Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs 2022

Enamiku inimeste palk on keskmisest palgast väiksem ja üha rohkem inimesi töötab osaajaga, pension sõltub aga järjest rohkem palga suurusest. Seetõttu on pensionisüsteemi ebavõrdsus kasvamas. 80-90-aastaste pensionid on sarnased, sest sõltuvad vaid töötamise pikkusest. 70-aastaste pensionid on juba erinevamad. Iga järgneva kümnendiga muutuvad pensionid ebavõrdsemaks. Keskmisest madalamat palka saanud hakkavad saama praegusest keskmisest pensionist väiksemat pensioni.

Peamised järeldused

Viimase 15 aasta jooksul on olnud summaarne sündimuskordaja 1,52-1,72, 2021. aastal 1,61. Kui sündimus tõuseks ka ootamatult püsivalt 2,1 lapseni, on töötajate ja vanaduspensioniealiste suhe järgneval neljal aastakümnel languses ja jääb alla kahe kuni 2070. aastani. Kuna töötajate arv väheneb ja vanaduspensionäride arv suureneb, on I samba pensionide maksmiseks järjest vähem sotsiaalmaksu.

I, II ja III pensionisamba registrite andmetel hakkavad kõige madalamat pensioni saama enne 1983. aastat sündinud inimesed, kes ei liitunud II sambaga. Nende pensioniõigused on isegi madalamad, kui neil, kes oma II pensionisamba raha enne pensioniiga ära kulutasid.

I, II ja III pensionisamba registrite andmetel hakkavad kõige madalamat pensioni saama enne 1983. aastat sündinud inimesed, kes ei liitunud II sambaga. Sarnaste inimeste korral (sissetulek, vanus, staaž) on II sambast raha väljavõtnud inimeste pensionid madalamad võrreldes nendega, kes jätkavad II sambas kogumist.

Riik soodustab III sambas kogumist 15% ulatuses palgast, mis tagab keskmiselt 30% palgast pensionina, tegelikult kogutakse keskmiselt 3%, mis annab umbes 6% palgast ja sedagi kogub vaid 20% tööealistest.

II sambast enne pensioniiga väljavõetud raha on aga kasutatud rohkem tarbimiseks kui investeerimiseks.

I sambas saab lapse kasvatamise eest üle kolme korra rohkem pensioniõigusi, kui II sambas.

Eesmärgid vajavad saavutamist:

I samba miinimumpension ei vasta Euroopa Sotsiaalharta miinimumtasemele.

Praegu saab sotsiaalharta nõudest madalamat pensioni ca 1/10 pensionäridest, see osakaal on kasvamas. Me ei täida keskmise pensioni eesmärki: mediaanpalka saanu I ja II samba pension jääb alla 60% mediaantöötasust

Peamised ettepanekud:

  • Tõsta vaesuse vähendamiseks märkimisväärselt miinimumpensioni.
  • Luua keskmise pensioni eesmärgi saavutamiseks II või III sambasse tööandjapension.
  • Sotsiaalkindlustusameti pensioninõustajate abil teha igale täiskasvanule pensioniplaan

Last updated: 16.01.2023