Vanemaealiste poliitika komisjon

Vanemaealiste poliitika komisjoni (VPK) moodustati Sotsiaalministeeriumi poolt 1997. aastal.
VPK liikmeskonna moodustavad vanemaealiste huve ja õigusi esindavad või vanemaealiste küsimustega tegelevad organisatsioonid.

Vanemaealiste poliitika komisjoni kuuluvad:

 Iga organisatsioon otsustab, kes liikmetest organisatsiooni VPK töös esindab.  
 

Ülesanded

Komisjoni koosolekud toimuvad Sotsiaalministeeriumis vähemalt kord kvartalis.

Komisjon kinnitab igal aastal tegevuskava ja valib kaheks aastaks komisjoni juhi. Vanemaealiste poliitika komisjoni tööd juhib ajavahemikus september 2017 – september 2019 MTÜ Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja esindaja Heili Burmeister (heili@sudamekodud.ee).

Iga aasta augustis korraldab Sotsiaalministeerium koostöös vanemaealiste poliitika komisjoniga sotsiaalkaitseministri vastuvõtu, et avaldada tänu vanemaealistele, kes silmapaistva tegevusega on olnud eeskujuks teistele eakaaslastele ja pälvinud kogukonna lugupidamise.

  • nõustada Sotsiaalministeeriumi vanemaealisi puudutavates küsimustes;

  • teha ettepanekuid ja pakkuda lahendusi vanemaealiste olukorda parandavate meetmete rakendamiseks ministritele, Eesti Linnade ja Valdade Liidule;

  • anda hinnang ja osaleda vanemaealisi puudutavate riiklike dokumentide väljatöötamises ja heaolu arengukava rakendusplaani elluviimises;

  • olla vahendajaks riigi ja vanemaealiste huve esindavate organisatsioonide vahel;

  • osaleda ajalehe Elukaar ja teiste vanemaealisi puudutavate teabematerjalide väljaandmises. 

Viimati uuendatud 06.06.2022