tervishoius kasutusele uuenduslikke tehnoloogiaid, et parandada juurdepääsu tervishoiuteenustele, ravikvaliteeti ja patsiendiohutust;
  • suurendada tervishoiu avalikku rahastamist, investeerides senisest enam perearstiabi tugevdamiseks, et vähendada tervise ebavõrdsust ja inimeste omaosalust terviseteenuste eest tasumisel;
  • julgustada inimesi ja kogukondi kaasa rääkima tervist toetava keskkonna kujundamisel;
  • kaasata senisest enam partnereid ja huvirühmi riikliku tervisepoliitika, loodavate strateegiate ja plaanide tegemisel.

25.-26. oktoobrini toimub Kasahstanis Astanas tervisepoliitika juhtide ja tervishoiuekspertide globaalne tippkohtumine, kus on kõne all esmatasandi tervishoiu tulevik. Astana deklaratsioonis sõnastatud eesmärgid tulevad kõne alla 2019. aastal sügisel ÜRO Peaassambleel toimuval üldise ravikaitse teemalisel tippkohtumisel.

 

Eva Lehtla

meediasuhete nõunik