<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soolise üleminekuga seotud tervishoiuteenused ja juriidiline soo tunnustamine

Eestis on võimalik läbida soolise üleminekuga seotud meditsiinilisi toiminguid (hormoonravi ja erinevad kirurgilised protseduurid) ning muuta iseenda juriidilisi sooandmeid (soomarker, isikukood ja nimi).

Soolise üleminekuga seotud meditsiiniteenuseid reguleerib Sotsiaalministri 07.05.1999 määrus nr 32 “Soovahetuse arstlike toimingute ühtsed nõuded”. Soo juriidilist tunnustamist reguleerib perekonnaseisutoimingute seaduse 3peatükk.

Soolise üleminekuga seotud meditsiiniteenused ja juriidiline soo tunnustamine on pikk protsess järgmiste etappidega:

  1. Arstliku ekspertiisikomisjoni hinnang ja otsus soovahetuse toimingute lubatavuse üle.
  2. Tervise- ja tööministri käskkiri lubamaks isiku soo vahetamiseks arstlikke toiminguid.
  3. Arstliku ekspertiisikomisjoni teine otsus soolise ülemineku ning sooandmete muutmise võimalikkuse osas rahvastikuregistris.

Pöördumine arstlikusse ekspertiisikomisjoni soolise ebakõla käsitlemiseks

Haldusülesande täitmiseks on tervise- ja tööministri 05.07.2021 käskkirjaga nr 77  moodustatud arstlik ekspertiisikomisjon soolise ebakõlaga isikutele. Vastav komisjon tegutseb aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla juures.

Komisjoni pöördumiseks tuleb esitada vabas vormis digiallkirjastatud avaldus Sotsiaalministeeriumile: [email protected]  

Avalduse esitamise soovituslik vorm: 

Sotsiaalministeerium edastab avalduse krüpteeritult komisjonile, kes informeerib avaldajat komisjoni koosoleku toimumise ajast. Pöördunud isikute ootejärjekorda haldab komisjon.

Soolise ebakõla käsitlus komisjonis

Komisjon hindab inimese terviseseisundi tervikteavet, sh teavet talle varem osutatud tervishoiuteenustest, hindamaks soolise ebakõla esinemist, mis on vajalik otsustamiseks soovahetusega seotud tervishoiuteenuste lubatavuse ja soolise ülemineku kohta.

Komisjon peab esmalt tuvastama, et tegemist on püsiva seisundiga (seisundi esinemine vähemalt 2 aastat enne otsuse tegemist) ning hindama et soo muutmise soov ei ole tingitud psüühikahäirest. Kui vastavad tingimused on täidetud, siis otsustab komisjon edasiste tervishoiuteenuste toimingute lubatavuse. Komisjon edastab avaldajate osas tehtud otsused Sotsiaalministeeriumile.

Ministri käskkiri

Arstliku ekspertiisikomisjoni otsus on aluseks tervise- ja tööministri käskkirjale, mis annab loa isiku soo vahetamise arstlikeks toiminguteks (st tervishoiuteenusteks), sh hormoonravi saamiseks ning soo kirurgiliseks muutmiseks.

Sotsiaalministeerium edastab avaldajale vastava käskkirja avalduses märgitud e-posti aadressile.

Kui avaldaja soovib soo andmeid ka juriidiliselt muuta, siis  tuleb pöörduda komisjoni teistkordselt. Pöördumiseks esitada vabas vormis digiallkirjastatud avaldus Sotsiaalministeeriumile: [email protected]  

Avalduse esitamise soovituslik vorm: 

Sooandmete muutmine rahvastikuregistris

Arstliku ekspertiisikomisjoni teeb oma teise otsuse soolise ülemineku kohta ning sooandmete muutmise võimalikkuse osas rahvastiku registris.

Sooandmete juriidiliseks muutmiseks ja andmete uuendamiseks tuleb saadud otsusega pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Kohalik omavalitsus registreerib rahvastikuregistris muutused 30 päeva jooksul pärast avalduse esitamist (avaldus täidetakse kohapeal). Kui rahvastikuregistris on andmed uuendatud, saate kohalikust omavalitsusest seda kinnitava tõendi, mille alusel saab Politsei- ja Piirivalveametist (PPA) taotleda uusi dokumente.